Barometr firm rodzinnych | KPMG | PL
close
Share with your friends

Ponad połowa firm rodzinnych z Polski pozytywnie ocenia swoją sytuację ekonomiczną

Barometr firm rodzinnych

W ciągu ostatniego roku do 56% wzrósł odsetek polskich firm rodzinnych, które pozytywnie oceniają własną sytuację ekonomiczną. Aż 42% firm z Polski zwiększyło w tym czasie swoje przychody, a 29% zwiększyło zatrudnienie. Połowa firm rodzinnych wskazuje, że największym wyzwaniem, z którym muszą się zmierzyć są rosnące koszty pracy. Polskie firmy rodzinne coraz bardziej inwestują w ludzi i innowacje, zaś najczęstszą, planowaną strategiczną zmianą w perspektywie roku jest przekazanie własności kolejnemu pokoleniu – wynika z V edycji badania KPMG przeprowadzonego wśród 900 europejskich firm rodzinnych, w tym 139 z Polski.

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

56% firm rodzinnych w Polsce pozytywnie ocenia własną sytuację ekonomiczną

W przeprowadzonym badaniu aż 56% firm rodzinnych z Polski pozytywnie odniosło się do swojej sytuacji ekonomicznej. Jest to wzrost o 9 p.p. w porównaniu do ubiegłorocznej edycji badania. Jednocześnie jeden na trzech respondentów z Polski ocenia swoją sytuację neutralnie. Odsetek ocen złych i bardzo złych zmalał o 3 p.p., osiągając 10%. Utrzymuje się tendencja, zgodnie z którą europejskie firmy rodzinne oceniają korzystniej swoją sytuację ekonomiczną, jednak w tym roku te różnice zmalały. Udział ocen pozytywnych wśród europejskich przedsiębiorców osiągnął w tegorocznej edycji badania poziom 72%.
W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy aż 42% polskich respondentów zwiększyło swoje przychody, odnotowując wzrost o 20 p.p. w porównaniu z poprzednią edycją badania. W tym samym czasie zmniejszył się udział spółek, których przychody spadły (21% w porównaniu z 27% w ubiegłym roku), natomiast 37% polskich firm utrzymało przychody na tym samym poziomie. Pozytywny trend widoczny jest także w obszarze zatrudnienia. Do 29% wzrósł odsetek firm rodzinnych, które zwiększyły liczbę zatrudnionych osób (wzrost o 12 p.p.). Zaledwie 12% spółek zmniejszyło zatrudnienie (20% w poprzedniej edycji), a 59% utrzymało ten sam poziom zatrudnienia. Z kolei odsetek firm, które zwiększyły działalność zagraniczną, wzrósł o 5 p.p.

Firmy rodzinne w Polsce oceniają swoją sytuację i patrzą w przyszłość ze znacznie większym optymizmem niż rok temu. Taka postawa respondentów z Polski może być tłumaczona lepszymi wynikami w obszarze przychodów, zatrudnienia, a także działalności zagranicznej. W Europie mamy natomiast do czynienia z delikatnie słabnącym optymizmem – kolejny rok z rzędu udział firm pozytywnie oceniających swoją sytuację ekonomiczną przekroczył 70% jednak jest on o 3 p.p. niższy w porównaniu z wynikami poprzedniego badania – mówi Andrzej Bernatek, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

Dla 50% firm rodzinnych w Polsce największym wyzwaniem są rosnące koszty pracy

Polskie firmy rodzinne niezmiennie od kilku lat zmagają się z rosnącymi kosztami pracy – stanowią one barierę dla połowy respondentów. Dla 32% badanych wyzwaniem jest niestabilność polityczna, zaś dla 29% tzw. „walka o talent”, czyli pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry. W przypadku europejskich firm rodzinnych, najważniejszym wyzwaniem jest niepewny „klimat polityczny” – wskazywany o 5 p.p. częściej niż w przypadku polskich spółek. Europejscy przedsiębiorcy, identyfikując swoje problemy, zwracają uwagę na „walkę o talent” (36%) oraz rosnącą konkurencję (36%).

W kontekście potencjalnych zmian, które mogłyby pobudzić wzrost w przedsiębiorstwach, europejscy respondenci wskazali na elastyczniejsze przepisy dotyczące rynku pracy (30%), obniżenie pozapłacowych kosztów pracy (29%) oraz zmniejszenie przeszkód administracyjnych (27%). Priorytetami dla firm rodzinnych w Polsce są obniżenie pozapłacowych kosztów pracy (40%), prostsze przepisy podatkowe (35%) i niższe opodatkowanie (32%).

Polskie firmy rodzinne bardzo silnie akcentują potrzebę utrzymania równowagi między życiem rodzinnym i działalnością biznesową. Drugim w kolejności wskazań priorytetem jest utrzymanie kontroli nad firmą przez rodzinę. Przedsiębiorcy, którzy zakładali swoje rodzinne biznesy po 1989 r. i z sukcesem je rozwinęli, pragną ułożyć interesy rodziny i firmy w harmonijny sposób – komentuje Ewa Sobkiewicz, prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych.

Ludzie i innowacje kluczem do sukcesu

Identyfikując swoje przyszłe cele, liderzy polskich i europejskich firm rodzinnych jako dwa najważniejsze priorytety wskazali zwiększenie zyskowności (odpowiednio 53% i 57%) oraz zwiększenie przychodów (odpowiednio 45% i 34%). W Polsce priorytetem, znacznie częściej wymienianym niż w firmach europejskich, jest przyciąganie nowych, utalentowanych pracowników (26%). Rozbieżność pomiędzy Polską a pozostałymi krajami europejskimi jest widoczna w kwestii zwiększenia innowacyjności, która wydaje się nie być aż tak ważnym priorytetem dla polskich firm rodzinnych (14% w porównaniu do 25% w Europie). Najmniejszy odsetek firm, zarówno polskich, jak i europejskich, planuje szkolić swoich obecnych pracowników (odpowiednio 8% i 13%).

Biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy oraz uwarunkowania demograficzne wydaje się, że zapewnienie odpowiedniej kadry pozostanie dla polskich przedsiębiorców istotnym problemem w najbliższych latach. Sytuację w zakresie pozyskiwania nowych, utalentowanych pracowników pogarszać może także stosunkowo niski priorytet przyznawany przez polskich przedsiębiorców zwiększeniu innowacyjności – komentuje Wojciech Stopka, partner w dziale audytu w KPMG w Polsce.

59% firm rodzinnych w Polsce posiada plany inwestycyjne

W badaniu KPMG 59% polskich firm rodzinnych zadeklarowało, że posiada plany inwestycyjne na najbliższą przyszłość – odsetek wzrósł o 5 p.p. w porównaniu z ubiegłoroczną edycją badania. Plany inwestycyjne odgrywają jeszcze większą rolę w strategii firm europejskich – aż 73% deklaruje inwestycje. Warto zwrócić uwagę, że 37% polskich firm rodzinnych nie przewiduje planów inwestycyjnych.

Firmy rodzinne z Polski, które planują inwestycje, deklarują przeznaczenie swojego kapitału kolejno na inwestycje w działalność podstawową (59%), inwestycje w rekrutację i szkolenia (20%), inwestycje w dywersyfikację (20%). Największą rozbieżność między firmami polskimi i europejskimi można zaobserwować w obszarze planowanych inwestycji w nowe technologie (odpowiednio 16% i 52%) oraz inwestycje w umiędzynarodowienie firmy (odpowiednio 5% i 40%). To niestety wyraźnie wskazuje, że firmy europejskie bardziej od polskich chcą wiązać swoją przyszłość z nowymi rynkami i innowacyjnością – mówi Mirosław Grabarek, partner w dziale audytu w KPMG w Polsce.

Firmy rodzinne stały się bardzo ważną częścią polskiej gospodarki. Fakt, że prawie 60% z nich planuje dalsze inwestowanie w swój rozwój napawa optymizmem i pozwala oczekiwać, iż rola firm rodzinnych będzie rosła. Mniejsze nakłady na innowacyjność mogą martwić, ale w tym obszarze cała polska gospodarka ma wiele do poprawy. Natomiast fakt, że tak niewiele firm myśli o umiędzynarodowieniu działalności pokazuje, jak duży jest potencjał polskiego rynku – są znakomite przykłady polskich firm radzących sobie na rynkach europejskich i światowych, ale nie trzeba wychodzić za granicę, aby dalej odnosić sukcesy – komentuje Krzysztof W. Klamut, partner w dziale doradztwa finansowego, szef zespołu fuzji i przejęć w KPMG w Polsce.

18% polskich przedsiębiorców rodzinnych planuje przekazać firmę kolejnemu pokoleniu

Najczęściej planowaną strategiczną zmianą w perspektywie roku wśród polskich firm rodzinnych jest przekazanie własności kolejnemu pokoleniu (18%) lub przekazanie im zarządu nad spółką (15%). Wśród spółek europejskich bardziej powszechne jest przekazanie zarządzania (18%) niż przekazanie własności (9%).

Polscy przedsiębiorcy znacznie rzadziej od europejskich deklarują chęć przekazania władzy osobom spoza rodzinnego grona. Nie są oni również przychylni sprzedaży firmy w stopniu, jaki deklarują przedstawiciele europejskich firm rodzinnych (6% w porównaniu z 8%).

O RAPORCIE:

Raport KPMG „Barometr firm rodzinnych” jest piątą edycją europejskiego raportu KPMG przeprowadzanego w wybranych krajach Europy. Celem badania było poznanie specyfiki działalności firm rodzinnych – problemów, jakie napotykają, zmian, których oczekują, oraz strategii, które wdrażają w swoich przedsiębiorstwach. „Barometr firm rodzinnych” w Europie przeprowadzano metodą wywiadów internetowych (CAWI, ang. Computer Assisted Web Interview). „Barometr firm rodzinnych” w Europie przeprowadzano metodą wywiadów internetowych (CAWI, ang. Computer Assisted Web Interview) w dniach 1 maja – 30 lipca 2016 roku. Zebrano 900 odpowiedzi, z czego 139 pochodziło z Polski. Polska edycja publikacji powstaje we współpracy z Inicjatywą Firm Rodzinnych.

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG posiada odrębną osobowość prawną. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 500 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.

O IFR:

Inicjatywa Firm Rodzinnych jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na początku 2008 roku z siedzibą w Warszawie. Celem stowarzyszenia jest rozwój i integracja społeczności firm rodzinnych w Polsce, a także krzewienie idei państwa prawa, etyki w biznesie i gospodarki wolnorynkowej. IFR ma obecnie około 500 członków. Ostatnio zostały powołane 3 oddziały: Łódzki, Małopolski i Śląski i dalej lokalnie działa 5 kół. Stowarzyszenie realizuje projekty szkoleniowe oraz współpracuje m. in. z Ministerstwem Rozwoju w sprawie zmian ustawodawstwa w zakresie sukcesji firm osób fizycznych, a także eliminowania błędów i absurdów regulacji działalności gospodarczej. IFR jest wydawcą dwumiesięcznika „Relacje. Magazyn Firm Rodzinnych”. Więcej informacji na stronie: firmyrodzinne.pl i portal.firmyrodzinne.eu.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582
Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676
Maria Adamska, e-mail: maria.adamska@firmyrodzinne.pl tel.: 607 245 561

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij