Polska otrzymała 61,6 mld euro w latach 2007-2015 | KPMG | PL

Polska otrzymała łącznie 61,6 mld euro z funduszy unijnych w latach 2007-2015

Polska otrzymała 61,6 mld euro w latach 2007-2015

11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2007-2015 podpisało łącznie kontrakty na dostęp do ponad 187 mld euro z funduszy unijnych, co stanowi 14,8% średniego PKB dla tego regionu Europy. W Polsce, która jest największym beneficjentem funduszy w Europie Środkowo-Wschodniej, poziom kontraktacji funduszy unijnych na koniec 2015 r. wynosił 100%, a poziom wypłat 92%.

Kontakt

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

W ciągu ostatnich 9 lat 11 krajów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej otrzymało dostęp do 187,1 mld euro dofinansowania z funduszy unijnych, co stanowi 108% dostępnego budżetu w tym czasie. Na koniec 2015 r. 87% tych środków zostało wypłaconych (164 mld euro).

Polska w środku stawki wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej pod względem zarządzania funduszami UE

W latach 2007-2015 poziom kontraktacji funduszy unijnych w Polsce wyniósł 100%, co jest wynikiem poniżej średniej dla analizowanych 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, która ukształtowała się na poziomie 108%. Krajami o najwyższym poziomie kontraktacji są Słowacja (122%) oraz Węgry i Chorwacja (po 117%), natomiast najmniej środków zakontraktowała Litwa (99%). Widoczna nadkontraktacja jest wynikiem możliwości podpisywania umów na większą sumę pieniędzy z UE niż dostępna pula w udostępnionym danemu państwu budżecie. Wiele krajów UE skorzystało z tej możliwości, co mogło wspomóc efektywność wykorzystania funduszy. Jednak wysoki wskaźnik kontraktacji nie zawsze oznacza, że środki te zostały proporcjonalnie wypłacone, a to jest kluczowy czynnik efektywności pozyskiwania funduszy. Pod względem wypłaconych funduszy Polska wypada lepiej – 92% spośród zakontraktowanych środków trafiło do beneficjenów, co jest równe średniej dla wszystkich państw z naszego regionu.

Najbardziej miarodajnym wskaźnikiem efektywności zarządzania środkami pochodzącymi z funduszy unijnych jest różnica pomiędzy środkami zakontraktowanymi, a wypłaconymi. Pod tym względem liderem jest Litwa, która otrzymała wszystkie zakontraktowane fundusze, Estonia (różnica 2 p.p.) i Słowenia (różnica 5 p.p.). Polska plasuje się na szóstym miejscu (różnica 8 p.p.), najgorzej z zarządzaniem środkami radziły sobie natomiast Rumunia (różnica 43 p.p.) i Słowacja (różnica 25 p.p.) – mówi Mirosław Proppé, partner, szef zespołu doradczego dla administracji publicznej i infrastruktury w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Od 2007 r. niewiele zmieniła się kolejność krajów pod względem ich zdolności w efektywnej absorbcji funduszy. Administracje krajów, które zawsze znajdowały się „w drugiej lidze”, niezależnie od aktualnych warunków, nie były w stanie poprawić względnej efektywności wykorzystania środków unijnych. W takich przypadkach fundusze przyczyniły się w niewielkim stopniu do budowania długoterminowej przewagi konkurencyjnej tych krajów.

Fundusze na rozwój systemów IT

Fundusze unijne doprowadziły do ogólnego rozwoju gospodarki wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Efekty są najbardziej widoczne w sektorach infrastruktury transportowej oraz ochronie środowiska, które były najbardziej zaniedbanymi obszarami gospodarek krajów z tego regionu. Znaczna część funduszy została też przeznaczona na rozwój kapitału ludzkiego.

Wiele administracji centralnych, a także władz lokalnych i miejskich, spożytkowało fundusze na rozwój systemów IT – zarówno na potrzeby przetwarzania i analizy danych, czy stworzenia e-urzędów, jak i zapewnienia społeczeństwu szerszego dostępu do nowoczesnych technologii komunikacyjnych – mówi Mirosław Proppé, partner, szef zespołu doradczego dla administracji publicznej i infrastruktury w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Najmniej projektów z udziałem funduszy europejskich, pod względem liczby i wartości, zostało zrealizowanych w obszarze badań i rozwoju.

O RAPORCIE:

Raport KPMG CEE pt. „EU Funds in Central and Eastern Europe. Progress Report 2007-2015” przedstawia analizę poziomu wykorzystania środków unijnych w latach 2007-2015 przez 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, przyjętych do Unii Europejskiej po 2004 roku. Analiza została przygotowana w pierwszym półroczu 2016 roku na podstawie danych przekazanych przez instytucje publiczne odpowiedzialne w poszczególnych krajach za zbieranie i przetwarzanie danych nt. funduszy unijnych (stan na 31 grudnia 2015 roku). W raporcie uwzględniono dane z Polski, Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Chorwacji.

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG posiada odrębną osobowość prawną. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1300 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582
Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij