KPMG Info - Tax Blog | KPMG | PL

KPMG Info - Tax Blog

KPMG Info - Tax Blog

Bieżące wydarzenia podatkowe pod lupą ekspertów KPMG.

Bieżące wydarzenia podatkowe pod lupą ekspertów KPMG.

Bieżące wydarzenia podatkowe pod lupą ekspertów KPMG.

Blog podatkowy

Na łamach KPMG Info – Tax Blog prezentujemy najnowsze i najważniejsze wydarzenia z pogranicza prawa podatkowego i ekonomii. Eksperci KPMG w Polsce jasno i przystępnie komentują orzecznictwo podatkowe oraz zmiany legislacyjne wpływające na podatników, a szczególnie przedsiębiorców.

Tematyka treści publikowanych na naszej stronie będzie w głównej mierze dotyczyła najważniejszych wydarzeń ze świata podatków i ekonomii: planowanych nowelizacji przepisów, najnowszego orzecznictwa, aktualnego podejścia organów skarbowych w wydawanych interpretacjach podatkowych oraz wszelkich innych zdarzeń, które mogą dotyczyć obciążeń fiskalnych, dotyczących przedsiębiorców występujących w roli podatnika, płatnika, czy zainteresowanych daninami publicznymi z innej perspektywy. Wśród tematów poruszanych na blogu nie zabraknie komentarzy ekspertów KPMG do bieżących problemów podatkowych oraz skutków planowanych zmian w przepisach.

Naszym celem jest umożliwienie czytelnikom szybkiego i przystępnego zapoznania się z tymi obszarami prawa podatkowego, które są istotne z punktu widzenia ich codzienności, zarówno biznesowej jak i prywatnej. Dlatego przede wszystkim tematyka publikacji będzie odnosić się do podatków dochodowych – od osób prawnych i fizycznych (CIT i PIT) oraz kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT).

 

Najnowsze wpisy:

2017-10-31

Specjalne strefy ekonomiczne: produkcja wyrobów, a moment nabycia prawa do zwolnienia | Katarzyna Kocon

Możliwość zaliczenia do dochodu z działalności w specjalnych strefach ekonomicznych dochodu ze sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie strefy w okresie pomiędzy uzyskaniem zezwolenia a nabyciem prawa do zwolnienia – korzystna interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

9 sierpnia 2017 r. Dyrektor KIS przychylił się do stanowiska podatnika, który zwrócił się do organu z pytaniem, czy dochód ze sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie SSE przed nabyciem prawa do zwolnienia z podatku (ale już po uzyskaniu zezwolenia), osiągnięty po miesiącu w którym spółka nabyła to prawo, podlega zwolnieniu z podatku CIT. Jest to wiadomość szczególnie istotna dla podatników ubiegających się o objęcie granicami strefy już istniejących zakładów produkcyjnych.

> Więcej

2017-10-30

Rewolucja w VAT? Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności | Arkadiusz Czach

W dniu 19 września 2017 r., Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podatku od towarów i usług przewidujący wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). Obecnie, projekt jest już po tzw. I czytaniu w Sejmie. Proponowane rozwiązania zakładają – przynajmniej początkowo - dobrowolność w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

Głównym celem planowanego rozwiązania jest zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług oraz uszczelnienie polskiego systemu podatkowego. Projektowane rozwiązania przewidują, że w przypadku dokonania całości lub części zapłaty za zakupione przez nabywcę towary lub usługi, kwota netto zostanie przelana na rachunek sprzedawcy, jednak równowartość podatku VAT trafi na specjalny, wyodrębniony rachunek bankowy – tzw. rachunek VAT. W stosunku do poprzedniej wersji projektu z dnia 12 maja br., rozszerzono zakres zastosowania ustawy nie tylko do regulowania całej płatności należnej sprzedawcy, ale także jedynie jej części.

> Więcej

2017-09-28

Koszt uzyskania przychodu w PIT od zbycia udziałów/akcji spółce kapitałowej objętych w wyniku przekształcenia spółki osobowej | Filip Kasperowicz

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 8 września 2017 r. uznał, że kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o. objętych w wyniku przekształcenia spółki komandytowej mogą być wyłącznie wydatki na nabycie przedmiotu wkładu do spółki komandytowej. Zdaniem Dyrektora KIS przekształcenie spółki osobowej w kapitałową i towarzysząca temu przekształceniu wycena majątku według aktualnej wartości rynkowej (urynkowienie, czyli tzw. „step-up”) mogą być uwarunkowane chęcią uniknięcia opodatkowania po stronie podatnika. W związku z tym stwierdzono, że przekształcenia spółek nie powinny prowadzić do aktualizacji kosztów uzyskania przychodu poprzez podnoszenie ich wartości względem tych, faktycznie poniesionych przed przekształceniem.

> Więcej

2017-09-22

Publikacja rozporządzenia w zakresie dokumentacji cen transferowych | Katarzyna Kocon

W dniu 18 września 2017 r. zostało ogłoszone długo wyczekiwane rozporządzenie w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2017, poz. 1753), stanowiące uszczegółowienie znowelizowanych w 2017 r. przepisów dotyczących obowiązku opracowania dokumentacji cen transferowych z podmiotami powiązanymi (tzw. Local file i Master file).

Jest to wiadomość szczególnie istotna dla ok. 20 tysięcy podatników CIT, którzy według szacunków Ministerstwa Rozwoju i Finansów są objęci nowymi regulacjami (źródło: Ministerstwo Finansów, Ocena skutków regulacji, 30 maja 2017 r.) – dla przypomnienia, od 2017 r. obowiązek dokumentacyjny dotyczy podmiotów zawierających transakcje z podmiotami powiązanymi, których przychody lub koszty w roku poprzedzającym osiągnęły próg 2.000.000 EUR.

> Więcej

2017-09-18

Przekazanie wspólnikom majątku likwidowanej spółki z o.o. bez podatku CIT dla spółki? | Anna Tyniec

Od dnia 1 stycznia 2015 roku przekazanie w formie rzeczowej majątku w miejsce pieniężnej spłaty zobowiązania może wiązać się dla dłużników z powstaniem przychodu podatkowego. Jednym z najbardziej wątpliwych, w kontekście odpowiedzi na pytanie, czy rzeczowe uregulowanie zobowiązania generuje przychód podatkowy, jest wydanie wspólnikom rzeczowego majątku likwidowanej spółki z o.o.

Podstawą dla powstania przychodu w tej sytuacji może być art. 14a ustawy CIT. Zgodnie z tym przepisem dłużnik, który zamiast spłacić ciążące na nim zobowiązanie pieniężne reguluje je w formie rzeczowej (np. przenosi własność samochodu) powinien rozpoznać przychód w wysokości regulowanego zobowiązania.

> Więcej

2017-09-15

Aport przedsiębiorstwa z uzasadnieniem ekonomicznym - nowy wymóg czy opodatkowanie restrukturyzacji przedsiębiorstw | Marcin Wądołek

Od 1 stycznia 2018 r. planowanym jest wprowadzenie dodatkowego wymogu - uzasadnienia ekonomicznego - dla aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części celem zachowania neutralności tej transakcji w podatkach dochodowych. Część aportów przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części będzie opodatkowane. Obecnie projekt ustawy jest procedowany w Rządowym Centrum Legislacji. Jednak Podatnicy powinny uwzględnić zapowiadane zmiany przy planowaniu restrukturyzacji w przyszłym roku.

Opublikowany w dniu 12 lipca 2017 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zakłada wprowadzenie szeregu zmian w podatkach dochodowych.

> Więcej

2017-09-08

Podatek od nieruchomości komercyjnych od 2018 r. – nowe obciążenia dla przedsiębiorców | Aleksandra Leconte

Na 1 stycznia 2018 zaplanowano wprowadzenie nowego podatku – tym razem podatku od nieruchomości komercyjnych. Póki co, projekt ustawy wciąż procedowany jest w Rządowym Centrum Legislacji, jednak przewidujemy, że w opublikowanej lub nieco zmienionej formie, możemy się spodziewać wprowadzenia przedstawionych regulacji.

Nowy podatek – w istocie o charakterze majątkowym – umieszczony zostanie w obu ustawach o podatku dochodowym (CIT oraz PIT) i będzie obejmował – zgodnie z aktualnym projektem nowelizacji – opodatkowanie nieruchomości komercyjnych o wartości powyżej 10 mln zł (wedle komunikatów MF z 5 września 2017 r. opodatkowana będzie nadwyżka wartości ponad 10 mln zł).

> Więcej

2017-09-07

Ograniczenie zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przy wynajmie nieruchomości | Arkadiusz Czach

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Ministerstwo Finansów w ramach projektowanej nowelizacji w zakresie podatków dochodowych od osób prawnych i osób fizycznych, zakłada się wprowadzenie limitu w wysokości 100 tys. zł rocznie dla przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy, dla podmiotów dotychczasowo korzystających ze zryczałtowanej formy opodatkowania, uzyskujących dochody z takiej formy działalności.

W ramach proponowanej koncepcji przekroczenie limitu kwotowego w wysokości 100 tys. zł w ciągu roku, uniemożliwiałoby podatnikowi zastosowanie stawki 8,5% w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W takiej sytuacji osobom fizycznym świadczącym usługi najmu (podnajmu) lub dzierżawy (poddzierżawy) nieruchomości o charakterze prywatnym, tj. poza zakresem działalności gospodarczej, pozostawałaby opodatkowanie wynikające z zasad ogólnych, tzn. według skali podatkowej (z wykorzystaniem stawek 18% oraz 32%). W praktyce oznaczałoby to automatyczne objęcie części uzyskiwanych przychodów stawką 32% podatku. W nowelizacji ustawy przewidziano również, że wspomniane ograniczenie dotyczyłoby także przychodów osiąganych z tego rodzaju działalności przez obydwoje małżonków pomiędzy którymi obowiązuje wspólność majątkowa.

> Więcej

 

Bądź z nami w kontakcie

Powiązane publikacje