KPMG Info - Tax Blog | KPMG | PL

KPMG Info - Tax Blog

KPMG Info - Tax Blog

Blog podatkowy - Bieżące wydarzenia podatkowe pod lupą ekspertów KPMG.

Blog podatkowy - Bieżące wydarzenia podatkowe pod lupą ekspertów KPMG.

Blog podatkowy

Bieżące wydarzenia podatkowe pod lupą ekspertów KPMG.

Na łamach KPMG Info – Tax Blog prezentujemy najnowsze i najważniejsze wydarzenia z pogranicza prawa podatkowego i ekonomii. Eksperci KPMG w Polsce jasno i przystępnie komentują orzecznictwo podatkowe oraz zmiany legislacyjne wpływające na podatników, a szczególnie przedsiębiorców.

Tematyka treści publikowanych na naszej stronie będzie w głównej mierze dotyczyła najważniejszych wydarzeń ze świata podatków i ekonomii: planowanych nowelizacji przepisów, najnowszego orzecznictwa, aktualnego podejścia organów skarbowych w wydawanych interpretacjach podatkowych oraz wszelkich innych zdarzeń, które mogą dotyczyć obciążeń fiskalnych, dotyczących przedsiębiorców występujących w roli podatnika, płatnika, czy zainteresowanych daninami publicznymi z innej perspektywy. Wśród tematów poruszanych na blogu nie zabraknie komentarzy ekspertów KPMG do bieżących problemów podatkowych oraz skutków planowanych zmian w przepisach.

Naszym celem jest umożliwienie czytelnikom szybkiego i przystępnego zapoznania się z tymi obszarami prawa podatkowego, które są istotne z punktu widzenia ich codzienności, zarówno biznesowej jak i prywatnej. Dlatego przede wszystkim tematyka publikacji będzie odnosić się do podatków dochodowych – od osób prawnych i fizycznych (CIT i PIT) oraz kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT).

 

Najnowsze wpisy:

2018-01-18

Zmiany w opodatkowaniu wkładów gotówkowych w podatku dochodowym od osób prawnych

Jedną z konsekwencji wprowadzonych od 1 stycznia 2018 r. zmian w regulacjach dotyczących opodatkowania wkładów do spółek jest opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) wkładów gotówkowych.

Od 1 stycznia 2018 r., zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT, w przypadku wnoszenia wkładów do spółki, przychodem podlegającym opodatkowaniu jest wartość tego wkładu określona w umowie spółki, statucie lub innym zbliżonym dokumencie, nie niższa od wartości rynkowej wkładu (jeżeli wartość określona przez podatnika jest niższa niż wartość rynkowa przedmiotu wkładu albo wartość ta nie została określona w statucie, umowie albo innym podobnym dokumencie, przychodem jest wartość rynkowa określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego).

Więcej

2018-01-10

Porozumienie Polski ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie wymiany raportów CbC (Country-by-Country Reporting) | Katarzyna Kocon

W dniu 20 grudnia 2017 r., Ministerstwo Finansów poinformowało w swoim komunikacie o złożeniu przez wiceministra finansów Pawła Gruzę podpisu pod dwustronnym porozumieniem zawartym między Polską i Stanami Zjednoczonymi w sprawie wymiany raportów CbC – "Arrangement Between the Competent Authority of the United States of America and the Competent Authority of the Republic of Poland on the Exchange of Country-by-Country Reports", które wskazuje sposób i zakres wymiany informacji o raportach CbC pomiędzy rządem polskim i amerykańskim. Strona amerykańska podpisała przedmiotowe porozumienie dnia 28 grudnia 2017 r.

Obowiązek składania informacji o grupie podmiotów został nałożony na niektóre polskie spółki Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami implementującą dyrektywę Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE z 15 lutego 2011 r. w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Zgodnie z ustawą, sprawozdanie CbC składają jednostki dominujące międzynarodowych grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody w poprzednim roku obrotowym przekroczyły 750 mln euro.

> Więcej

2017-12-21

Upublicznienie w Biuletynie Informacji Publicznej danych podatkowych dotyczących największych podatników podatku CIT | Arkadiusz Czach

Publikacja danych podatkowych największych podatników na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ma być, zdaniem ustawodawcy, mało inwazyjnym instrumentem przyczyniającym się do ograniczenia stosowania przez największe podmioty gospodarcze mechanizmów optymalizacji podatkowej.

Przyjmuje się, że podpisana przez Prezydenta i ogłoszona w dniu 19 grudnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w stosunku do ok. 2 tys. firm i ok. 60 podatkowych grup kapitałowych.

> Więcej

2017-12-14

50% koszty uzyskania przychodu dla twórców – zwiększony limit a mniejsza grupa uprawnionych | Leszek Marciniak

Bieżąca nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje między innymi istotne zmiany w zakresie funkcjonowania preferencji podatkowej dostępnej dla twórców / artystów wykonawców, tj. 50% kosztów uzyskania przychodu. Na moment przygotowywania niniejszego tekstu nowelizacja oczekuje na podpis Prezydenta RP. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2018 r.

> Więcej

2017-12-13

Opodatkowanie najmu zryczałtowanym podatkiem | Grzegorz Grochowina

Mające obowiązywać od 2018 r. zmiany w ustawie podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych obejmują również swoim zakresem kwestie związane z opodatkowaniem najmu zryczałtowanym podatkiem. Warto więc zastanowić się, która z dostępnych form opodatkowania będzie dla nas najkorzystniejsza.

W przypadku osób uzyskujących wpływy z tytułu najmu, dzierżawy lub innych podobnych umów, uzyskany przychód co do zasady stanowi osobne źródło podlegające opodatkowaniu.
Wynajmujący mają do wyboru jedną z dwóch metod opodatkowania przychodów z najmu: zasady ogólne lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Decyzja, która z możliwości okaże się najkorzystniejsza nie zawsze jest jednoznaczna i zależy od szeregu czynników jak wielkość dochodów, ponoszonych kosztów oraz indywidualnych preferencji.
Jeśli w przewidzianym przepisami terminie wynajmujący nie dokona wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jego dochody z najmu będą opodatkowane na zasadach ogólnych.

> Więcej

 

2017-12-12

Opodatkowanie programów motywacyjnych w świetle nowelizacji ustawy PIT | Natalia Wytrykowska

W dniu 27 października 2017 roku Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa wprowadza szereg istotnych zmian w przepisach o PIT, w tym między innymi doprecyzowuje kwestie związane z opodatkowaniem przychodów z tytułu uczestnictwa w tzw. pracowniczych programach motywacyjnych. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2018 roku.

Funkcjonowanie programów motywacyjnych opiera się na nieodpłatnym (lub też częściowo odpłatnym) przyznawaniu pracownikom, na warunkach określonych w regulaminie, instrumentów finansowych, tj. np. opcji na akcje czy jednostek uczestnictwa, które zapewniają posiadaczowi, w pewnych warunkach prawo do realizacji uprawnień związanych z określonym instrumentem, w tym m.in. nabycia w określonym momencie oznaczonej liczby akcji.

> Więcej

2017-11-29

Ulga badawczo-rozwojowa od 2018 roku | Katarzyna Gargul

10 listopada 2017 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej została przekazana Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu do podpisu. Znowelizowane przepisy wprowadzają nowe kategorie kosztów kwalifikowanych oraz podnoszą maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu. Wprowadzane zmiany, po podpisaniu ustawy przez Prezydenta wejdą w życie 1 stycznia 2018 roku.

Ulga badawczo-rozwojowa obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku zastąpiła ,,starą’’ ulgę technologiczną i dotyczy zarówno podatników PIT jak i CIT. Umożliwia odliczenie części określonych kategorii wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (kosztów tzw. „kwalifikowanych” mieszczących się w granicach ustawowych limitów) od podstawy opodatkowania niezależnie od tego, że wydatki te już wpłynęły na podstawę opodatkowania (obniżyły ją) jako koszty uzyskania przychodów. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane.

> Więcej

2017-10-31

Specjalne strefy ekonomiczne: produkcja wyrobów, a moment nabycia prawa do zwolnienia | Katarzyna Kocon

Możliwość zaliczenia do dochodu z działalności w specjalnych strefach ekonomicznych dochodu ze sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie strefy w okresie pomiędzy uzyskaniem zezwolenia a nabyciem prawa do zwolnienia – korzystna interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

9 sierpnia 2017 r. Dyrektor KIS przychylił się do stanowiska podatnika, który zwrócił się do organu z pytaniem, czy dochód ze sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie SSE przed nabyciem prawa do zwolnienia z podatku (ale już po uzyskaniu zezwolenia), osiągnięty po miesiącu w którym spółka nabyła to prawo, podlega zwolnieniu z podatku CIT. Jest to wiadomość szczególnie istotna dla podatników ubiegających się o objęcie granicami strefy już istniejących zakładów produkcyjnych.

> Więcej

2017-10-30

Rewolucja w VAT? Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności | Arkadiusz Czach

W dniu 19 września 2017 r., Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podatku od towarów i usług przewidujący wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). Obecnie, projekt jest już po tzw. I czytaniu w Sejmie. Proponowane rozwiązania zakładają – przynajmniej początkowo - dobrowolność w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

Głównym celem planowanego rozwiązania jest zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług oraz uszczelnienie polskiego systemu podatkowego. Projektowane rozwiązania przewidują, że w przypadku dokonania całości lub części zapłaty za zakupione przez nabywcę towary lub usługi, kwota netto zostanie przelana na rachunek sprzedawcy, jednak równowartość podatku VAT trafi na specjalny, wyodrębniony rachunek bankowy – tzw. rachunek VAT. W stosunku do poprzedniej wersji projektu z dnia 12 maja br., rozszerzono zakres zastosowania ustawy nie tylko do regulowania całej płatności należnej sprzedawcy, ale także jedynie jej części.

> Więcej

2017-09-28

Koszt uzyskania przychodu w PIT od zbycia udziałów/akcji spółce kapitałowej objętych w wyniku przekształcenia spółki osobowej | Filip Kasperowicz

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 8 września 2017 r. uznał, że kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o. objętych w wyniku przekształcenia spółki komandytowej mogą być wyłącznie wydatki na nabycie przedmiotu wkładu do spółki komandytowej. Zdaniem Dyrektora KIS przekształcenie spółki osobowej w kapitałową i towarzysząca temu przekształceniu wycena majątku według aktualnej wartości rynkowej (urynkowienie, czyli tzw. „step-up”) mogą być uwarunkowane chęcią uniknięcia opodatkowania po stronie podatnika. W związku z tym stwierdzono, że przekształcenia spółek nie powinny prowadzić do aktualizacji kosztów uzyskania przychodu poprzez podnoszenie ich wartości względem tych, faktycznie poniesionych przed przekształceniem.

> Więcej

2017-09-22

Publikacja rozporządzenia w zakresie dokumentacji cen transferowych | Katarzyna Kocon

W dniu 18 września 2017 r. zostało ogłoszone długo wyczekiwane rozporządzenie w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2017, poz. 1753), stanowiące uszczegółowienie znowelizowanych w 2017 r. przepisów dotyczących obowiązku opracowania dokumentacji cen transferowych z podmiotami powiązanymi (tzw. Local file i Master file).

Jest to wiadomość szczególnie istotna dla ok. 20 tysięcy podatników CIT, którzy według szacunków Ministerstwa Rozwoju i Finansów są objęci nowymi regulacjami (źródło: Ministerstwo Finansów, Ocena skutków regulacji, 30 maja 2017 r.) – dla przypomnienia, od 2017 r. obowiązek dokumentacyjny dotyczy podmiotów zawierających transakcje z podmiotami powiązanymi, których przychody lub koszty w roku poprzedzającym osiągnęły próg 2.000.000 EUR.

> Więcej

2017-09-18

Przekazanie wspólnikom majątku likwidowanej spółki z o.o. bez podatku CIT dla spółki? | Anna Tyniec

Od dnia 1 stycznia 2015 roku przekazanie w formie rzeczowej majątku w miejsce pieniężnej spłaty zobowiązania może wiązać się dla dłużników z powstaniem przychodu podatkowego. Jednym z najbardziej wątpliwych, w kontekście odpowiedzi na pytanie, czy rzeczowe uregulowanie zobowiązania generuje przychód podatkowy, jest wydanie wspólnikom rzeczowego majątku likwidowanej spółki z o.o.

Podstawą dla powstania przychodu w tej sytuacji może być art. 14a ustawy CIT. Zgodnie z tym przepisem dłużnik, który zamiast spłacić ciążące na nim zobowiązanie pieniężne reguluje je w formie rzeczowej (np. przenosi własność samochodu) powinien rozpoznać przychód w wysokości regulowanego zobowiązania.

> Więcej

2017-09-15

Aport przedsiębiorstwa z uzasadnieniem ekonomicznym - nowy wymóg czy opodatkowanie restrukturyzacji przedsiębiorstw | Marcin Wądołek

Od 1 stycznia 2018 r. planowanym jest wprowadzenie dodatkowego wymogu - uzasadnienia ekonomicznego - dla aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części celem zachowania neutralności tej transakcji w podatkach dochodowych. Część aportów przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części będzie opodatkowane. Obecnie projekt ustawy jest procedowany w Rządowym Centrum Legislacji. Jednak Podatnicy powinny uwzględnić zapowiadane zmiany przy planowaniu restrukturyzacji w przyszłym roku.

Opublikowany w dniu 12 lipca 2017 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zakłada wprowadzenie szeregu zmian w podatkach dochodowych.

> Więcej

2017-09-08

Podatek od nieruchomości komercyjnych od 2018 r. – nowe obciążenia dla przedsiębiorców | Aleksandra Leconte

Na 1 stycznia 2018 zaplanowano wprowadzenie nowego podatku – tym razem podatku od nieruchomości komercyjnych. Póki co, projekt ustawy wciąż procedowany jest w Rządowym Centrum Legislacji, jednak przewidujemy, że w opublikowanej lub nieco zmienionej formie, możemy się spodziewać wprowadzenia przedstawionych regulacji.

Nowy podatek – w istocie o charakterze majątkowym – umieszczony zostanie w obu ustawach o podatku dochodowym (CIT oraz PIT) i będzie obejmował – zgodnie z aktualnym projektem nowelizacji – opodatkowanie nieruchomości komercyjnych o wartości powyżej 10 mln zł (wedle komunikatów MF z 5 września 2017 r. opodatkowana będzie nadwyżka wartości ponad 10 mln zł).

> Więcej

2017-09-07

Ograniczenie zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przy wynajmie nieruchomości | Arkadiusz Czach

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Ministerstwo Finansów w ramach projektowanej nowelizacji w zakresie podatków dochodowych od osób prawnych i osób fizycznych, zakłada się wprowadzenie limitu w wysokości 100 tys. zł rocznie dla przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy, dla podmiotów dotychczasowo korzystających ze zryczałtowanej formy opodatkowania, uzyskujących dochody z takiej formy działalności.

W ramach proponowanej koncepcji przekroczenie limitu kwotowego w wysokości 100 tys. zł w ciągu roku, uniemożliwiałoby podatnikowi zastosowanie stawki 8,5% w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W takiej sytuacji osobom fizycznym świadczącym usługi najmu (podnajmu) lub dzierżawy (poddzierżawy) nieruchomości o charakterze prywatnym, tj. poza zakresem działalności gospodarczej, pozostawałaby opodatkowanie wynikające z zasad ogólnych, tzn. według skali podatkowej (z wykorzystaniem stawek 18% oraz 32%). W praktyce oznaczałoby to automatyczne objęcie części uzyskiwanych przychodów stawką 32% podatku. W nowelizacji ustawy przewidziano również, że wspomniane ograniczenie dotyczyłoby także przychodów osiąganych z tego rodzaju działalności przez obydwoje małżonków pomiędzy którymi obowiązuje wspólność majątkowa.

> Więcej

 

Bądź z nami w kontakcie

Powiązane publikacje