Kontrola w zakresie cen transferowych | KPMG | PL

Kontrola w zakresie cen transferowych – jak ograniczyć ryzyko? Wyceń usługi, właściwie alokując koszty

Kontrola w zakresie cen transferowych

Zapowiadane przez Ministra Finansów wzmożone zainteresowanie problematyką cen transferowych przez organy podatkowe jest już faktem. Choć zaostrzenie kontroli ma miejsce od kilku lat, nigdy dotąd działania kontrolujących nie były tak intensywne – w 2016 r. przeprowadzono 182 kontrole w zakresie cen transferowych i optymalizacji podatkowej, podczas gdy w 2015 r. liczba ta wynosiła 134 (źródło: „Puls Biznesu” nr 29, 9.02.2017 r., „Fiskus wyciska CIT z firm”). Co więcej, nigdy wcześniej działania kontrolujących nie były tak efektywne – w 2016 r. na skutek zakończonego badania cen transferowych dochody podatników zostały skorygowane o kwotę 657,4 mln PLN, straty zaś zmniejszone o 458,6 mln PLN. Dlaczego tak jest? Fiskus wyciągnął wnioski z dotychczasowych kontroli, rozbudował i wyszkolił swoje służby oraz wyposażył je w specjalistyczne bazy danych, dzięki którym mają możliwość zweryfikowania, czy poziom cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi został ustalony na zasadach rynkowych.

Kontakt

dyrektor, Management Consulting, Financial Management

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Nie ulega zatem wątpliwości, że do kontroli trzeba być dobrze przygotowanym. Tylko jak to zrobić, żeby ryzyko zakwestionowania transakcji z podmiotami powiązanymi było jak najmniejsze? Jak skutecznie przekonać organy podatkowe, że cena transferowa w badanej transakcji jest biznesowo uzasadniona i nie odbiega od poziomu rynkowego?

Praktyka pokazuje, że samo spełnienie wymogu posiadania dokumentacji podatkowej przygotowanej zgodnie z art. 9a ustawy o CIT i odpowiednio art. 25a ustawy o PIT (opisującej m.in. schemat ustalenia ceny transferowej) oraz posiadanie analizy porównawczej potwierdzającej, że poziom zysków czy marży w kontrolowanej transakcji nie odbiega od tego, na jaki zdecydowałyby się podmioty niepowiązane, nie jest wystarczające, by skutecznie ograniczyć ryzyko zakwestionowania cen transferowych. Coraz częściej bowiem kontrolujący weryfikują treść dokumentacji cen transferowych i badają zgodność jej zapisów z umowami oraz stanem faktycznym. Weryfikują także metodę i sposób kalkulacji ceny transakcyjnej przedstawionej w dokumentacji podatkowej, prosząc o udostępnienie plików źródłowych z bazą kosztową i kalkulacją kosztów bądź raportów z narzędzia informatycznego dedykowanego do kalkulacji kosztów usług.

Z doświadczeń ekspertów KPMG wynika, że badanie rynkowości transakcji w trakcie kontroli w pierwszej kolejności odbywa się na podstawie przedstawionych dokumentów i plików źródłowych. Często, w przypadkach gdy obiektywność i rzetelność przedstawionej dokumentacji i danych nie budzi uzasadnionych zastrzeżeń, kontrolujący akceptują przyjęte warunki transakcji, odstępując od samodzielnego określenia dochodu podmiotu powiązanego w drodze oszacowania wysokości, jaką ustaliłyby między sobą niezależne podmioty w porównywalnych transakcjach.

Czy można zatem zwiększyć prawdopodobieństwo, by przedstawione dane zostały uznane przez Fiskusa za obiektywne i rzetelne? Okazuje się, że dodatkowym narzędziem ograniczenia ryzyka podatkowego w zakresie cen transferowych może być wykorzystanie rachunku kosztów do wyceny usług/produktów firmy.

Rachunki kosztów – kiedyś wykorzystywane przede wszystkim na potrzeby działu finansowego – obecnie coraz częściej znajdują zastosowanie w obszarze zarządzania zasobami i procesami, zarządzania kosztami produkcji, monitorowania inwestycji i projektów, kształtowania programów redukcji kosztów i systemów motywacyjnych, jak również ustalania polityki cenowej, w tym określenia wysokości cen transferowych. Dobrze zaprojektowany rachunek kosztów pozwala wycenić usługi (lub inne obiekty kosztowe, np. usługobiorców – podmioty powiązane) poprzez alokację kosztów pośrednich przy wykorzystaniu uzasadnionych kluczy podziałowych, które odzwierciedlają związki przyczynowo-skutkowe między kosztami i tymi usługami bądź innymi obiektami. Należy podkreślić, że właściwy dobór kluczy alokacyjnych jest szczególnie istotny, jeśli chcemy ograniczać ryzyko w zakresie cen transferowych. Po komunikacie Ministerstwa Finansów z 5 lutego 2016 r. należy się bowiem spodziewać, że również ten obszar będzie częściej kontrolowany.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów wydanym 5 lutego 2016 r. zastosowanie nieprawidłowego klucza podziału kosztów w podmiocie krajowym jest jednym z mechanizmów ustalenia warunków transakcji w ramach grup kapitałowych skutkujących niewykazywaniem dochodów lub wykazywaniem dochodów niższych od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby takie powiązania nie występowały.

169 dyrektorów finansowych, głównych księgowych i szefów działów podatkowych zapytanych – w trakcie VII Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG w styczniu 2017 r. – o najbardziej problematyczny element zmian podatkowych wskazało zagadnienie związane z cenami transferowymi.

W przypadku gdy ustalenie cen transferowych odbywa się na podstawie modelu alokacji kosztów, przedstawienie kontrolującym szczegółowych opisów mechanizmu kalkulacji cen, przekazanie danych źródłowych i wyników kalkulacji nie jest dla firmy problematyczne, a może istotnie wspomóc jej dyskusję z Fiskusem. Ponadto warto pamiętać o innych korzyściach z dobrze zaprojektowanego rachunku kosztów. Dzięki niemu firma ma możliwość:

  • ustalenia rzeczywistej rentowności produktów/usług, klientów, kanałów dystrybucji, linii biznesowych,
  • zrozumienia natury kosztów w organizacji, zwiększenia odpowiedzialności za koszty oraz dyscyplinę kosztową,
  • podejmowania bardziej trafnych decyzji cenowych oraz decyzji inwestycyjnych,
  • uzyskania bardziej profitogennego portfolio produktowego,
  • oceny efektywności procesów i zasobów oraz możliwość skutecznej ich optymalizacji (przy zastosowaniu nowoczesnych rachunków kosztów),
  • budowy spójnego i wiarygodnego systemu raportowania zarządczego, mierników efektywności i oceny pracowników,
  • stworzenia efektywnego systemu zarządzania kosztami i ich monitorowania.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij