Podatkowe podsumowanie tygodnia 05.12 - 12.12.2016 | KPMG | PL
close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 05.12 - 12.12.2016

Podatkowe podsumowanie tygodnia 05.12 - 12.12.2016

Jest 12 grudnia 2016 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia 05.12 - 12.12.2016

CIT: Wartość początkowa składników ZCP wniesionych aportem

W wyroku z dnia 1 grudnia 2016 r. (sygn. akt I SA/Gl 688/16) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wskazał, że wartość początkową wniesionych aportem w postaci ZCP do spółki kapitałowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należy ustalić stosownie do art. 16g ust. 10a ustawy o CIT w wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport.
Z kolei wartość początkową tak wniesionych środków trwałych w budowie należy ustalić stosownie do art. 15 ust. 1s pkt 2 ustawy o CIT w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia u wnoszącego aport.
 

VAT: Zmiany wykazu towarów dla celów poboru VAT w imporcie

Zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Finansów projektem rozporządzenia z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie, część obecnie obowiązujących kodów CN zostanie zastąpiona nowymi. Projekt obejmuje zmiany w załącznikach do rozporządzenia i ma na celu dostosowanie do nowego unijnego rozporządzenia w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Ochrona interesów podatnika: Ustawa o KAS podpisana przez Prezydenta

Prezydent podpisał ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz przepisy wprowadzające. Reforma KAS zakłada wdrożenie całkiem nowej struktury administracji skarbowej, która połączy organy administracji podatkowej, Służby Celnej oraz kontroli skarbowej. Dotychczas funkcjonują izby i urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej oraz izby i urzędy celne. Po reformie zastąpione zostaną przez izby administracji skarbowej, którym będą podlegały urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe. Zdecydowana większość przepisów wejdzie w życie 1 marca 2017 r., jednak już teraz wszystkie izby skarbowe przekształciły się w izby administracji skarbowej – organem właściwym do końca lutego pozostanie nadal dyrektor izby skarbowej.

PIT: Warunki zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

Zgodnie z ostatnim wyrokiem WSA w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2016 r. (sygn. I SA/Gd 1209/16), w celu zastosowania kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT konieczne jest wyodrębnienie w umowie o pracę części wynagrodzenia dotyczącej przenoszenia majątkowych praw autorskich na pracodawcę. W sytuacji gdy miała miejsce jedynie techniczna rejestracja czasu pracy w rozbiciu na poszczególne zadania (twórcze i pozostałe) nie ma podstaw do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Czas poświęcony na wykonanie zadania nie jest bowiem odpowiednikiem udziału w prawie autorskim do utworu i na jego podstawie nie można określić wysokości wynagrodzenia należnego pracownikowi za korzystanie przez pracodawcę z praw autorskich.

PCC: Budowa domu na gruncie należącym do innych podmiotów może podwyższyć zobowiązanie w podatku od czynności cywilno-prawnych

Przedsiębiorca prowadzący działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wybudował budynek na działce należącej do innych podmiotów. Wszyscy właściciele działki wyrazili zgody na prowadzenie budowy na ich gruncie. Budowa była finansowana w całości ze środków przedsiębiorcy. Po zakończeniu budowy spółka miała odkupić przedmiotową działkę. Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie podstawy do wyliczenia podatku PCC. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w wydanej przez siebie interpretacji (sygn. IBPB-2-1/4514-379/16-1/DP) wskazał, że nie ma możliwości sprzedania gruntów pod budynkiem bez budynku, gdyż wszystko, co stoi na gruncie – bez względu na fakt, kto budynek postawił – jest własnością właściciela gruntu. Fakt, że spółka miała zgodę na budowę na cudzym gruncie, nie czyni jej właścicielem budynku. W konsekwencji, zdaniem organu, konieczne jest naliczenie podatku PCC od wartości gruntu i budynku.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij