Zmiany w ustawie akcyzowej | KPMG | PL
close
Share with your friends

Zmiany w ustawie akcyzowej zawarte w projekcie ustawy o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców

Zmiany w ustawie akcyzowej

W dniu 18 listopada 2016 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców. Część planowanych zmian dotyczy podatku akcyzowego. Głównym założeniem akcyzowej części projektu jest uproszczenie oraz uporządkowanie obowiązujących przepisów akcyzowych.

partner, doradztwo podatkowe, szef zespołu ds. cła i handlu międzynarodowego

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Zmiany w ustawie akcyzowej zawarte w projekcie ustawy o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców

Poniżej prezentujemy wybrane zmiany oraz rozwiązania dotyczące opodatkowania akcyzą.

Elektroniczny dokument dostawy

Projekt zakłada wprowadzenie elektronicznego dokumentu dostawy (dalej: „e-DD”), który zastąpi obowiązujący dotychczas dokument w formie papierowej. Na podstawie tego dokumentu dokonywane będą przemieszczenia wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie bądź wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i które są opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Treść projektu przewiduje również dostosowanie systemu teleinformatycznego służącego do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych do dokumentu e-DD i przemieszczeń wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie.

Jednocześnie projekt zakłada wprowadzenie dokumentu zastępującego e-DD w sytuacji niedostępności systemu.

Zmiany dotyczące zasad klasyfikacji wynikającej z Nomenklatury Scalonej

Projekt ustawy przewiduje wskazanie nowej podstawy do ustalenia klasyfikacji według kodów CN. Zmiana ta wynika z wejścia w życie Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2016/1821 z dnia 6 października 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

Klasyfikacja w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) jest stosowana do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Co więcej także do wydawania wiążących informacji akcyzowych stosuje się klasyfikacje w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN).

Zwolnienia z akcyzy sprzedaży węgla zużytego przez finalnego nabywcę do celów opałowych

Zgodnie z projektem ustawy jednym z warunków uzyskania zwolnienia z akcyzy sprzedaży węgla zużywanego przez finalnego nabywcę wyłącznie do celów opałowych będzie sporządzenie elektronicznego dokumentu dostawy w specjalnym systemie teleinformatycznym.

Obecnie wymagane jest wystawienie papierowej faktury bądź innego dokumentu zawierającego najważniejsze informacje o transakcji.

Zwolnienie dla energii wykorzystywanej do celów redukcji chemicznej, procesów metalurgicznych i mineralogicznych

Projekt ustawy przewiduje znaczne uproszczenie w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia dla energii wykorzystywanej do celów redukcji chemicznej, procesów metalurgicznych i mineralogicznych.

Dotychczas konieczne było składanie specjalnego oświadczenia o ilości i sposobie wykorzystania energii.

Zgodnie z projektem ustawy w celu skorzystania ze zwolnienia wystarczające będzie wykazanie w deklaracji podatkowej ilość prądu i sposób jego zużycia.

Wprowadzenie nowych przepisów

Zgodnie z projektem większość przepisów ustawy dotyczących podatku akcyzowego ma wejść w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. Niemniej, Resort Finansów przewidział wprowadzenie znacznej części rozwiązań z dniem 1 października 2017 r.

Chcielibyśmy także zwrócić uwagę, że omawiany projekt ustawy może ulec zmianie w toku dalszych prac legislacyjnych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi projektowanych przepisów, uprzejmie prosimy o kontakt.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij