Zmiana ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw | KPMG | PL
close
Share with your friends

Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw

Zmiana ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw

18 listopada 2016 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. Ustawa „uszczelniająca” przewiduje, m.in., powrót sankcji w VAT, szczegółową weryfikację nowo rejestrowanych podatników, obowiązek składania deklaracji w formie elektronicznej oraz zaostrzenie odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe. Ustawa zostanie teraz skierowana do dalszych prac w Senacie.

Powiązane treści

Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw

Dodatkowe zobowiązania podatkowe

Nowelizacja przewiduje powrót sankcji zlikwidowanej w 2008 roku oraz wprowadza nowe dodatkowe zobowiązanie w wysokości 100% za wystawianie tzw. „pustych faktur”.

Sankcja 30%

W przypadku zaniżenia kwoty zobowiązania lub zawyżenia kwoty zwrotu, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi wysokość podatku w prawidłowej wysokości oraz ustali dodatkowe zobowiązania podatkowe w wysokości 30% kwoty zaniżenia zobowiązania/zawyżonego zwrotu.

Sankcja 20%

Sankcja ulegnie jednak zmniejszeniu do 20% jeśli podatnik – po zakończeniu kontroli lub w trakcie postępowania kontrolnego – dokona samodzielnie korekty oraz uiści zaległy podatek/zwróci nienależnie uzyskany zwrot podatku.

Co istotne, przepisy ustawy przewidują, że dodatkowe zobowiązanie podatkowe nie będzie nakładane m.in. w przypadkach, gdy:

  • przed wszczęciem kontroli podatnik dokona samodzielnej korekty i wpłaty podatku (wraz z odsetkami);
  • zaniżenie zobowiązania/ zawyżenie zwrotu wynikało z błędów rachunkowych lub oczywistych omyłek;
  • błąd dotyczył wyłącznie okresu rozliczeniowego.

Sankcja 100%

Ustawa przewiduje również wprowadzenie całkowicie nowej sankcji w wysokości 100% kwoty podatku naliczonego wynikającego z wystawiania tzw. „pustych faktur” („niedokumentujących” rzeczywistych transakcji), którymi posłużono się w celu zaniżenia zobowiązania/uzyskania zawyżonego zwrotu.
 

Nowo rejestrowane podmioty

Przyjęta ustawa ma w większym stopniu przeciwdziałać oszustwom w VAT dokonywanym przez fikcyjne podmioty, służące wyłudzeniom podatku VAT. Ma to umożliwić, m.in., możliwość odmowy rejestracji na VAT, ograniczenie możliwości składania kwartalnych deklaracji oraz wprowadzenie okresowej odpowiedzialności solidarnej pełnomocnika za zaległości podatkowe nowo rejestrowanego podmiotu.

Wykreślanie podatników VAT

Przyjęte przez Sejm przepisy określają również sytuacje, w których już zarejestrowany podatnik VAT podlega wykreśleniu z rejestru podatników. Wykreślenie nastąpi, m.in., w przypadku nieskładania lub składania deklaracji „zerowych” przez okres 6 miesięcy (lub 2 kwartałów), wystawiania pustych faktur oraz uczestnictwa w procederze wyłudzeń podatku VAT.

Deklaracje elektroniczne

Zgodnie z przepisami ustawy od 1 stycznia 2017 r. podatnicy dokonujący m.in. transakcji z podmiotami z UE będą zobowiązani do składania deklaracji wyłącznie w formie elektronicznej.

Docelowo zaś obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT ma obejmować wszystkich podatników.

Obowiązkowe stosowanie e deklaracji ma na celu przyspieszenie wprowadzania danych do systemu POLTAX i tym samym wcześniejszą identyfikację ewentualnych nadużyć.

Zmiany w kodeksie karnym skarbowym

Ustawa wprowadza również zaostrzenie kar dla osób biorących udział w oszustwach podatkowych oraz wprowadza kary dla podatników, którzy wbrew obowiązkowi nie składają deklaracji w formie elektronicznej.

Wejście w życie nowych przepisów

Zgodnie z przyjętą ustawą większość nowych przepisów wejdzie w życie już od 1 stycznia 2017 r., przy czym ostateczny tekst ustawy, w zależności od wyniku prac w Senacie, może jeszcze ulec zmianie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi nowych przepisów, uprzejmie prosimy o kontakt.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij