Opodatkowanie wszystkich Funduszy Inwestycyjnych | KPMG | PL
close
Share with your friends

Projekt ustawy zakładający opodatkowanie wszystkich Funduszy Inwestycyjnych skierowany do Sejmu

Opodatkowanie wszystkich Funduszy Inwestycyjnych

W dniu 31 października 2016 r. grupa posłów skierowała do Sejmu projekt ustawy, który m.in. wprowadza opodatkowanie CIT funduszy inwestycyjnych.

Powiązane treści

Projekt ustawy zakładający opodatkowanie wszystkich Funduszy Inwestycyjnych skierowany do Sejmu

Głównym założeniem projektu jest generalne zastąpienie zwolnienia podmiotowego dla funduszy przy zwolnieniem przedmiotowym. Rozróżniona zostanie sytuacja podatkowa funduszy otwartych (FIO) oraz funduszy zamkniętych (FIZ).

Proponowane przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Dotychczasowe zasady opodatkowania funduszy

Dotychczas wszystkie fundusze inwestycyjne objęte były podmiotowym zwolnieniem z CIT bez względu na rodzaj osiąganych przez nie dochodów. W praktyce, dzięki wykorzystaniu podmiotów transparentnych podatkowo zwolnienie to rozciągało się na wszelkie kategorie przychodów podatkowych.

Zmiany dla FIZ

Celem projektu jest zmiana zasad opodatkowania funduszy inwestycyjnych poprzez eliminację zwolnienia podmiotowego i wprowadzenie w zamian zwolnień przedmiotowych dla niektórych przychodów FIO, SFIO oraz zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania z UE lub EOG.

W praktyce oznacza to, że od 1 stycznia 2017 r. FIZ dla potrzeb CIT będą traktowane analogicznie do spółek kapitałowych – zostaną objęte opodatkowaniem od całości dochodów, natomiast bez możliwości korzystania ze zwolnień podatkowych wynikających z wdrożenia systemu prawa wspólnotowego (np. zwolnienia podatkowego dla dywidend).

Zmiany dla FIO

Projekt spowoduje również zmianę zasad opodatkowania FIO oraz zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania.

Z jednoczesną likwidacją zwolnienia podmiotowego, planuje się wprowadzenie dla tych podmiotów zwolnienia przedmiotowego, jednak tylko dla określonych kategorii dochodów. I tak, zwolnienie dotyczyć ma wyłącznie: (i) odsetek, (ii) dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz (iii) dochodów ze zbycia wierzytelności, walut, udziałów (akcji) i innych papierów wartościowych, w tym pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z nich wynikających.
 

Inne zmiany

Projekt ustawy wprowadza dodatkowe zapisy wynikające z objęcia funduszy podatkiem CIT i uwzgledniające specyfikę ich funkcjonowania:

  • wpłaty i wypłaty uczestników funduszy będą neutralne dla samego funduszu;
  • FIO, SFIO i analogiczne fundusze zagraniczne nie będą zobowiązane do składania zeznania rocznego, o ile będą osiągać przychody wyłącznie z tytułów zwolnionych przedmiotowo (vide powyżej).

Projekt nowelizacji nie odnosi się natomiast w żaden sposób do specyficznych zasad rachunkowości przewidzianych dla funduszy inwestycyjnych – w związku z tym należy liczyć się z ryzykiem pojawienia się licznych sporów z tego wynikających.
 

Podsumowanie

O ile ustawa wejdzie w życie, oznaczać będzie objęcie wszystkich funduszy inwestycyjnych podatkiem CIT bez względu na przedmiot działalności, a dla FIO i SFIO ograniczenie zwolnienia do ściśle określonych kategorii przychodów.

Fakt wykorzystywania w istniejących strukturach podmiotów transparentnych podatkowo nie wpłynie na ograniczenie negatywnych skutków proponowanej zmiany.

Projektodawcy zakładają, że nowelizacja spowodowuje zwiększenie dochodów sektora finansów publicznych o ok. 2-2,5 mld zł.

Zwracamy uwagę, że omawiany projekt ustawy może ulec zmianie w toku dalszych prac legislacyjnych.

Prosimy o kontakt, gdyby chcieli Państwo uzyskać więcej informacji na temat planowanych zmian lub porozmawiać o możliwościach z nich wynikających dla sytuacji Państwa firmy, w szczególności w odniesieniu do zabezpieczenia Państwa interesów przed zmiennością prawa.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij