Stabilizacja dywidend na GPW | Tomasz Wiśniewski | KPMG | PL
close
Share with your friends

Stabilizacja dywidend na GPW | Tomasz Wiśniewski

Stabilizacja dywidend na GPW | Tomasz Wiśniewski

Polskie spółki z GPW dojrzewają. Już prawie 40% z nich dzieli się zyskiem z akcjonariuszami, a wartość dywidend wypłacanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa regularnie rośnie. Stopa dywidendy dla krajowego parkietu ustabilizowała się w przedziale 2,5% – 4,0%, czyli zbliżonym do rentowności 10-letnich polskich obligacji skarbowych oraz poziomów obserwowanych na zachodzie Europy.

partner, Deal Advisory, szef zespołu wycen

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Do 30 czerwca 2016 r. odbyła się większość walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółek giełdowych, na których zapadła ostateczna decyzja o podziale zysku za 2015 r. Zgodnie z wyliczeniami KPMG w Polsce, 166 krajowych spółek z GPW wypłaci w sumie 16,8 mld PLN, co w odniesieniu do ich kapitalizacji na koniec 2015 r. przekład się na stopę dywidendy w wysokości 3,3%. Pomimo wzrostu liczby przedsiębiorstw dzielących się zyskiem łączna wartość zadeklarowanych dywidend jest taka sama jak w roku ubiegłym (również 16,8 mld PLN) oraz niższa niż w latach 2011-2013 (17,5 mld PLN – 20,8 mld PLN). Przyczyną tego spadku są cięcia dywidend wśród spółek należących do indeksu WIG20.

Spadek dywidend spółek z indeksu WIG20

Spółki z indeksu WIG20 wypłacą z zysku za 2015 r. w sumie 10,4 mld PLN, tj. o 11% mniej niż w ubiegłym roku i 21% poniżej poziomu z 2013 r. Decyzje o cięciach dywidend wynikają głównie z niekorzystnych czynników rynkowych. Największa redukcja dywidend ma obecnie miejsce w przypadku spółek z branży energetycznej, które tłumaczą się problemami polskiego górnictwa oraz zwiększonym zaangażowaniem w plany inwestycyjne i restrukturyzacyjne.

Rekordzista wypłaci 76%

Rekordziści pod względem zadeklarowanych kwot dywidend za rok 2015 zdecydowali o wypłacie ponad 2 mld PLN akcjonariuszom, a najwyższa z nich sięgnie poziomu 2,3 mld PLN. Cztery spółki na rynku zadeklarowały ponad 1 mld PLN dywidendy za poprzedni rok. Nie zabrakło, jak co roku, przykładów rekordowo wysokich stóp dywidend – najwyższa z nich wyniosła 76%.

Polskim spółkom coraz bliżej do zachodu?

W 2002 r. zaledwie 19% polskich spółek giełdowych zdecydowało się na podział zysku między akcjonariuszy. Od lat współczynnik ten konsekwentnie rośnie i wynosi obecnie około 39%. Analizując ten trend, można zauważyć, iż polska giełda zbliża się do rynków kapitałowych we Francji i w Niemczech, w przypadku których na wypłatę dywidendy decyduje się od dawna już blisko 60% spółek. Współczynnik ten jest jeszcze wyższy dla giełdy w Londynie, gdzie wynosi około 85%. Rosnący odsetek polskich spółek wypłacających dywidendę świadczy przede wszystkim o coraz większej liczbie przedsiębiorstw giełdowych wchodzących w fazę dojrzałości operacyjnej.
 

Alternatywa dla dywidend

W nielicznych przypadkach brak wypłaty dywidendy jest zastępowany poprzez skup akcji własnych. Wciąż nie jest to jednak popularne rozwiązanie wśród polskich spółek giełdowych. Jak wynika z analizy KPMG w Polsce, na takie rozwiązanie w ciągu ostatnich czterech lat zdecydowało się mniej niż 10% wszystkich polskich spółek notowanych na GPW. Odsetek ten jest zbliżony w przypadku giełdy we Francji (ok. 6%) oraz w Niemczech (ok. 9%) i znacznie niższy niż w przypadku Wielkiej Brytanii i USA, gdzie sięga on blisko 40%.

Stabilność stopy dywidendy

Pod względem poziomu i stabilności stopy dywidendy polska giełda na przestrzeni ostatnich lat nie odstaje od zachodnich giełd europejskich. W ostatnich latach stopa dywidendy mieściła się w przedziale 2,5% – 4,0%, czyli na poziomie zbliżonym do rentowności 10-letnich polskich obligacji skarbowych. Stopa za ostatni rok w wysokości 3,3% jest zbliżona do poziomu obserwowanego na giełdzie w Paryżu (3,2%), Londynie (3,5%) oraz nieco wyższa niż na giełdzie we Frankfurcie (2,4%).
 

Perspektywy na rok 2016

Wśród spółek spoza indeksu WIG20 obserwujemy trend regularnego wzrostu wypłacanych dywidend. Łączna wartość zysku wypłaconego akcjonariuszom za 2011 r. wyniosła w ich przypadku blisko 1,5 mld PLN, podczas gdy w roku 2015 ich wartość wzrosła do blisko 6,5 mld PLN. Ze względu na fakt, że znaczna część polskich spółek giełdowych znajduje się nadal w fazie wzrostu, możemy oczekiwać, że w najbliższych latach do spółek dywidendowych będą regularnie dołączać kolejne podmioty, co pozwoli na utrzymanie trendu wzrostowego. W przypadku największych polskich spółek trudno o jednoznaczną prognozę na kolejny rok. Biorąc pod uwagę fakt, iż połowa spółek z indeksu WIG20 znajduje się pod znaczącym wpływem Skarbu Państwa, można z pewnością stwierdzić, że przyszłoroczna dywidenda będzie w dużej mierze uzależniona od decyzji związanych z jego strategią gospodarczą. Wydatki budżetu państwa związane m.in. z polityką prorodzinną czy planami obniżenia wieku emerytalnego mogą wywołać presję na wypłatę wyższej dywidendy przez spółki będące pod znaczącym wpływem Skarbu Państwa. Z drugiej strony, plany repolonizacji banków czy wspieranie polskich kopalń przez spółki energetyczne mogą oznaczać mniejsze możliwości wypłaty dywidend.
 

Tomasz Wiśniewski partner i szef zespołu wycen w grupie Deal Advisory w KPMG w Polsce
twisniewski@kpmg.pl

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie opracowania wycen przedsiębiorstw sporządzanych dla celów transakcji bądź zgodnie z wymogami standardów rachunkowości i regulacjami prawnymi. W KPMG od 1994 r. Jego doświadczenie obejmuje m.in. wydawanie opinii o warunkach finansowych transakcji (Fairness Opinions), przeglądy typu due diligence, doradztwo prywatyzacyjne oraz pomoc w przygotowaniu biznesplanów. Jest członkiem ACCA oraz kanadyjskiego stowarzyszenia biegłych w zakresie wycen przedsiębiorstw (Canadian Institute of Chartered Business Valuators).

Jacek Komór specjalista w zespole wycen w grupie Deal Advisory w KPMG w Polsce
jkomor@kpmg.pl

Specjalizuje się w sporządzaniu wycen przedsiębiorstw oraz wartości niematerialnych i prawnych, alokacjach cen nabycia oraz tworzeniu i przeglądach modeli finansowych. W KPMG od prawie czterech lat zajmuje się wycenami sporządzanymi dla celów transakcyjnych, księgowych, prawnych oraz podatkowych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej i członkiem CIMA (Chartered Institute of Management Accountants), zdał wszystkie egzaminy programu CFA (Chartered Financial Analyst).

Jakub Matusiak analityk w zespole wycen w grupie Deal Advisory w KPMG w Polsce
jmatusiak@kpmg.pl

Od prawie dwóch lat bierze aktywny udział w sporządzaniu wycen przedsiębiorstw na potrzeby transakcyjne i sprawozdawczości finansowej, przeprowadzaniu testów na utratę wartości oraz tworzeniu i przeglądach modeli finansowych. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, obecnie uczestniczy w programie CFA (Chartered Financial Analyst).

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij