Podatkowe podsumowanie tygodnia 31.10 - 07.11.2016 | KPMG | PL
close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 31.10 - 07.11.2016

Podatkowe podsumowanie tygodnia 31.10 - 07.11.2016

Jest 7 listopada 2016 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia 31.10 - 07.11.2016

Ochrona interesów podatnika: Urzędy skarbowe i ZUS mogą już wymieniać informacje

W dniu 5 listopada br., weszła w życie ustawa z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowelizacja stanowi podstawę wymiany danych niezbędnych do identyfikacji wskazanej osoby, jak i informacji o kwocie zapłaconych przez nią podatków i składek. Zgodnie z nowymi przepisami na żądanie fiskusa ZUS udostępni dane dotyczące ubezpieczonego, takie jak PESEL, NIP, identyfikator TERYT, okres rozliczeniowy, kod tytułu ubezpieczenia, podstawa wymiaru i kwota składek. Z kolei organy podatkowe udostępnią ZUS informacje o m.in. adresie lub siedzibie, wysokości podstawy opodatkowania, kwocie podatku należnego i podatku do zapłaty.

CIT: Przesłanki uznania transakcji za wymianę udziałów

W wyroku z dnia 3 listopada 2016 r. (sygn. akt I SA/Sz 862/16, I SA/Sz 872/16) WSA w Szczecinie wskazał, że zgodnie z art. 12 ust. 12 Ustawy o CIT przepis art. 12 ust. 4d Ustawy o CIT o wymianie udziałów stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy, jeżeli w wyniku tych transakcji spełnione zostają warunki określone w tym przepisie. Ponadto należy podkreślić, że literalne brzmienie tego przepisu nie ogranicza jego zastosowania do nabycia udziałów od jednego wspólnika w ramach kilku transakcji.

PIT: Ulga abolicyjna a brak zapłaty podatku za granicą

Jak wynika z interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 31 października 2016 r. (sygn. DD10.8201.1.2016.GOJ) nieprawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym tylko zapłata podatku za granicą uzasadnia zastosowanie przy rozliczeniu rocznym podatnika art. 27 ust. 9 i 9a ustawy PIT. Zgodnie z uzasadnieniem, nie można zgodzić się z tezą, że zapłata podatku w drugim państwie jest nadrzędną przesłanką zastosowania metody proporcjonalnego zaliczenia. Żaden element konstrukcji tej metody nie przewiduje bowiem, aby zapłata podatku była warunkiem kwalifikującym do jej zastosowania. Niezapłacenie podatku w państwie źródła oznacza jedynie, iż stosując metodę proporcjonalnego zaliczenia podatnik nie ma możliwości odliczenia zagranicznego podatku, gdyż nie poniósł z tego tytułu żadnego obciążenia.

Nowe wersje struktur JPK

Ministerstwo Finansów opublikowało zmiany w strukturach JPK. Przedstawiono nowe wersje dwóch struktur: 4 – Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT oraz 6 – Podatkowa księga przychodów i rozchodów. Najważniejszą zmianą, która dotyczy zarówno sekcji ewidencji sprzedaży, jak i zakupu jest zniesienie wymogów unikalności wartości i braku luk w numeracji dla elementów LpSprzedazy i LpZakupu. Ponadto, zarówno w sekcji ewidencji sprzedaży, jak i zakupu zostaną dodane nowe elementy. Opublikowane struktury będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Ponadto, Ministerstwo Finansów przedstawiło broszurę informacyjną dotyczącą nowej wersji struktury JPK_VAT, który zawiera opis wprowadzonych zmian oraz kolejną serię odpowiedzi dotyczących raportowania w formie JPK.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Jednolity Plik Kontrolny – nowe wersje struktur JPK_VAT oraz JPK_PKPiR

Pozostałe zagadnienia: Skutki podatkowe w PCC przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową

Zgodnie z wyrokiem WSA w Rzeszowie z dnia 3 listopada 2016 r. (sygn. I SA/Rz 671/16), w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową zwiększeniem majątku, o jakim mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 u.p.c.c., jest przysporzenie powstałe w wyniku samego przekształcenia. Inaczej mówiąc jest to wartość wkładów wnoszonych do spółki komandytowej ponad wartość kapitału zakładowego spółki z o.o., która podlegała opodatkowaniu PCC. Jeśli zatem wartość majątku spółki komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia w efekcie przewyższała wartość kapitału zakładowego spółki przekształcanej, to ta nadwyżka z racji wcześniejszego jej nieopodatkowania podlegała opodatkowaniu PCC.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij