Podatkowe podsumowanie tygodnia - 21.11 - 28.11.2016 | KPMG | PL
close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia - 21.11 - 28.11.2016

Podatkowe podsumowanie tygodnia - 21.11 - 28.11.2016

Jest 28 listopada 2016 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia - 21.11 - 28.11.2016

CIT: Miejsce sprawowania faktycznego zarządu

W dniu 18 listopada 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt: II FSK 2475/14, II FSK 2822/14) orzekł, że w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych miejsce faktycznego zarządu oznacza miejsce, w którym odbywa się bieżące prowadzenie spraw spółki. Dodatkowo sąd wskazał, iż fakt, że członkowie zarządu spółki mieszkają w Polsce oraz innym państwie spoza UE, w którym są podejmowane decyzje dotyczące podatnika, nie przesądza, że w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy tymi dwoma państwami, spółka nie będzie rezydentem podatkowym w Polsce.

Ulgi i dotacje: Mała ustawa o innowacyjności podpisana przez Prezydenta

23 listopada br. Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, tj. tzw. małą ustawę o innowacyjności. Zgodnie z ustawą, odliczenie dla sektora MŚP na działalność innowacyjną może wynieść nawet 50%, zaś duzi przedsiębiorcy będą mogli odliczyć 50% wydatków osobowych i 30% pozostałych kosztów związanych z działalnością B+R. Nowością jest zwrot gotówkowy dla nowo powstających przedsiębiorstw. Ustawa przewiduje również zniesienie od 1 stycznia 2017 r. podatku dochodowego od własności intelektualnej wnoszonej do spółki. Przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mieli też możliwość odliczenia od podatku kosztów uzyskania patentu. Wydłużeniu do 6 lat uległ okres, w jakim przedsiębiorca będzie mógł odliczyć koszty poniesione na działalność B+R.

PIT: Zakres przedmiotowy pojęcia „dochodu osiąganego na terytorium Polski”

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 18 listopada 2016 r. (sygn. II FSK 3002/14), pod pojęciem "terytorium, z którym wiąże się osiąganie dochodów", o którym mowa w art. 3 ust. 2b ustawy PIT, należy rozumieć miejsce, gdzie dokonują się czynności lub położone są nieruchomości (źródło), które generują dochód i są jego przyczyną sprawczą. Czynnością taką zdaniem sądu nie jest wypłata pieniędzy, wypłata jest bowiem elementem finalnym całego procesu osiągania dochodu. Termin „dochody osiągane na terytorium Polski” należy rozumieć zatem jako miejsce wykonywania tej czynności na terenie Polski.

VAT: Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18 listopada 2016 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. Ustawa „uszczelniająca” przewiduje, m.in., powrót sankcji w VAT, szczegółową weryfikację nowo rejestrowanych podatników, obowiązek składania deklaracji w formie elektronicznej oraz zaostrzenie odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe. Ustawa zostanie w tym momencie skierowana do dalszych prac w Senacie. Ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie całkowicie nowej sankcji w wysokości 100% kwoty podatku naliczonego wynikającego z wystawiania tzw. „pustych faktur” („niedokumentujących” rzeczywistych transakcji), którymi posłużono się w celu zaniżenia zobowiązania/uzyskania zawyżonego zwrotu.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw

Cło i akcyza: Zmiany w ustawie akcyzowej zawarte w projekcie ustawy o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców

W dniu 18 listopada 2016 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców. Część planowanych zmian dotyczy podatku akcyzowego. Głównym założeniem akcyzowej części projektu jest uproszczenie oraz uporządkowanie obowiązujących przepisów akcyzowych. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie elektronicznego dokumentu dostawy, który zastąpi obowiązujący dotychczas dokument w formie papierowej. Na podstawie tego dokumentu dokonywane będą przemieszczenia wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie bądź wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i które są opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Zmiany w ustawie akcyzowej zawarte w projekcie ustawy o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij