Podatkowe podsumowanie tygodnia 14.11 - 21.11.2016 | KPMG | PL
close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 14.11 - 21.11.2016

Podatkowe podsumowanie tygodnia 14.11 - 21.11.2016

Jest 21 listopada 2016 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia 14.11 - 21.11.2016

PIT: Skutki podatkowe w PIT pokrywania przez spółkę kosztów związanych z udziałem lekarzy w konferencjach

W wyroku WSA z dnia 16 listopada br. (sygn. I SA/Gd 676/16), sąd wskazał, iż nadwyżka ponoszonych przez spółkę kosztów wyżywienia lekarzy zarówno w przypadku podróży krajowej, jak i zagranicznej mającej na celu udział w konferencji ponad kwotę diet określonych w rozporządzeniu w tym zakresie, stanowi podlegający opodatkowaniu przychód lekarza z tytułu nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy PIT. Dodatkowo, zdaniem sądu, pokrywanie przez spółkę wydatków w postaci opłaty rejestracyjnej za udział w konferencji lekarzy odbywających się zarówno w kraju, jak i za granicą będzie skutkować powstaniem po stronie lekarza przychodu z nieodpłatnych świadczeń, który należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PIT, który nie podlega zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b tej ustawy.

VAT: Sejm uchwalił tzw. „dużą nowelizację” ustawy o podatku od towarów i usług

W dniu 16 listopada br. Sejm uchwalił rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza przedłużenie do końca 2018 r. podwyższonych stawek podatku od towarów i usług do 23 proc. i 8 proc. Przede wszystkim projekt zakłada rozwiązania ograniczające wyłudzenia VAT poprzez uszczelnienie systemu poboru tego podatku. Projekt ponadto ogranicza stosowanie kwartalnych rozliczeń VAT. Po zmianie będą mogły z nich korzystać tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy podatku VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro.

CIT: Nowe sprawozdanie CIT-TP

W rozporządzeniu z dnia 14 listopada 2016 r. Minister Finansów i Rozwoju opublikował wzór formularza CIT-TP, czyli uproszczonego sprawozdania ws. analizy ryzyka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Od 2017 r. wszyscy podatnicy, których przychody lub koszty przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 mln euro, będą musieli dołączyć do swojego zeznania podatkowego sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy nimi lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio na rzecz podmiotów z rajów podatkowych.

Ochrona interesów podatnika: Zmiany w zakresie zasad naliczania odsetek za zwłokę

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 27 października 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, zmianie ulegnie treść art. 54 ustawy Ordynacja podatkowa. Po nowelizacji, termin 3-miesięczy ma być liczony poprzez sumowanie czasookresów trwania postępowania przed organem pierwszej instancji tj. od dnia wszczęcia postępowania do dnia doręczenia ponownej decyzji organu pierwszej instancji. Co istotne, takie same zasady będą mieć zastosowanie wobec terminu na przekazanie sprawy do organu odwoławczego oraz załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym.

Pozostałe zagadnienia: Skutki podatkowe w zakresie PCC przekazania zysku na kapitał zapasowy spółki jawnej

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 10 listopada 2016 r. (sygn. I SA/Gd 255/14), przeznaczenie przez spółkę jawną wypracowanego zysku na kapitał zapasowy stanowi odroczenie wypłaty tego zysku i nie może być automatycznie kwalifikowane jako podwyższenie wkładu wspólników. Zdaniem sądu, aby przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy uznać za podwyższenie wkładu ze stanu faktycznego musi wynikać w sposób wyraźny i jednoznaczny, że wspólnicy zdecydowali o definitywnym pozostawieniu zysku w spółce i przeznaczeniu go na podwyższenie wkładów, natomiast organ podatkowy nie jest uprawniony, aby taką okoliczność domniemywać.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij