Podatkowe podsumowanie tygodnia - 07.11 - 14.11.2016 | KPMG | PL
close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia - 07.11 - 14.11.2016

Podatkowe podsumowanie tygodnia - 07.11 - 14.11.2016

Jest 14 listopada 2016 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia - 07.11 - 14.11.2016

Cło i akcyza: Jednolity tekst rozporządzenia ws. właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie znaków akcyzy

Dnia 10 listopada br. w załączniku do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 października 2016 r. ogłoszony został tekst jednolity rozporządzenia w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy. Opublikowany 10 listopada jednolity tekst rozporządzenia z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy.

PIT: Opodatkowanie ryczałtem dzierżawy znaku towarowego

Zgodnie z wyrokiem WSA w Szczecinie z dnia 3 listopada 2016 r. (sygn. I SA/Sz 923/16), sąd wskazał, że czynsz, który podatnik otrzymuje na podstawie umowy dzierżawy znaku towarowego stanowi przychód z tytułu udzielania prawa do używania znaku towarowego, tj. przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy PIT. Brak jest zatem możliwości opodatkowania tych przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i tym samym przychód ten powinien być opodatkowany według skali podatkowej przewidzianej w art. 27 ustawy PIT.

VAT: Warunki kwalifikowania wpłat na poczet dostaw jako zaliczki w rozumieniu VAT

Zgodnie z treścią ostatniego wyroku NSA z dnia 3 listopada br. (sygn. I FSK 582/15), z zaliczką opodatkowaną VAT mamy do czynienia wówczas, gdy wpłata dotyczy dostawy, której warunki są skonkretyzowane. Okoliczność, czy warunki dostawy są skonkretyzowane należy oceniać każdorazowo w oparciu o okoliczności konkretnego stanu faktycznego. Jeżeli z okoliczności sprawy nie wynika, że wpłaty na poczet dostaw pełnią inną funkcję niż zadatkowanie konkretnych dostaw to mamy do czynienia z zaliczką. W omawianej w wyroku sytuacji, gdy kontrahent dokonuje wpłaty na poczet dostawy, która jest skonkretyzowana w ten sposób, iż realizowana jest na rzecz konkretnego kontrahenta, na konkretnym lotnisku, dotyczy konkretnego rodzaju paliwa oraz ustalony jest z góry mechanizm ustalania ceny to zdaniem sądu mamy do czynienia z zaliczką, opodatkowaną VAT.

Ulgi i dotacje: „Mała ustawa o innowacyjności” uchwalona przez Sejm

4 listopada 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, tj. tzw. małą ustawę o innowacyjności. Ustawa ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do podejmowania działalności innowacyjnej oraz wprowadza spójny system instrumentów premiujących tę działalność. W Ustawie uległa zwiększeniu kwota kosztów kwalifikowanych wydatków na B+R, które można odliczyć od podatku. Przewidywane odliczenie dla sektora MŚP może wynieść nawet 50%, zaś duzi przedsiębiorcy będą mogli odliczyć 50% wydatków osobowych i 30% pozostałych kosztów związanych z działalnością B+R. Ustawa przewiduje również zniesienie od 1 stycznia 2017 r. podatku dochodowego od własności intelektualnej wnoszonej do spółki. Przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mieli również możliwość odliczenia od podatku kosztów uzyskania patentu. Ponadto Ustawa wydłuża z 3 do 6 lat okres, w jakim przedsiębiorca będzie mógł odliczyć koszty poniesione na działalność B+R. Obecnie Ustawa trafi do podpisu Prezydenta.

Ochrona interesów podatnika: Wymiana informacji pomiędzy ZUS a skarbówką już w oparciu o nową procedurę

5 listopada 2016 r. weszła w życie nowela ustaw o urzędach i izbach skarbowych oraz o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowa ustawa wprowadziła przepisy o wymianie informacji między organami podatkowymi a ZUS. Regulacje precyzyjnie wyliczają, jakie dane mają być udostępniane pomiędzy wskazanymi organami – należą do nich również dane wrażliwe. ZUS ma bowiem przekazywać ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych m.in.: PESEL, NIP, informacje o ustalonym prawie do emerytury, renty czy o wymiarze czasu pracy. Z kolei minister udostępni Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych dane dotyczące m.in. wysokości podstawy opodatkowania, kwoty podatku należnego i podatku do zapłaty, a także formy lub sposobu opodatkowania.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij