Ustawa stoczniowa szansą na aktywizację branży? | KPMG | PL
close
Share with your friends

Ustawa stoczniowa szansą na aktywizację branży? | Piotr Żurowski, Michał Orzoł

Ustawa stoczniowa szansą na aktywizację branży?

1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych („ustawa stoczniowa”) zawierająca szereg nowych rozwiązań podatkowych dla szeroko rozumianej branży stoczniowej.

partner, zespół doradztwa podatkowego ds. VAT, szef działu doradztwa podatkowego KPMG w Gdańsku

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Czemu ma służyć ustawa stoczniowa?

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy stoczniowej, jej wprowadzenie służy:

 1. Szeroko pojętej aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. W ocenie autorów ustawy stanowi ona odpowiedź na konieczność zapewnienia ram prawnych, organizacyjnych i finansowych niezbędnych do wykreowania w Polsce działalności przemysłowej, naukowej i finansowej związanej z budową statków morskich i śródlądowych, jak również rozwoju i stworzenia podmiotów gospodarczych w ramach przemysłów komplementarnych.
 2. Chęci zapewnienia konkurencyjnych zasad funkcjonowania polskiego przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych w warunkach silnej konkurencji na rynkach międzynarodowych – w szczególności ze strony mocno wspierających przemysł stoczniowy państw Azji Wschodniej. Analiza treści ustawy stoczniowej prowadzi do wniosku, że powyższe cele mają zostać zrealizowane w głównej mierze za pomocą wprowadzenia nowych oraz zmiany obecnie funkcjonujących rozwiązań podatkowych.
   

Nowe rozwiązania podatkowe

Wprowadzenie zryczałtowanej formy opodatkowania

Ustawa stoczniowa wprowadza możliwość wyboru pomiędzy podatkiem dochodowym od osób prawnych a zryczałtowanym podatkiem w zakresiebudowy statku lub przebudowy statku.

Wybór opodatkowania podatkiem zryczałtowanym następować będzie poprzez złożenie przez przedsiębiorcę, w terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego okresu opodatkowania odpowiedniego oświadczenia. Okres opodatkowania podatkiem zryczałtowanym wynosić będzie kolejne 3 lata podatkowe, w trakcie których nie będzie możliwości zmiany jej formy.

Zryczałtowany podatek

Będzie go mógł opłacać przedsiębiorca prowadzący na terenie Polski działalność polegającą na budowie nowych, kompletnych i zdolnych do żeglugi statków lub ich przebudowie, który dokonał wyboru tej formy opodatkowania. Fakt budowy statku oraz jej zakończenia, a także fakt przebudowy statku oraz jej zakończenia potwierdzany będzie w formie certyfikatu wydawanego na wniosek przedsiębiorcy przez właściwego dyrektora urzędu morskiego lub dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej. Stawka zryczałtowanego podatku wynosić będzie 1% podstawy opodatkowania równej przychodowi należnemu ze sprzedaży statku lub jego przebudowy osiągniętemu w roku podatkowym. Powyższy przychód nie będzie łączył się z innymi przychodami przedsiębiorcy, które w dalszym ciągu podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie odrębnych ustaw.

Rozszerzenie katalogu jednostek pływających, których dostawa będzie podlegała opodatkowaniu stawką vat w wysokości 0%

Opierając się na brzmieniu dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, postanowiono o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług m.in. poprzez rozszerzenie katalogu jednostek pływających, dla budowy i wyposażenia których zastosowanie będzie miała stawka VAT w wysokości 0%. Dotychczasowy zamknięty katalog jednostek, których dostawa objęta była stawką 0%, zostanie zastąpiony katalogiem otwartym.

Warto zauważyć, że ustawa stoczniowa przewiduje uniezależnienie stosowania preferencyjnej stawki VAT 0% od dostawy jednostek pływających na rzecz armatorów morskich. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy stoczniowej, powyższy warunek nie wynika wprost z dyrektywy 2006/112/WE, prowadząc do ograniczenia w stosowaniu stawki VAT 0%.
 

Zmiany w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych (SSE)

Ustawa stoczniowa umożliwia objęcie statusem SSE gruntów stanowiących własność podmiotów innych niż Skarb Państwa, jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek komunalny lub będących w użytkowaniu wieczystym zarządzającego albo jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, jeśli w wyniku inwestycji będzie prowadzona działalność w zakresie budownictwa okrętowego lub przemysłów komplementarnych. Ponadto, wprowadzono możliwość zwiększenia obszaru SSE, w przypadku gdy będzie to miało na celu rozwój budownictwa okrętowego lub przemysłów komplementarnych.

Podstawowe pojęcia

Budowa statku

Budowa nowego, kompletnego i zdolnego do żeglugi statku.

Przebudowa statku

Przebudowa przeprowadzona w całości przez przedsiębiorcę okrętowego, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki komandytowej – przez tę spółkę
a) wartość całkowita przebudowy wynosi co najmniej równowartość w złotych kwoty 5 000 000 EUR,
b) przebudowa polega na zmianie przeznaczenia statku lub zmianie źródła napędu.
 

Przedsiębiorca okrętowy

Określenie oznacza:

 • osobę fizyczną, osobę prawną i spółkę komandytowo-akcyjną, mającą odpowiednio miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wspólnika spółki cywilnej, spółki jawnej i spółki komandytowej, mającego siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) – prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność polegającą na budowie statku lub jego przebudowie.
   

Wybór podatku zryczałtowanego

Procedura w kilku krokach

 1. Weryfikacja
  prowadzonej działalności pod kątem uznania jej za działalność polegającą na budowie lub przebudowie statków w rozumieniu ustawy stoczniowej
 2. Analiza
  opłacalności wyboru podatku zryczałtowanego w perspektywie 3 kolejnych lat podatkowych
 3. Złożenie oświadczenia
  o wyborze opodatkowania w formie podatku zryczałtowanego

 

Piotr Żurowski partner w zespole ds. VAT w KPMG w Polsce
pzurowski@kpmg.pl

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze podatkowej klientów, doradzając w zakresie optymalnych struktur podatkowych dla inwestycji typu greenfield, skutków podatkowych różnego rodzaju transakcji międzynarodowych oraz prowadzenia sporów z organami administracji podatkowej. Dołączył do departamentu podatkowego KPMG w 1998 r., gdzie świadczy usługi doradcze na rzecz podmiotów z branży produkcyjnej, farmaceutycznej, motoryzacyjnej i deweloperskiej. W 2012 r. objął stanowisko partnera, obecnie pełni funkcję szefa działu podatkowego gdańskiego biura KPMG. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada kwalifikacje doradcy podatkowego.

 

Michał Orzoł doradca podatkowy w KPMG w Polsce
morzol@kpmg.pl

Specjalizuje się w usługach doradczych na rzecz podmiotów z branży stoczniowej, produkcyjnej, deweloperskiej i energetycznej. W KPMG od 2013 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał uczestnicząc w projektach z zakresu podatków dochodowych od podatku VAT. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych „Podatki i prawo podatkowe” na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada kwalifikacje doradcy podatkowego.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij