Podatkowe podsumowanie tygodnia - 26.09 - 03.10.2016 | KPMG | PL
close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia - 26.09 - 03.10.2016

Podatkowe podsumowanie tygodnia - 26.09 - 03.10.2016

Jest 3 października 2016 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

PIT: Skutki podatkowe w PIT związane z uczestnictwem w programie akcyjnym

Zgodnie z wyrokiem WSA w Łodzi z dnia 27 września br. (sygn. I SA/Łd 599/16), w sytuacji przyznania podatnikowi darmowych akcji w ramach programu motywacyjnego, dochód otrzymany z tytułu ich sprzedaży powinien zostać zakwalifikowany do źródła przychodu z kapitałów pieniężnych i opodatkowany stawką 19% tylko w momencie ich faktycznej sprzedaży. W przypadku otrzymania, nie powstaje u podatnika przychód z innych źródeł. Zdaniem sądu, moment powstania przychodu powinno się utożsamiać z momentem faktycznego otrzymania pieniędzy ze sprzedaży akcji, a nie z momentem objęcia ich w posiadanie.

Ochrona interesów podatnika: Zmiany w sprawie właściwości organów podatkowych

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych. Zgodnie z uzasadnieniem projektu rozporządzenia, zmiany dotyczyć będą obowiązującego od 1 lipca 2016 r. przepisu wprowadzającego obowiązek przekazywania ministrowi finansów drogą elektroniczną informacji o prowadzonej przez podatnika ewidencji VAT. Przedmiotowym rozporządzeniem resort finansów planuje określić organy, które będą uprawnione do rozpatrywania wniosków o odroczenie terminu do składania omawianych informacji o ewidencji VAT. Mają nimi być naczelnicy urzędów skarbowych, właściwi dla podatnika w sprawie rozliczania podatku VAT.

VAT: Pakiet rozwiązań uszczelniających w VAT

W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów przedstawiło tzw. pakiet rozwiązań uszczelniających, mający na celu poprawę ściągalności podatku VAT. Projekt zakłada szereg zmian w Ustawie o VAT, obejmujących m.in. zaostrzenie sankcji, rozszerzenie zakresu stosowania odwrotnego obciążania, zmiany w zakresie procedur weryfikacyjnych oraz modyfikację przepisów dotyczących kaucji gwarancyjnej i odpowiedzialności solidarnej nabywcy. Ponadto, przedmiotowa regulacja przewiduje odpowiedzialność solidarną pełnomocnika rejestrującego podatnika za zaległości powstałe w ciągu pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności oraz zaostrzenie kar za oszustwa podatkowe na gruncie KKS. Większość zmian ma wejść w życie z początkiem 2017 r.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Projekt zmian w ustawie o VAT oraz niektórych innych ustaw. Wybór istotnych propozycji zmian legislacyjnych

CIT: Wydatki na spłatę hipoteki jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w dniu 20 września 2016 r. (sygn. akt: I SA/Po 208/16) orzekł, że podatnik nie ma możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wydatkowanej na spłatę hipotek ciążących na budynku będącym jej własnością na podstawie zawartego porozumienia z funduszem sekurytyzacyjnym. Sąd uznał, że w takim przypadku spłata hipoteki mieści się w dyspozycji art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. b Ustawy o CIT, zgodnie z którym nie zalicza się do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na spłatę innych zobowiązań, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.

Cło i akcyza: Nowe rozporządzenie ws. ewidencji wyrobów akcyzowych

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy oraz jego uzasadnieniem, nowy projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w stosunku do obecnie obowiązującego brzmienia rozporządzenia, które dostosowują obecne przepisy do nowego brzmienia ustawy o podatku akcyzowym.
Przepisy zostaną dostosowane do zmian w poszczególnych ustawach. Zgodnie z wprowadzanymi zmianami, m.in. ewidencja prowadzona przez skład podatkowy oraz ewidencja wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo powinny pozwalać na ustalenie danych właściciela wyrobów i posiadania przez niego wymaganej koncesji. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij