Podatkowe podsumowanie tygodnia - 17.10 - 24.10.2016 | KPMG | PL
close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia - 17.10 - 24.10.2016

Podatkowe podsumowanie tygodnia - 17.10 - 24.10.2016

Jest 24 października 2016 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia - 17.10 - 24.10.2016

PIT: Podróż służbowa a całodzienne wyżywienie – skutki w PIT

Zgodnie z ostatnim wyrokiem NSA z dnia 19 października br. (sygn. I SA/Po 430/16) w sytuacji gdy pracodawca rezygnuje z diety na rzecz pełnego pokrycia kosztów wyżywienia pracownika w czasie podróży służbowej, po stronie pracownika powstaje przychód, który jest zwolniony do wysokości ustanowionych limitów. Natomiast nadwyżka kosztów wyżywienia ponad kwotę diety określonej w przepisach rozporządzenia stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy PIT podlegający opodatkowaniu, od którego spółka – jako płatnik – jest obowiązana obliczyć, pobrać i odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy.

CIT: Przychód polskiego udziałowca spółki maltańskiej z tytułu zwrotu podatku

W wyroku z dnia 19 października 2016 r. (sygn. akt I SA/Kr 508/16) WSA w Krakowie orzekł, że otrzymany przez polskiego udziałowca zwrot podatku dochodowego zapłaconego przez spółkę maltańską od zysku tej spółki (wynikający z posiadania udziałów w spółce maltańskiej) stanowi dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych. Dla polskiej spółki nie ma znaczenia czy jest to podatek, ani czy podatek jest zwracany - chodzi głównie o przysporzenie finansowe, a źródłem przysporzenia finansowego jest fakt posiadania udziału, dlatego też - w ocenie sądu - jest to dochód z udziału w zyskach osób prawnych.

Ochrona interesów podatnika: Uchwalenie ustaw o Krajowej Administracji Skarbowej oraz przepisy wprowadzające ustawę o KAS

W dniu 21 października 2016 r. sejm uchwalił ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz przepisy wprowadzające ustawę o KAS. Celem wskazanych ustaw jest usprawnienie działania administracji skarbowej poprzez wprowadzenie nowej struktury organów tworzących tą administrację (w miejsce dotychczasowych izb i urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowej oraz izb i urzędów celnych mają zostać utworzone izby administracji skarbowej, urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe).
Warto jednak wskazać, iż wprowadzane regulacje mają charakter nie tylko strukturalny, ale również rzutują na dotychczasowe rozwiązania proceduralne (m.in. w zakresie odwoływania się od decyzji organów skarbowych czy też wydawania interpretacji indywidualnych).

Podatek od sprzedaży detalicznej: Zaniechanie poboru podatku od sprzedaży detalicznej

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie resortu finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej. Rozporządzenie zakłada zawieszenie do końca 2016 r. poboru nowej daniny. Taka decyzja jest reakcją Ministerstwa Finansów na zakwestionowanie przez Komisję Europejską formuły podatku. Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 18 października 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej. Rozporządzenie weszło w życie 19 października br.

Pozostałe zagadnienia: Projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości skierowany do konsultacji społecznych

Dnia 14 października 2016 r. udostępniony został projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości przygotowany przez ministra ds. finansów publicznych. Zgodnie z uzasadnieniem celem nowej regulacji jest wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa przepisów, które umożliwią rozwój spółek rynku wynajmu nieruchomości („srwn”). Istotę szczególnego statusu srwn stanowi zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) zmierzające do eliminacji podwójnego opodatkowania dochodów i przychodów związanych z najmem nieruchomości. Godnie z projektem zwolnione z CIT byłyby dochody uzyskane m.in. z najmu nieruchomości lub ich części, a także z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części czy też odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółek zależnych od srwn lub akcji innych srwn.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości z dnia 12 października 2016 r. skierowany do konsultacji społecznych

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij