Podatkowe podsumowanie tygodnia - 03.10 - 10.10.2016 | KPMG | PL
close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia - 03.10 - 10.10.2016

Podatkowe podsumowanie tygodnia - 03.10 - 10.10.2016

Jest 10 października 2016 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia - 03.10 - 10.10.2016

Ochrona interesów podatnika: Przepisy w zakresie wymiany informacji pomiędzy ZUS a organami podatkowymi uchwalone przez Sejm

W dniu 6 października Sejm uchwalił nowelizację ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która pozwoli na wymianę danych między ZUS-em, a organami podatkowymi. Jak wynika z uzasadnienia do ustaw, celem projektowanych regulacji jest zapewnienie możliwości wymiany informacji pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Ministrem Finansów w zakresie niezbędnym do tworzenia analiz, prognoz i modeli prognostycznych oraz w celu weryfikacji danych własnych obu instytucji. Zdaniem ustawodawcy, taki przepływ danych pozwoli ujednolicić dane dotyczące płatników i ubezpieczonych będących jednocześnie podatnikami. Ustawa wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

PIT: Skutki podatkowe w PIT otrzymania przez pracownika akcji fantomowych

Jak wynika z najnowszego wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 5 października br. (sygn. I SA/Bd 465/16) akcja fantomowa nie stanowi pochodnego instrumentu finansowego w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy PIT. Zdaniem sądu, tym samym nie można mówić o istnieniu instrumentu pochodnego, którego elementem bazowym jest wskaźnik finansowy, tym bardziej, że realizacja praw o charakterze majątkowym, których nośnikiem są akcje fantomowe, została uzależniona także od kilku innych, przykładowo wskazanych przez spółkę pozafinansowych kryteriów. Ponadto, aby uznać akcje fantomowe za instrument pochodny, powinny mieć charakter prawa majątkowego zbywalnego.

CIT: Nowe definicje oraz stawki podatkowe w ustawie CIT

Podpisana przez Prezydenta w dniu 22 września 2016 r. nowelizacja Ustawy o CIT wprowadza od 1 stycznia 2017 r. definicję rzeczywistego właściciela (tzw. beneficial owner), odsetek oraz należności licencyjnych, a także definicję dochodów osiągniętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z otwartym katalogiem przykładowych sytuacji, w których dochód nierezydenta uznawany jest za osiągnięty na terytorium RP. Ponadto, nowelizacja wprowadza nową stawkę podatkową – 15 proc., którą będą mogli stosować mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą istotne zmiany do ustawy o CIT od 1 stycznia 2017 r.

VAT: Zmiany przy 25-dniowym zwrocie podatku VAT

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 22 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, nowelizacja ograniczy stosowanie zwrotu różnicy podatku w przyspieszonym 25-dniowym terminie. Taka procedura będzie możliwa jedynie w sytuacji, gdy wynikające z faktur należności zostaną zapłacone za pomocą rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, a podatnik przedstawi dokumenty potwierdzające zapłatę. Dodatkowo aby można było zastosować przyspieszony termin, całkowita kwota należności wynikających z pozostałych faktur nie może przekraczać 15 tys. zł, a dany podatnik przez kolejne dwa poprzednie lata był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, składał deklaracje i w terminie rozliczał podatki.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Projekt zmian w ustawie o VAT oraz niektórych innych ustaw. Wybór istotnych propozycji zmian legislacyjnych

Pozostałe zagadnienia: Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej

Zgodnie z projektem rozporządzenia z dnia 27 września 2016 r. Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej, do przychodów osiągniętych w okresie od 1 września do 31 grudnia 2016 r podatek ten nie będzie pobierany. Nowy podatek, który obowiązuje dopiero od 1 września br., został niedawno zakwestionowany przez Komisję Europejską. Zakładał on dwie stawki podatku od sprzedaży detalicznej - 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł, a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie. Przedmiot opodatkowania stanowił przychód ze sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij