Opłaty za wydawanie plastikowych torebek opakowaniowych | KPMG | PL
close
Share with your friends

Trwają rządowe prace nad opłatami za wydawanie plastikowych torebek opakowaniowych | Michał Wołoszczuk

Opłaty za wydawanie plastikowych torebek opakowaniowych

Opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji najnowszy projekt zmian do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi („Ustawa”) przewiduje obowiązek pobierania przez przedsiębiorców prowadzących sklepy opłat recyklingowych od klientów za wydawanie plastikowych torebek na zakupy („Opłata”).

Kontakt

Radca prawny, of Counsel

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

 Trwają rządowe prace nad opłatami za wydawanie plastikowych torebek opakowaniowych

Obowiązek pobierania Opłat dotyczył będzie zarówno przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego, jak i hurtowego.

Zgodnie z projektem Ustawy, omawiany obowiązek pobierania Opłaty będzie dotyczył wyłącznie tzw. lekkich plastikowych torebek na zakupy, to jest takich, o grubości materiału od 15 do 50 mikronów – wydawanych najczęściej przy kasie i służących do tymczasowego zabezpieczenia oraz transportu zakupów. W swym podstawowym założeniu projektowane zmiany mają przyczynić się do trwałego zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych torebek, na rzecz wykorzystywania torebek zakupowych wielokrotnego użytku.

Jednocześnie, dostrzegając potrzebę powszechnego wykorzystania bardzo lekkich plastikowych torebek do jednorazowego pakowania niektórych produktów (np. pieczywo), przedmiotowa Ustawa nie przewiduje nakładania Opłaty od wydawania jednorazowych bardzo lekkich plastikowych torebek (to jest takich o grubości materiału poniżej 15 mikronów).

Jeżeli projekt zostanie w zaproponowanym kształcie ostatecznie przyjęty i stanie się częścią Ustawy, prowadzący sklepy będą zobowiązani prowadzić odrębną ewidencję liczby wydawanych lekkich plastikowych torebek. Ustawa przewiduje w tym względzie obowiązek prowadzenia i przechowywania stosownej ewidencji przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego informację dotyczą. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów związanych z naliczaniem, odprowadzeniem i ewidencjonowaniem Opłaty sprawować będzie Inspekcja Handlowa.

W projekcie Ustawy nie przewidziano dokładnej stawki Opłaty za wydanie jednej sztuki lekkiej torebki, przewidując jedynie, że nie może być wyższa niż 1 złoty. Dokładna stawka w tym względzie zostanie określona w czasie późniejszym, przez ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia wykonawczego do Ustawy.

Wnoszona przez prowadzących sklepy Opłata przekazywana będzie corocznie, do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym w którym została pobrana, na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa. W gestii marszałka będzie leżało również określanie wysokości zaległości w uiszczeniu opłaty recyklingowej oraz nakładanie dodatkowych opłat. Wpływy z tytułu Opłaty przekazywane będą przez marszałków na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prowadzący sklep zaniżający wysokość należnej Opłaty lub w inny sposób naruszający obowiązki związane z prawidłowym i terminowym odprowadzaniem Opłaty ryzykuje możliwością nałożenia przez marszałka tzw. dodatkowej opłaty recyklingowej, w wysokości odpowiadającej 50% kwoty należnej, a nie pobranej opłaty recyklingowej. Ponadto, projekt zmian do Ustawy przewiduje możliwość nakładania administracyjnych kar pieniężnych w wysokości od 5.000 do 500.000 złotych w razie niepobrania Opłaty, oraz w wysokości od 5.000 do 20.000 złotych w razie nieprowadzenia lub nieprawidłowego prowadzenia ewidencji wydawanych lekkich plastikowych torebek na zakupy.

Omawiany projekt zmian do Ustawy ma na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/70 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych torebek na zakupy.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij