Dylematy spółek | Renata Kucharska | KPMG | PL
close
Share with your friends

Dylematy spółek | Renata Kucharska

Dylematy spółek | Renata Kucharska

Część spółek i ich właścicieli staje przed dylematem – czy zaprzestać stosowania MSSF UE przy sporządzaniu sprawozdań finansowych i powrócić do przepisów Ustawy o rachunkowości?

Powiązane treści

W wielu spółkach dochodzi do ciągłych zmian, zarówno w działalności operacyjnej, jak i otoczeniu prawnym, strukturze akcjonariatu itd. Większość tych zmian ma albo może mieć wpływ na sprawozdania finansowe spółek. Nawet zmiana w strukturze właścicielskiej spółki może mieć zasadniczy wpływ na to, jak będzie wyglądało jej sprawozdanie finansowe. Wielu ich użytkowników przyzwyczaiło się już do sytuacji, gdy spółka (jeśli spełnia w arunki określone w Ustawie o rachunkowości) zaczyna sporządzać i publikować swoje sprawozdania statutowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską („MSSF UE”).

Kto i kiedy ma prawo do zaprzestania stosowania MSSF UE?
Prawo do sporządzania statutowych sprawozdań według MSSF UE (po decyzji podjętej przez organ zatwierdzający) mają:

  1. Emitenci papierów wartościowych dopuszczonych, emitenci zamierzający ubiegać się lub ubiegający się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  2. Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF UE.

Prawo do zmiany zasad rachunkowości (po decyzji podjętej przez organ zatwierdzający) ze sprawozdań zgodnych z MSSF UE na sprawozdania zgodnie z Ustawą o rachunkowości jest możliwe w następujących sytuacjach:

  • Wycofania papierów wartościowych z obrotu.
  • Wycofania się spółki z ubiegania się o dopuszczenie jej papierów wartościowych do obrotu.
  • Zmian właścicielskich, po których nowa jednostka dominująca nie sporządza sprawozdań według MSSF UE.

Czy warto rezygnować z MSSF UE?
Czynnikami zachęcającymi spółki do rezygnacji ze stosowania MSSF UE są:

  1. Większa stabilność przepisów (zmiany w Ustawie o rachunkowości są zdecydowanie rzadsze niż zmiany w MSSF UE).
  2. Mniejszy zakres ujawnień w sprawozdaniach finansowych, a więc też niższe koszty sporządzania sprawozdań finansowych (czas na szkolenia i aktualizację wiedzy, przygotowanie sprawozdań). Częściej jednak słychać głosy przeciwników odchodzenia od stosowania MSSF UE. Samą trudność sprawia zmiana przepisów i rozpoczęcie stosowania (lub powrót do stosowania) przepisów Ustawy o rachunkowości.

Możliwość skorzystania z uproszczeń
Gdy spółki stosują MSSF po raz pierwszy, mogą skorzystać z szeregu uproszczeń, które można zastosować w dacie przejścia na MSSF. Natomiast Ustawa o rachunkowości nie przewiduje żadnych uproszczeń, tzn. decydując o zmianie zasad rachunkowości z MSSF UE na przepisy Ustawy o rachunkowości, należy ją przeprowadzić tak, jakby nowe przepisy obowiązywały od zawsze. To dość kłopotliwe przedsięwzięcie, zwłaszcza dla jednostek dominujących, które w okresie stosowania MSSF UE nabywały kontrolę nad innymi jednostkami, czy np. spółek, które w dacie przejścia na MSSF UE wyceniały środki trwałe i wartość tę uznawały za koszt założony, będący nową wartością początkową środków trwałych. Takie podmioty mogą się spodziewać istotnych różnic między dotychczas stosowanymi zasadami a przepisami Ustawy o rachunkowości.

Decyzja na podstawie analizy potrzeb
Poza kwestiami technicznymi związanymi ze zmianą przepisów najważniejszymi czynnikami, które powinny decydować o pozostawieniu lub zmianie zasad rachunkowości, są potrzeby i oczekiwania użytkowników sprawozdań finansowych danej spółki. Odpowiedź na pytanie o potrzeby nie jest uniwersalna i zależy przede wszystkim od tego, kim są główni użytkownicy sprawozdań danej spółki. Inne potrzeby będą mieli właściciele spółek bezpośrednio zaangażowani w zarządzanie danym podmiotem, a inne np. udziałowcy mniejszościowi czy banki finansujące spółkę. Dla tych pierwszych sprawozdanie finansowe nie jest głównym źródłem informacji o sytuacji finansowej spółki, dla tych drugich – często przeciwnie. Dlatego też przed podjęciem decyzji o zaniechaniu sporządzania sprawozdań finansowych zgodnych z MSSF UE konieczna jest głębsza analiza potrzeb i oczekiwań użytkowników sprawozdań finansowych (obecnych i potencjalnych), jak i korzyści bądź wad związanych z zaniechaniem stosowania MSSF UE dla samej spółki.


Renata Kucharska dyrektor w dziale audytu ogólnego w KPMG w Polsce, biuro w Krakowie
rkucharska@kpmg.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych,
zarówno jednostkowych, jak i skonsolidowanych, sporządzanych zgodnie z krajowymi i innymi standardami rachunkowości (MSSF, US GAAP, German
GAAP). Specjalizuje się w projektach doradczych, w procesach przekształceń spółek, publicznej emisji akcji i obligacji, projektach typu due diligence oraz doradztwa księgowego. W KPMG od 2000 r., obecnie dyrektor w biurze audytu ogólnego w Krakowie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta, jest członkiem ACCA.
 

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij