Projekt zmian w ustawie o VAT | KPMG | PL
close
Share with your friends

Projekt zmian w ustawie o VAT oraz niektórych innych ustaw. Wybór istotnych propozycji zmian legislacyjnych

Projekt zmian w ustawie o VAT

W dniu 23 września 2016 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w ustawie o VAT, kodeksie karnym skarbowym oraz Ordynacji Podatkowej (tzw. „pakiet rozwiązań uszczelniających”). Poniżej prezentujemy wybrane zmiany oraz rozwiązania, które zgodnie z projektem mają wejść w życie już od 1 stycznia 2017 r.

Powiązane treści

 Projekt zmian w ustawie o VAT oraz niektórych innych ustaw. Wybór istotnych propozycji zmian legislacyjnych

Powrót „sankcji w VAT” - 30 proc. kwoty zaniżonego zobowiązania lub zawyżonego zwrotu oraz 100 proc. kwoty za wystawianie tzw. „pustych faktur”.

Projekt zakłada przywrócenie tzw. „sankcji w VAT” wynoszącej 30 proc. kwoty zaniżonego zobowiązania lub kwoty zawyżonego zwrotu (sankcja w podobnej formie obowiązywała do końca listopada 2008 roku).

Dodatkowo projekt przewiduje wprowadzenie nowej sankcji za wystawianie tzw. „pustych faktur” (niedokumentujących rzeczywistych transakcji) wynoszącej 100 proc. kwoty faktury.
 

Rozszerzenie zakresu stosowania odwrotnego obciążenia (reverse charge)

Zgodnie z projektem ustawy katalog towarów i usług objętych tzw. odwrotnym obciążeniem zostanie rozszerzony o m.in.: procesory (limit kwotowy powyżej 20.000 zł), a także niektóre formy srebra i złota.

„Kaucja rejestracyjna” dla niektórych podmiotów rozpoczynających działalność warunkująca rejestrację na VAT

Zgodnie z projektem w przypadku podmiotów, co do których istnieje ryzyko wystąpienia zaległości podatkowych oraz podmiotów korzystających z tzw. „wirtualnych biur”, rejestracja na VAT może być uzależniona od złożenia kaucji rejestracyjnej w kwocie od 20.000 zł do 200.000 zł.

Ryzyko wystąpienia zaległości podatkowych ma być oceniane przez naczelnika urzędu skarbowego na podstawie powiązań nowo rejestrowanego podmiotu z już zarejestrowanymi podmiotami, które zalegają z podatkami.

Wydłużenie terminu zwrotu VAT w związku z weryfikacją zasadności zwrotu, w tym weryfikacją kontrahenta

Zgodnie z projektem ustawy urząd zyska większą możliwość wstrzymywania zwrotów VAT w celu przeprowadzenia weryfikacji zasadności zwrotu.

Ponadto urząd w ramach weryfikacji zasadności zwrotu będzie miał również możliwość sprawdzenia rozliczeń kontrahenta podatnika.
 

Możliwość odmowy rejestracji na VAT

Zgodnie z projektem ustawy elementem procedury rejestracji na VAT ma być weryfikacja nowo rejestrowanego podmiotu.

W przypadku w którym okaże się, że dany podmiot nie istnieje lub nie ma możliwości kontaktu z nim, naczelnik urzędu skarbowego zyska możliwość odmowy rejestracji na VAT.

Dodatkowo projekt przewiduje możliwość wykreślania już zarejestrowanych podmiotów z listy podatników VAT (np. z powodu nieskładania deklaracji, wystawiania „pustych faktur”, etc.).
 

Wprowadzenie zmian przy 25-dniowym zwrocie podatku VAT

Zgodnie z projektem ustawy zmianie ulegnie możliwość stosowania skróconego, 25-dniowego terminu zwrotu podatku VAT.

Propozycje dotyczą przede wszystkim wymogu regulowania należności za pośrednictwem rachunku bankowego, składania potwierdzeń przelewów, minimum 2-letniej rejestracji na VAT, etc.

Usunięcie zwolnienia z VAT dla usług pomocniczych (innych niż finansowych)

Projekt zakłada wykreślenie z ustawy o VAT art. 43 ust. 13 dotyczącego zwolnienia z VAT świadczenia usług będących element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, które same stanowią odrębną całość i są właściwe oraz niezbędne do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 7 i 37-41.

Z uzasadnienia projektu wynika, że zmiana ma na celu dostosowanie przepisów ustawy o VAT do regulacji Dyrektywy, w tym też wyroku TSUE w sprawie Aspiro S.A. (C-40/15) dotyczącego opodatkowania usług likwidacji szkód świadczonych na rzecz zakładów ubezpieczeń.

W praktyce zmiana może mieć również wpływ na możliwość stosowania zwolnienia z VAT do szerszego zakresu usług nabywanych przez instytucje finansowe, przez co podatek VAT stanowiłby dla nich dodatkowy ciężar ekonomiczny.

Wprowadzenie odpowiedzialności pełnomocnika rejestrowanego podmiotu oraz odpowiedzialności solidarnej nabywcy dla dostawy dysków HDD, SSD oraz folii stretch

Projekt zakłada wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej pełnomocnika przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności.

Przewiduje się również rozszerzenie obowiązujących już zasad dotyczących odpowiedzialności solidarnej nabywcy na dostawy dysków twardych (HDD), dysków SSD oraz folii stretch (folia do owijania palet).

Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu powodem zmiany jest narastający problem oszustw podatkowych w tym obszarze.

Ograniczenie możliwości stosowania kwartalnych rozliczeń VAT

Zgodnie z projektem ustawy duzi podatnicy (przez cały okres rejestracji) oraz podmioty, które dopiero rozpoczynają działalność (w trakcie 1-ego roku prowadzenia działalności) nie będą mogły stosować kwartalnych rozliczeń VAT.

Modyfikacja przepisów w zakresie „kaucji gwarancyjnej” i odpowiedzialności solidarnej

Zgodnie z projektem ustawy obecnie obowiązujące regulacje dotyczące „kaucji gwarancyjnej” oraz odpowiedzialności solidarnej nabywcy mają zostać zaostrzone.

Przepisy przewidują dodatkowe przesłanki warunkujące uwolnienie się kupującego od zobowiązań podatkowych dostawcy oraz wprowadzają dodatkowe wymogi dotyczące kaucji gwarancyjnej.

Wprowadzenie obowiązkowego składania elektronicznych deklaracji dla niektórych podmiotów

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT ma objąć m.in. podatników dokonujących transakcji wewnątrzunijnych oraz objętych odwrotnym obciążeniem.

Docelowo obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT ma objąć wszystkich podatników (od 1 stycznia 2018 r.).
 

Podniesienie limitu zwolnienia z VAT ze 150.000 zł do 200.000 zł

Projekt przewiduje zwiększenie rocznego limitu obrotu, do którego podatnicy mogą stosować zwolnienie z VAT. Limit dla drobnych przedsiębiorców ma wzrosnąć z obecnych 150.000 zł w 2016 roku do 200.000 zł w 2017 roku.

Zmiany w kodeksie karnym skarbowym

Projekt przewiduje również znaczne zaostrzenie kar dla osób biorących udział w oszustwach podatkowych.

Osobie wystawiającej tzw. „puste faktury” lub posługującej się takimi fakturami grozić będzie nawet kara pozbawienia wolności.

Nowe przepisy od nowego roku

Zgodnie z projektem większość przepisów ustawy ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Zgodnie z treścią uzasadnienia intencją ustawodawcy jest przede wszystkim ograniczenie nadużyć związanych z wyłudzeniami VAT.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi projektowanych przepisów, uprzejmie prosimy o kontakt.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij