Podatkowe podsumowanie tygodnia - 29.08 - 05.09.2016 r. | KPMG | PL
close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia - 29.08 - 05.09.2016 r.

Podatkowe podsumowanie tygodnia - 29.08 - 05.09.2016 r.

Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Powiązane treści

VAT: Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia wielu urządzeń

Zgodnie z najnowszym wyrokiem WSA we Wrocławiu z dnia 26 sierpnia 2016 r. (sygn. I SA/Wr 493/16), Sąd wskazał, że spółka błędnie stwierdziła, iż na podstawie umowy zawartej z danym kontrahentem (niezależnie od tego czy dostawa dotyczy jednego, czy też wielu urządzeń), nabycie urządzeń należy traktować jako jedną transakcję WNT(wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów). Podpisanie przez spółkę umów ze swoimi kontrahentami, na podstawie których zobowiązani będą oni do dostarczenia np. wielu urządzeń, na gruncie ustawy VAT pozostaje bez znaczenia. A zatem, bez względu na treść umowy zawartej pomiędzy danym kontrahentem, a spółką, tzn. czy będzie ona dotyczyć dostawy jednego, kilku czy kilkunastu urządzeń, na gruncie ustawy VAT zakup każdego z tych urządzeń spełniać będzie definicję WNT i powinien być traktowany jako odrębna transakcja gospodarcza.

Ceny transferowe: Ceny transferowe przedmiotem coraz większego zainteresowania administracji podatkowej

W dniu 16 sierpnia 2016 r., Ministerstwo Finansów opublikowało kolejny komunikat w zakresie priorytetowych działań organów kontroli podatkowej, mających na celu ograniczenie nadużyć skarbowych, a także uszczelnienie systemu podatkowego. W związku z powyższym, wprowadzone zostały nowe działania w kierunku powstrzymania zjawiska szkodliwej „optymalizacji” podatkowej, do których należało m.in. utworzenie centrum kompetencji w Departamencie Systemu Podatkowego czy powołanie do życia, do dnia 13 września 2016 r., Rady do Spraw Przeciwdziałaniu Unikaniu Opodatkowania.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Ceny transferowe przedmiotem coraz większego zainteresowania administracji podatkowej

CIT: Udział pośredni jest wystarczający do uznania spółki za CFC

W wyroku z dnia 30 sierpnia 2016 r., (sygn. akt III SA/Wa 2167/15) WSA w Warszawie wskazał, że jeżeli w przepisie, który znajduje się w następnym ustępie (definicja zagranicznej spółki kontrolowanej) przy posługiwaniu się pojęciem zagranicznej spółki kontrolowanej ustawodawca wskazuje, że będzie to zagraniczna spółka, w której rezydent ma pośrednio albo bezpośrednio udziały, a we wcześniejszym przepisie (definicja spółki zagranicznej) mowa jest tylko, że posiada udział, nie określając czy będzie to posiadanie pośrednie czy
bezpośrednie, należy przyjąć, że w tym pierwszym określeniu w tym posiadaniu
udziału także mamy do czynienia z bezpośrednim albo pośrednim udziałem w
kapitale, prawem głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawem do uczestnictwa w zysku. Sąd stanął na stanowisku, że jeżeli w sytuacji gdy mamy niejasność w wykładni przepisów, której nie da się rozstrzygnąć przy pomocy wyłącznie wykładni językowej to należy skorzystać z wykładni systemowej.

PIT: Niekorzystny wyrok WSA w zakresie programów motywacyjnych opartych na pochodnych instrumentach finansowych

Zgodnie z ostatnim wyrokiem WSA w Łodzi z dnia 24 sierpnia br. (sygn. I SA/Łd 460/16), wartość przychodu wynikająca z rozliczenia stworzonego przez spółkę instrumentu pochodnego przysługujące pracownikom należy traktować jako wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia, a nie jako przychód ze źródła jakim są kapitały pieniężne. Zdaniem sądu, przychód ten powinien więc być traktowany właśnie w ten sposób, bez względu na to, w jakiej formie wynagrodzenie będzie wypłacone. Należy zaznaczyć, iż wyrok sądu stoi w sprzeczności z ugruntowaną w ostatnich miesiącach korzystną dla podatników linią orzeczniczą NSA, zgodnie z którą przychody z tego tytułu można zaliczyć do przychodu z kapitałów pieniężnych.

Pozostałe zagadnienia: Nowa deklaracja o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej

Z dniem 1 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej. Nowe rozporządzenie określa wzór miesięcznej deklaracji o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (PSD-1), który stanowi załącznik do rozporządzenia – wraz z objaśnieniami dotyczącymi sposobu prawidłowego wypełnienia oraz terminu i miejsca jej składania. Wzór nowej deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (PSD-1) w części A określa miejsce i cel składania deklaracji, podczas gdy część B to szczegółowe dane identyfikacyjne podatnika. Do kwestii dotyczących obliczenia podatku, czyli także tych dotyczących ustalania przychodu, kwoty zmniejszającej przychód i podstawy opodatkowania, odnosi się natomiast część C.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij