Podatkowe podsumowanie tygodnia - 12.09 - 19.09.2016 r. | KPMG | PL
close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia - 12.09 - 19.09.2016 r.

Podatkowe podsumowanie tygodnia - 12.09 - 19.09.2016 r.

Jest 19 września 2016 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

PIT: Ryczałt za służbowe auto obejmuje również wydatki na paliwo

Zgodnie z najnowszym wyrokiem WSA w Krakowie z dnia 14 września 2016 r. (sygn. I SA/Kr 824/16), wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a ustawy PIT obejmuje wszelkie świadczenia wynikające z tego tytułu, czyli również koszty użytkowania samochodu takie jak: paliwo, ubezpieczenie, bieżące naprawy, przeglądy itp. Sąd wskazał, iż argumentacja przedstawiona przez spółkę jest oparta na orzecznictwie sądów administracyjnych i można powiedzieć, że jest już co do zasady ukształtowany pogląd w przedmiotowej kwestii.

VAT: Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach

W Dzienniku Ustaw z 13 września 2016 r. opublikowano ustawę z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego. Nowe przepisy zostały uchwalone w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r., który stwierdził, że jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT. Oznacza to, że gmina, jako podatnik VAT, będzie zobowiązana do rozliczania także czynności dokonywanych przez jej zakłady i jednostki budżetowe. Ustawa wejdzie w życie 1 października 2016 r.

Cło i akcyza: Wybrana grupa wyrobów akcyzowych przez kolejny okres bez znaków akcyzy

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 września 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy, Ministerstwo Finansów przedłuży do końca 2018 r. zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy dla niektórych rodzajów wyrobów akcyzowych. Zwolnienie odnosi się do wyrobów akcyzowych – importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju, które wymieniono w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy. Na liście tej znajdują się m.in. piwo, alkohol etylowy skażony, oleje ropy naftowej, gaz ziemny, preparaty smarowe oraz cygara i cygaretki.

Ochrona interesów podatnika: Nowelizacja kodeksu karnego zaostrzający kary za wyłudzenia podatku VAT

Zgodnie z projektem ustawy z 9 września 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, przyjętego przez rząd 13 września br. przewidziano m.in. zaostrzenie kar za wyłudzanie podatku od towarów i usług (VAT). Obecnie zgodnie z art. 16a kodeksu karnego skarbowego nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy Ordynacja podatkowa lub ustawy o kontroli skarbowej, korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie. Natomiast zgodnie z projektem, z powyższej możliwości nie będzie mogła skorzystać. osoba, która odmówiła wystawienia faktury, nierzetelnie prowadziła księgi, czy chociażby dokonała sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Ministerstwo Finansów planuje kolejne zmiany w kodeksie karnym skarbowym
 

Ulgi i dotacje: Wsparcie dla konsorcjów naukowo-przemysłowych rozwijających produkty i technologie

Od 3 października do 2 listopada br. w ramach Poddziałania 4.1.4 Projekty Aplikacyjne, konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z minimum jednej jednostki naukowej i minimum jednego przedsiębiorcy) będą mogły starać się o dofinansowanie prac B+R prowadzących do powstania innowacyjnych rozwiązań. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 2 mln zł, a maksymalna kwota dofinansowania to 10 mln zł. Intensywność wsparcia wynosi od 40 do 80%, w zależności od rodzaju prac i wielkości przedsiębiorstwa i do 100% w przypadku jednostki naukowej.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Wsparcie dla konsorcjów naukowo-przemysłowych rozwijających produkty i technologie (B+R)

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij