Dofinansowanie projektów w ramach PO IŚ | KPMG | PL
close
Share with your friends

Dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko | Bartosz Igielski

Dofinansowanie projektów w ramach PO IŚ

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów polegających m.in. na poprawie efektywności energetycznej, gospodarce odpadami, wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych, budowie instalacji do wysokosprawnej kogeneracji. Jedne z pierwszych konkursów dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które organizowane są przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczą właśnie dofinansowania wysokosprawnej kogeneracji oraz sieci ciepłowniczych i chłodniczych dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Powiązane treści

Dofinansowanie instalacji wysokosprawnej kogeneracji

Nabór wniosków prowadzony jest w ramach dwóch poddziałań: 1.6.1 i 1.6.2. Pierwsze z nich przeznaczone jest na dofinansowanie projektów, które obejmują budowę nowych lub zwiększenie mocy istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW.

Premiowane będą projekty o największym potencjale redukcji CO2 na jednostkę dofinansowania umożliwiające także największą redukcję emisji pyłów do powietrza. W przypadku pomocy inwestycyjnej dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji w instalacjach spalania paliw o całkowitej nominalnej mocy cieplnej, liczonej w paliwie wprowadzonym do instalacji, mniejszej lub równej 20 MW wnioskodawcy muszą wykazać, że jednostki te nie zastępują urządzeń o niższej emisyjności, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne.

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych projektu dla Poddziałania 1.6.1 wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych, liczonych jako różnica pomiędzy kosztami inwestycji a kosztami instalacji referencyjnej o odpowiedniej mocy.
W skład kosztów kwalifikowanych mogą wchodzić następujące kategorie:

 • Przygotowanie projektu inwestycyjnego (z wyłączeniem koncepcji, analiz, studium wykonalności itp.)
 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym, w tym nadzór nad robotami budowlanymi
 • Nabycie praw związanych z nieruchomościami
 • Roboty budowalne wraz z materiałami, opłatami przyłączeniowymi, uruchomieniem i rozruchem urządzeń lub obiektów
 • Sprzęt i wyposażenie
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Inne opłaty i obciążenia bezpośrednio związane z realizacją projektu inwestycyjnego

Budżet obecnego konkursu wynosi 300 mln PLN, a wnioski można składać do 30 września 2016 r. Planowane jest także uruchamianie następnych konkursów w kolejnych latach.
 

Dofinansowanie sieci ciepłowniczych i chłodniczych dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

W ramach Poddziałania 1.6.2 dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów, które obejmują budowę sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (oraz przyłączeń), głównie na cele komunalno-bytowe w obszarach, posiadających uprzednio przygotowane plany gospodarki niskoemisyjnej. Przewiduje się wsparcie dla:

 • budowy sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej, wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji,
 • wykorzystania ciepła odpadowego, wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych,

budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu, umożliwiająca wykorzystanie ciepła, wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym także ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także powodująca zwiększenie wykorzystania ciepła, wyprodukowanego w takich instalacjach.

Jako wydatki kwalifikowane uznaje się m.in.:

 • Opracowanie planów i projektów
 • Zakup gruntów
 • Roboty budowlane
 • Urządzenia techniczne i maszyny lub sprzęt

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych projektu dla Poddziałania 1.6.2 wynosi 85% luki w finansowaniu rozumianej jako różnica pomiędzy sumą zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych na realizację projektu a sumą zdyskontowanych dochodów powiększonych o wartość rezydualną liczonych w ciągu 25 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Budżet konkursów wynosi 60 mln PLN dla Poddziałania 1.6.2., wnioski można składać do 30 września 2016 r. Planowane jest także uruchamianie następnych konkursów w kolejnych latach.
 

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij