Umorzone odsetki przychodem | KPMG | PL
close
Share with your friends

Umorzone odsetki przychodem z tytułu nieodpłatnego świadczenia

Umorzone odsetki przychodem

W 2013 r. podatnik zwrócił się do Ministra Finansów o wydanie interpretacji indywidualnej. Zdaniem podatnika prowadzącego działalność na terenie SSE, w związku z umorzeniem przez kontrahentów zobowiązań strefowych spółki, będzie ona zobligowana do rozpoznania przychodu strefowego w kwocie umorzonych zobowiązań, za wyjątkiem odsetek za zwłokę. Organ podatkowy uznał powyższe stanowisko za nieprawidłowe. Zdaniem organu, skoro zobowiązania z tytułu odsetek podlegają umorzeniu, znaczy to, że muszą już istnieć, czyli muszą być wymagalne i należne. W związku z tym zwolnienie spółki z obowiązku ich zapłaty stanowić będzie formę przysporzenia, a wartość tychże odsetek będzie generowała w spółce przychód podatkowy, korzystający jednakże ze zwolnienia z opodatkowania w myśl art. 17 ust. 1 pkt 34) Ustawy o CIT.

partner, zespół doradztwa podatkowego ds. VAT, szef działu doradztwa podatkowego KPMG w Gdańsku

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Umorzone odsetki przychodem z tytułu nieodpłatnego świadczenia

Na przedmiotową interpretację spółka wniosła skargę do WSA w Bydgoszczy. Sąd pierwszej instancji przychylił się do argumentacji skarżącej, uchylając interpretację. W uzasadnieniu wskazał, że na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2) Ustawy o CIT, dla wierzyciela przychód podatkowy powstaje dopiero w momencie faktycznego otrzymania odsetek. Zatem podjęte przez strony decyzje o umorzeniu odsetek niezapłaconych, zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika, są podatkowo obojętne.
 

Na skutek skargi kasacyjnej organu NSA uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Należy jednak podkreślić, iż NSA nie rozpoznał sprawy co do istoty, a jedynie skupił się na popełnionych jego zdaniem przez WSA błędach proceduralnych.

Rozpoznając ponownie sprawę WSA w Bydgoszczy podtrzymał stanowisko wyrażone przez organ w interpretacjach. W ustnym uzasadnieniu WSA wskazał, iż naliczone odsetki stanowią zobowiązanie (są one już bowiem wymagalne i należne), w związku z czym ich umorzenie stanowi dla dłużnika przychód zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3) lit a) Ustawy o CIT. Niemniej jednak Sąd korzystnie uznał dla spółki, iż powstały przychód w opisywanej we wniosku sprawie będzie przychodem strefowym, wpływającym na dochód zwolniony z opodatkowania CIT.
 

Niejednolita linia interpretacyjna

Od kilku lat występują rozbieżności w interpretacjach pomiędzy organami podatkowymi a sądami administracyjnymi w przedmiocie umorzenia naliczonych odsetek od zobowiązań.

W ostatnim czasie organy podatkowe uznają umorzenie naliczonych odsetek za zwłokę w płatności zobowiązań handlowych jako czynność neutralną w CIT również dla dłużnika. W konsekwencji, umorzenie odsetek nie powoduje konieczności rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu.
 

Sądy administracyjne co do zasady nie zgadzają się jednak z takim podejściem, uznając, że zwolnienie ze zobowiązania wraz z odsetkami powinno skutkować rozpoznaniem przez dłużnika przychodu. Jak podnoszą Sądy, w przypadku m.in. pożyczek nieodpłatność świadczenia wyraża się w tym, iż pożyczkobiorca przez określony czas korzysta z cudzego kapitału, nie ponosząc z tego tytułu jakichkolwiek ciężarów i dzięki temu znajduje się w sytuacji uprzywilejowanej w stosunku do tych podmiotów, które korzystają z pożyczek za wynagrodzeniem.

O ile naszym zdaniem z takim podejściem w przypadku pożyczek należałoby się zgodzić (odsetki stanowią w tym przypadku wynagrodzenie za możliwość korzystania z cudzego pieniądza), o tyle pogląd ten odnoszący się do zobowiązań handlowych jest dyskusyjny. Ustawa o CIT traktuje bowiem odsetki w sposób odmienny od innych kategorii przychodów i kosztów. Tylko bowiem zapłacone / otrzymane odsetki (zasada kasowa) wpływają na dochód podlegający opodatkowaniu CIT.

Niemniej jednak WSA korzystnie potwierdził, iż w przypadku podmiotów strefowych takie odsetki należy traktować jak kwotę główną zobowiązania – zatem jeżeli dotyczą one zobowiązań wpływających na dochód wolny od opodatkowania CIT, również one wpływać będą na zwiększenie przychodów strefowych.

W przypadku pytań w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij