Tax Alert | KPMG | PL

Przejęcie spółki komandytowo – akcyjnej przez spółkę kapitałową, nie skutkuje powstaniem przychodu u przejmującej spółki

Tax Alert

Przejęcie spółki komandytowo – akcyjnej przez spółkę kapitałową, będącą jej wspólnikiem, nie skutkuje powstaniem przychodu u przejmującej spółki. Tak orzekł NSA w wyroku z dnia 28 czerwca 2016 r., podtrzymując tym samym stanowisko WSA we Wrocławiu w wyroku z 12 lutego 2014 r., uchylającym interpretację indywidualną Ministra Finansów.

partner, zespół doradztwa podatkowego ds. VAT, szef działu doradztwa podatkowego KPMG w Gdańsku

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Przejęcie spółki komandytowo – akcyjnej przez spółkę kapitałową, nie skutkuje powstaniem przychodu u przejmującej spółki

Zarys sprawy

W przedmiotowej sprawie skarżąca (spółka z o. o.) posiadała udziały w innej polskiej spółce kapitałowej, którą planowano przekształcić w spółkę komandytowo – akcyjną (dalej: „SKA”). Wobec powyższego spółka z o. o. miała zostać jej akcjonariuszem. Z kolei rolę komplementariusza pełnić miał podmiot trzeci (również spółka kapitałowa). W przyszłości planowano połączenie SKA ze spółką będącą akcjonariuszem w trybie przewidzianym przepisami KSH (tzw. połączenie przez przejęcie).

W związku z powyższym akcjonariusz, jako spółka przejmująca, powziął wątpliwość, czy wskutek przejęcia powstanie po jego stronie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zdaniem skarżącej Ustawa o CIT nie zawiera żadnych regulacji określających skutki podatkowe połączenia spółki kapitałowej z osobową, co oznacza, że opisane zdarzenie jest na gruncie tej ustawy podatkowo obojętne. Ustawa o CIT reguluje bowiem jedynie konsekwencje łączenia spółek kapitałowych.
 

Interpretacja organu

Organ podatkowy nie zgodził się z powyższą argumentacją, uznając stanowisko spółki będącej akcjonariuszem za nieprawidłowe. Jak wskazał, w takim przypadku zastosowanie znajdą przepisy ogólne, zatem w związku z planowanym połączeniem skarżąca, jako akcjonariusz przejmowanej SKA, będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu w wysokości otrzymanego majątku SKA, jaka odpowiada jej udziałowi w zyskach SKA.
 

Na powyższą interpretację spółka wniosła skargę do WSA we Wrocławiu.

Podejście WSA

Sąd uznał skargę za zasadną i uchylił interpretację. WSA zwrócił uwagę, iż w przedmiotowej sprawie skarżąca przejmując całość majątku SKA przejmuje także tę jego część, która ma odzwierciedlenie w posiadanych akcjach. Zatem w tej części, w jakiej wartość przejmowanego majątku odpowiada wartości praw wynikających z akcji spółki przejmowanej, które posiada skarżąca, nie powstanie po jej stronie przychód podlegający opodatkowaniu, z uwagi na brak po jej stronie przysporzenia. Zmianie ulegną jedynie zapisy w księgach rachunkowych skarżącej.
 

Organ nie zgadzając się z wyżej przedstawionym wyrokiem wniósł do NSA skargę kasacyjną.

Wykładnia NSA

NSA uznał stanowisko WSA za właściwe. Jak wskazał organ powinien m.in. odnieść się do faktu, że skarżąca jest akcjonariuszem SKA. W ocenie NSA samo lakoniczne stwierdzenie, że w ocenie organu spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu w wysokości wartości otrzymanego majątku, jaki odpowiada jej udziałowi w zyskach, uniemożliwia odczytanie tej interpretacji.

Opisywany wyrok NSA, który zapadł co prawda w stanie prawnym obowiązującym sprzed daty uznania spółek komandytowo – akcyjnych za podatników podatku dochodowego od osób prawnych, jest szczególnie korzystny dla tych podatników, którzy szukają optymalnych sposobów na zakończenie działalności spółek komandytowo – akcyjnych.

Jeżeli rozważacie Państwo taki scenariusz, uprzejmie zapraszamy do kontaktu z nami celem pozyskania naszego wsparcia w tym zakresie.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij