Zaostrzenia kar za przestępstwa związane z wyłudzaniem | KPMG | PL

Projekt zaostrzenia kar za przestępstwa związane z wyłudzaniem podatku VAT

Zaostrzenia kar za przestępstwa związane z wyłudzaniem

Zgodnie z zapowiedziami, Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt penalizujący na gruncie kodeksu karnego czyny zabronione związane z wyłudzaniem podatku VAT.

Powiązane treści

Projekt zaostrzenia kar za przestępstwa związane z wyłudzaniem podatku VAT

Istota zaproponowanej nowelizacji

Projekt przewiduje objęcie czynów zabronionych związanych z wyłudzaniem podatku VAT szczególnymi regulacjami prawa karnego powszechnego, z zachowaniem możliwości kwalifikowania zachowań o mniejszej społecznej szkodliwości czynu na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego gdy ich skutkiem będzie uszczuplenie dochodów budżetowych w niższej wysokości.
 

Definicja faktury VAT w kodeksie karnym

Nowelizacja wprowadza do kodeksu karnego definicję faktury. Zgodnie z nowym art. 115 § 14a k.k., faktura jest to dokument wystawiony w formie papierowej lub wystawiony i otrzymany w dowolnym formacie elektronicznym, zawierający dane wymagane ustawą o VAT oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.
 

Główne propozycje projektu

Projekt zakłada dodanie do kodeksu karnego art. 270a k.k., zgodnie z którym kto, w celu użycia za autentyczną, podrabia lub przerabia fakturę w zakresie okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej albo takiej faktury jako autentycznej używa podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Zgodnie z nowelizacją, jeżeli sprawca ww. czynu podrabia lub przerabia fakturę lub faktury, dotyczące towarów lub usług, których wartość lub łączna wartość jest wielka (tj. przekracza 1 000 000 zł w czasie popełnienia czynu zabronionego) lub takiej faktury lub faktur używa albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Nowelizacja przewiduje także dodanie nowego art. 271a k.k., zgodnie z którym kto wystawia fakturę lub faktury, dotyczące towarów lub usług, których wartość lub łączna wartość jest znaczna (tj. przekracza 200 000 zł w czasie popełnienia czynu zabronionego), podając w niej nieprawdę co do okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub takiej faktury lub faktur używa podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeżeli natomiast sprawca ww. przestępstwa wystawia fakturę lub faktury dotyczące towarów lub usług, których wartość lub łączna wartość jest wielka (tj. przekracza 1 000 000 zł w czasie popełnienia czynu zabronionego) lub takiej faktury lub faktur używa albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
 

Jak czytamy w uzasadnieniu, karalność przestępstwa z art. 271a k.k. została powiązana z ogólną wartością towarów lub usług, których dotyczy faktura, nie zaś z kwotą uszczuplenia należności publicznoprawnej, która jest zamierzonym celem takiego przestępnego działania.
 

Zmiana ta ma uprościć i zracjonalizować dowodzenie znamion tego czynu zabronionego, zwłaszcza poprzez rezygnację z konieczności korzystania w postępowaniu przygotowawczym z wyników postępowania podatkowego, mającego na celu ustalenie kwoty uszczuplenia. Penalizowane ma być podanie w fakturze nieprawdy, co do okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub używanie takiej faktury lub faktur. Znowelizowany przepis art. 271a k.k. ma odnosić się jedynie do faktury lub faktur dotyczących towarów lub usług, których wartość lub łączna wartość jest znaczna albo wielka (tj. przekracza 200 000 albo 1 000 000 zł w czasie popełnienia czynu zabronionego).
 

Kwalifikowana forma ww. czynów

Przewidziano również kwalifikowaną formę ww. przestępstw. W sytuacji, gdy sprawca dopuści się czynów określonych w art. 270a § 1 k.k. albo art. 271a § 1 k.k. w stosunku do faktury lub faktur, dotyczących towarów lub usług, których wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości (tj. przekracza 5 000 000 zł w czasie popełnienia czyny zabronionego) podlegać będzie karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.
 

Kara grzywny

Zgodnie z nowelizacją w razie skazania za przestępstwa związane z wyłudzeniem podatku VAT obok kary pozbawienia wolności będzie można wymierzyć sprawcy grzywnę w wysokości do 3 000 stawek dziennych (stawka dzienna nie może być niższa od 10 zł, ani przekraczać 2 000 zł).

Nadzwyczajne złagodzenie kary i odstąpienie od jej wymierzenia

Dodatkowo, projekt w pewnych przypadkach przewiduje możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary, a nawet odstąpienia od jej wymierzenia. 

Zgodnie z projektem sąd na wniosek prokuratora będzie mógł zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary wobec sprawcy ww. przestępstw, który zawiadomił o dokonanym czynie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, a także wskazał czyny pozostające w związku z popełnionym przez niego przestępstwem i ich sprawców, zanim organ ten o nich się dowiedział.

Sąd na wniosek prokuratura będzie miał także możliwość odstąpienia od wymierzenia kary wobec sprawcy ww. przestępstw, który oprócz zawiadomienia organów ścigania, a także wskazania czynów przestępnych i ich sprawców zwrócił bezprawnie osiągniętą korzyść majątkową, w tym wyrównał uszczuploną należność publicznoprawną.

Sąd będzie miał również możliwość zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary wobec sprawcy, który dopuścił się ww. przestępstw w formie kwalifikowanej wówczas, gdy oprócz zawiadomienia organów ścigania, wskazania czynów przestępnych i ich sprawców, zwrócił bezprawnie osiągniętą korzyść majątkową, w tym wyrównał uszczuploną należność publicznoprawną.
 

Wyżej wymienione przepisy, będą miały także zastosowanie do sprawcy, który po wszczęciu postępowania ujawnił wobec organu powołanego do ścigania przestępstw wszystkie jemu znane, a nieznane dotychczas temu organowi istotne okoliczności przestępstwa, a także wskazał czyny pozostające w związku z popełnionym przez niego przestępstwem i ich sprawców.

Kontrola procesowa, utrwalanie treści rozmów telefonicznych oraz czynności operacyjno-rozpoznawcze

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, proponuje się uwzględnić najpoważniejsze typy czynów zabronionych opisane w niniejszym projekcie w katalogu przestępstw, co do których jest możliwe na podstawie przepisów kodeksu postępowania karnego zarządzenie procesowej kontroli i utrwalanie treści rozmów telefonicznych.

Jak wskazują autorzy projektu, możliwość przeprowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych powinna być dopuszczalna także w zakresie czynów zaprezentowanych w przedstawionej nowelizacji.

W związku z powyższym zaproponowano wprowadzenie ww. typów czynów zabronionych do katalogów określonych w ustawach przewidujących przeprowadzanie takich czynności przez Policję, Centralne Biuro Antykorupcyjne, organy Kontroli Skarbowej oraz Żandarmerii Wojskowej. W ocenie autorów projektu zwiększy to skuteczność wykrywania i ścigania wyłudzeń podatkowych.
 

Wejście w życie

Zgodnie z projektem, nowelizacja ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Projekt obecnie jest na etapie opiniowania.
 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania w tym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij