Projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej | KPMG | PL
close
Share with your friends

Projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy ustanawiający Krajową Administrację Skarbową (dalej: „KAS”) w miejsce obecnie funkcjonującej administracji podatkowej, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej.

Powiązane treści

Projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Jak czytamy w projekcie ustawy, KAS ma stanowić wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika, płatnika oraz przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych.

Organy KAS i ich główne zadania

W ramach KAS mają funkcjonować następujące organy: minister właściwy do spraw finansów publicznych, szef KAS, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektor izby administracji skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego oraz naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, podstawowe zadania w procesie poboru danin będzie realizować naczelnik urzędu skarbowego, który przejmie kompetencje dotychczasowego naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celnego.

Naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie natomiast realizował zadania związane m.in. z wykonywaniem kontroli celno-skarbowej, ustalaniem i określaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Projekt zakłada także powołanie tzw. radców skarbowych.

Jednostki organizacyjne KAS

W ramach KAS mają funkcjonować następujące jednostki organizacyjne: komórki organizacyjne urzędu obsługującego Ministra Finansów, izby administracji skarbowej, Krajowa Informacja Skarbowa, urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe, Krajowa Szkoła Skarbowości oraz Centrum Informatyki KAS.

Obsługa i wsparcie podatników

Zgodnie z projektem KAS będzie zobowiązana zapewnić obsługę i wsparcie podatnika, płatnika oraz przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych.

Zadanie to zostało przewidziane w kompetencjach naczelnika urzędu skarbowego, który ma wykonywać je poprzez funkcjonujące w urzędach skarbowych centra obsługi, w których podatnik oraz płatnik uzyska pomoc w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych.

Działalność informacyjna

Zgodnie z projektem, KAS będzie także prowadzić działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie prawa podatkowego i celnego w celu zapewnienia podatnikom i przedsiębiorcom jednolitej i łatwo dostępnej informacji dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego i celnego, co ma przełożyć się na prawidłowe wywiązywanie się z tychże obowiązków.

Wykrywanie, zapobieganie oraz zwalczanie przestępstw i wykroczeń skarbowych

Do zadań KAS będzie należeć rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz ściganie ich sprawców.

Wykonywanie powyższego zadania będzie powierzone Szefowi KAS, naczelnikowi urzędu skarbowego i naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, które to organy będą pełnić funkcję finansowych organów postępowania przygotowawczego w sprawach karnych skarbowych. Organy te przejmą zadania w ww. zakresie wykonywane obecnie przez urzędy skarbowe, urzędy celne i inspektorów kontroli skarbowej.

 

Dodatkowo do zadań KAS w powyższym zakresie będzie należeć rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw określonych w art. 258 Kodeksu karnego (przestępczość zorganizowana oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej), art. 270 kk (fałszerstwo materialne), art. 271 kk (fałszerstwo intelektualne), art. 273 kk (używanie dokumentów poświadczających nieprawdę zawierających fałszerstwo intelektualne) oraz art. 286 § 1 kk (oszustwo), w związku z którymi nastąpiło uszczuplenie lub narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej, oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez KAS.
 

W ocenie autorów projektu powierzenie KAS powyższych zadań będzie miało istotne znaczenie dla zwalczania tzw. karuzel podatkowych oraz efektywnego zwalczania przestępstw karno skarbowych, a także zmniejszenia kosztów ich ścigania, gdyż sprawy tego rodzaju nie będą już przekazywane do prowadzenia prokuraturze.

Zmiana właściwości miejscowej

Projekt przewiduje również zmianę właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego w stosunku do niektórych kategorii podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w szczególności wykonujących określony rodzaj działalności gospodarczej lub osiągających określoną wysokość przychodu netto w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

Takie podmioty będą obsługiwane przez tzw. wyspecjalizowane urzędy skarbowe, które obecnie obsługują kategorię podatników wymienionych w art. 5 ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Projekt zakłada, że kategoria podatników, którzy będą obsługiwani przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe będzie wynikać z rozporządzenia, a nie jak obecnie z przepisów ustawy.

Minister finansów mając na względzie ww. gospodarcze lub społeczne potrzeby podatników i płatników będzie miał możliwość w drodze rozporządzenia określić: kategorie podatników i płatników obsługiwanych przez innego niż właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego, warunki zaliczania ww. podatników i płatników do odpowiedniej kategorii, naczelników urzędów skarbowych właściwych do obsługi ww. podatników i płatników oraz terytorialny zasięg ich działania i siedzibę a także tryb zawiadamiania przez ww. podatników i płatników o zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego.

Pomoc i informacje

Organy KAS będą uprawnione do zbierania i wykorzystywania informacji oraz występowania o udostępnienie dokumentów zawierających informacje o zdarzeniach mających bezpośredni wpływ na powstanie lub wysokość zobowiązania podatkowego lub należności celnych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Kontrola celno-skarbowa

Kontroli celno-skarbowej podlegać będzie przestrzeganie przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, prawa celnego, przepisów regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych oraz prawa dewizowego. Kontrola ma obejmować podmioty zobowiązane do przestrzegania ww. przepisów prawa w zakresie wskazanym jako przedmiot kontroli.

Zgodnie z projektem każdy naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od siedziby kontrolowanego. Rozwiązanie to ma na celu usprawnienie i przyśpieszenie prowadzonej kontroli.
 

Dodatkowo na gruncie przedstawionego projektu w przypadku kontroli celno–skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego, kontrolowany będzie miał możliwość złożyć korektę deklaracji w zakresie objętym kontrolą w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Korekta deklaracji złożona po upływie tego terminu, a przed zakończeniem kontroli celno-skarbowej, nie wywoła skutków prawnych.

W projekcie wskazano również, że kontrola celno-skarbowa powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie do 3 miesięcy od dnia jej wszczęcia.

Po zakończeniu czynności kontrolnych dokonywanych w czasie kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego, organ będzie zobowiązany do doręczenia wyniku kontroli.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego, zakończona kontrola celno-skarbowa przekształci się w postępowanie podatkowe. Do takiej sytuacji dojdzie, jeżeli kontrolowany nie złożył korekty deklaracji w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli albo organ nie uwzględnił złożonej korekty.
 

Na postanowienie o przekształceniu kontroli celno-podatkowej w postępowanie podatkowe nie będzie przysługiwać kontrolowanemu zażalenie.

Właściwym do przeprowadzenia postępowania podatkowego i wydania decyzji będzie naczelnik urzędu celno-skarbowego, który sporządził wynik kontroli celno-skarbowej. Od powyższej decyzji podatnik będzie mógł złożyć odwołanie do naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał decyzję, a następnie zaskarżyć ją do sądu administracyjnego.

W sytuacji, gdy kontrolowany skorzystał z prawa do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji podatkowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyniku kontroli, a organ uwzględnił złożoną korektę, kontrolowany otrzyma zawiadomienie o uwzględnieniu złożonej korekty deklaracji.

Szczególne uprawnienia organów KAS i funkcjonariuszy

Projekt przewiduje również przyznanie szczególnych uprawnień organom KAS oraz funkcjonariuszom w celu skutecznego wykonywania określonych zadań KAS.

Uprawnienia te dotyczą przede wszystkim uzyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji i danych osobowych podmiotów podlegających kontroli oraz podmiotów co do których zachodzą uzasadnione podejrzenia popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, a także uprawnienie do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym prowadzenia obserwacji, stosowania kontroli operacyjnej, a także pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, które zostało wprost przeniesione z ustawy o kontroli skarbowej.

Proponowane wejście w życie

Wejście w życie reformy administracji podatkowej, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej jest planowane na 2017 rok. Obecnie projekt jest na etapie opiniowania.

Jeżeli mają Państwo pytania w zakresie omawianego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij