Podatkowe podsumowanie tygodnia 23.08 - 29.08.2016 | KPMG | PL
close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 22.08 - 29.08.2016

Podatkowe podsumowanie tygodnia 22.08 - 29.08.2016

Jest 29 sierpnia 2016 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Powiązane treści

Cło i akcyza: Nowe organy orzekające o zwrocie części zapłaconego podatku akcyzowego od energii elektrycznej

Z dniem 27 sierpnia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawie orzekania o zwrocie części zapłaconego podatku akcyzowego zakładowi energochłonnemu.

Zgodnie z rozporządzeniem, właściwi w sprawie orzekania o zwrocie części zapłaconego podatku akcyzowego, o którym mowa w art. 31d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, będą dla osób fizycznych naczelnicy urzędów celnych właściwych w zakresie akcyzy ze względu na adres ich zamieszkania, a dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej ze względu na adres ich siedziby.

VAT: Stawka VAT od sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego

Zgodnie z najnowszym wyrokiem WSA we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2016 r. (sygn. I SA/Wr 440/16), Sąd wskazał, że jeżeli w ramach jednej nieruchomości następuje sprzedaż na odrębną własność lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem w częściach wspólnych nieruchomości, w ramach którego określono sposób korzystania z części nieruchomości wspólnej w ten sposób, że przydzielono nabywcy prawo do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego, dla którego nie zostaną założone odrębne księgi wieczyste, to sprzedaż ta stanowi jednolite świadczenie. W takim przypadku ma on charakter jednej transakcji zbycia lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego i w całości stanowi przedmiot jednej czynności cywilnoprawnej, tj. umowy sprzedaży opodatkowanej obniżoną stawką VAT w wysokości 8%.

CIT: Sprzedaż ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej a CIT

W świetle wyroku WSA w Krakowie z dnia 25 sierpnia br. (sygn.  I SA/Kr 758/16), w przypadku sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej przez spółkę akcyjną, która wcześniej wniosła do tej spółki wkład niepieniężny w postaci posiadanych przez nią akcji w innej spółce, to wówczas nie powstaje koszt uzyskania przychodów. Zdaniem sądu, skoro koszty nabycia lub objęcia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem, który na mocy art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy CIT został wyłączony z  przychodów podatkowych, to  należy uznać, że koszty te  nie spełniają warunku określonego w art. 15 ust. 1 ustawy CIT.

PIT: Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym na gruncie ustawy PIT

W ostatnim wyroku z dnia 23 sierpnia 2016 r. (sygn.  II FSK 1811/14), NSA ponownie stwierdził, iż stanowisko prezentowane przez izby skarbowe,  wskazujące, że podatnik nabywając nieodpłatnie opcje na akcje osiąga przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy PIT, a następnie obejmując akcje w wyniku realizacji opcji osiąga przychód z kapitałów pieniężnych (art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy PIT) stanowi naruszenie zasady opodatkowania tego samego dochodu tylko z jednego źródła. Tym samym przychód powstaje dopiero w momencie ostatecznej sprzedaży akcji, jako przychód z kapitałów pieniężnych.

Ulgi i dotacje: Więcej czasu na odliczenie kosztów na działalność B+R

Zgodnie z przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, resort nauki i szkolnictwa wyższego zamierza wydłużyć z obecnych 3 do 6 lat okres, w jakim przedsiębiorcy mogą odliczyć koszty na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Projekt został przyjęty przez rząd 16 sierpnia 2016 r.

Nowelizacja wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale przepisy dotyczące kwestii podatkowych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij