Podatkowe podsumowanie tygodnia 08.08 - 16.08.2016 | KPMG | PL
close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 08.08 - 16.08.2016

Podatkowe podsumowanie tygodnia 08.08 - 16.08.2016

Jest 16 sierpnia 2016 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

PIT: Świadczenia na rzecz oddelegowanego pracownika po stronie pracodawcy

W wyroku z dnia 9 sierpnia 2016 r. (sygn. akt II FSK 1970/14) NSA wskazał, że oceniając skutki podatkowe sfinansowania przez pracodawcę dodatkowych świadczeń na rzecz pracowników oddelegowanych do pracy za granicę należy ustalić przede wszystkim w czyim interesie świadczenia te są realizowane. Świadczenia takie jak transport, noclegi, prąd, gaz, internet itp. Mieszczą się w zakresie obowiązków pracodawcy a więc ich sfinansowanie leży w interesie pracodawcy i nie stanowi nieodpłatnego przysporzenia po stronie pracowników. Jest to kolejny wyrok w ostatnim czasie wpisujący się w uzasadnienie wskazane w wyroku TK z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13).

Ulgi i dotacje: Dotacje na wsparcie projektów związanych z rozwojem produktów i technologii (B+R) od września br.

Od 1 września 2016 r. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o dotacje na prace nad nowymi lub znacząco udoskonalonymi rozwiązaniami technologicznymi i produktami. Wsparciu podlegają koszty niezbędne do realizacji projektu m.in. wynagrodzenia, wykorzystanie sprzętu, podwykonawstwo, koszty związane z prototypem. Intensywność wsparcia wynosi do 80 proc. Analogiczny konkurs dla dużych przedsiębiorstw rozpoczął się 1 czerwca 2016 r. i potrwa do końca roku.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Dotacje na wsparcie projektów związanych z rozwojem produktów i technologii (B+R)
 

VAT: Projekt zaostrzenia sankcji karnych za wyłudzenie podatku VAT

Zgodnie z zapowiedziami, Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt zmian w prawie karnym, zakładający zaostrzenie kar za przestępstwa związane z wyłudzaniem podatku VAT. Projekt przewiduje dodanie do kodeksu karnego przepisów, które przeanalizują czyny polegające na podrobieniu bądź przerobieniu faktury, co do okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej, a w przypadku gdy wartość lub łączna wartość towarów lub usług, których dotyczy faktura jest znaczna (przekracza 200 000 zł) – także wystawieniu bądź użyciu fałszywej faktury. Wyżej wskazane przestępstwa będą zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 25 lat. Dodatkowo sprawcy będzie można wymierzyć grzywnę.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Projekt zaostrzenia kar za przestępstwa związane z wyłudzaniem podatku VAT.

Ceny transferowe: Cash-pooling formą pożyczki w ocenie sądów administracyjnych

Według ostatniego, wydanego w dniu 3 sierpnia 2016 r. wyroku NSA (sygn. II FSK 879/16, sygn. II FSK 880/16), potwierdzona została linia orzecznictwa, wobec której umowy cash-poolingu wpisują się w definicję pożyczki w rozumieniu art. 16 ust 7b ustawy o p.d.o.p. Tym samym oznacza to, że przy przekroczeniu odpowiednich progów dokumentacyjnych powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej do tego typu transakcji. W związku z powyższym, w przypadku kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych prowadzonej w podmiocie, który jest stroną umowy cash-pooling za nieprzedawnione lata, kontrolujący mogą poprosić o przedstawienie dokumentacji podatkowej do takiej transakcji.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Cash-pooling formą pożyczki w ocenie sadów administracyjnych

Pozostałe zagadnienia: Niższe stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych w 2017 roku

5 sierpnia 2016 r. Ministerstwo Finansów opublikowało obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w roku 2017. Zmiana wysokości niektórych stawek jest spowodowana spadkiem wysokości wskaźnika inflacji za pierwsze półrocze 2016 r. Wobec powyższego, zmianie ulegną m.in. podatek od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, podatek od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie oraz opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij