Sejm przyjął ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej | KPMG | PL

Sejm przyjął ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej

Sejm przyjął ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej

W głosowaniu, które odbyło się 6 lipca 2016 r., Sejm przyjął ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej. W najbliższym czasie ustawa trafi do Senatu. Poniżej prezentujemy podstawowe założenia przyjętej regulacji.

Kontakt

Powiązane treści

Sejm przyjął ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej

Kto zapłaci nowy podatek?

Podatnikami podatku będą sprzedawcy detaliczni dokonujący zbycia towarów (rzeczy ruchomych lub ich części). Ustawa nie zawiera szczególnych rozwiązań dotyczących sprzedawców zrzeszonych w ramach sieci, które były zawarte we wcześniejszych projektach.

W ustawie przewidziano kwotę wolną od podatku od sprzedaży detalicznej w wysokości 17 mln zł miesięcznie. Podstawę opodatkowania stanowić będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad tę kwotę.

Podatnicy, u których wartość sprzedaży detalicznej w danym miesiącu nie przekroczy 17 mln zł, będą zwolnieni z podatku oraz z obowiązku składania deklaracji podatkowych.

Czynności opodatkowane

Zgodnie z ustawą, przedmiotem opodatkowania będzie przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży towarów dokonywanej na rzecz konsumentów, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub nabywających towary bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz rolników ryczałtowych w rozumieniu ustawy o VAT. Ustawa nie przewiduje opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez Internet.

Opodatkowaniu podlegać będzie także świadczenie usług towarzyszących sprzedaży towaru, o ile nie zostaną one odrębnie zaewidencjonowane.
 

Podstawa opodatkowania

Przychód ze sprzedaży detalicznej określany będzie na podstawie wielkości obrotu zaewidencjonowanego przy pomocy kas rejestrujących oraz obrotu niezaewidencjonowanego zgodnie ze zwolnieniami przewidzianymi w przepisach o VAT.

Przychód ze sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował należnego podatku VAT.

Stawki podatku

Zgodnie z przyjętymi przez Sejm przepisami, podatek od sprzedaży detalicznej będzie podatkiem progresywnym, obejmującym dwie stawki i progi podatkowe tj.:

  • 0,8 proc. od podstawy opodatkowania pomiędzy kwotą 17 mln zł i 170 mln zł,
  • 1,4 proc. od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł.

W przyjętej ustawie brak jest przepisów dotyczących odmiennego opodatkowania sprzedaży w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.
 

Wyłączenia

Wyłączone z opodatkowania będą przychody z tytułu sprzedaży leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych refundowanych lub finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.

Ponadto wyłączeniu będzie podlegać sprzedaż na rzecz konsumentów, m.in.: energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepła oraz wody dostarczanej przez przedsiębiorstwa wodno - kanalizacyjne, węgla kamiennego, paliw oraz gazu - przeznaczonych do celów opałowych.

Przyjęta ustawa nie przewiduje zwolnienia dla sprzedaży towarów zbywanych w ramach świadczenia przez zbywcę usługi gastronomicznej.

Nowy podatek od 1 września 2016 r.

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej ma wejść w życie 1 września 2016 r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi przyjętych regulacji, uprzejmie prosimy o kontakt.
 

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij