Podatkowe podsumowanie tygodnia 27.06 - 04.07.2016 | KPMG | PL

Podatkowe podsumowanie tygodnia 27.06 - 04.07.2016

Podatkowe podsumowanie tygodnia 27.06 - 04.07.2016

Jest 4 lipca 2016 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Kontakt

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Ochrona interesów podatnika: Opłaty za czynności w egzekucji administracyjnej bez limitu niezgodne z Konstytucją

We wtorek 28 czerwca 2016 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok, sygn. akt SK 31/14 w sprawie opłat za czynności egzekucyjne dokonane w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Trybunał podkreślił, że zakwestionowane przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji umożliwiają organowi egzekucyjnemu naliczanie opłat egzekucyjnych i opłaty manipulacyjnej bez względu na rzeczywiste koszty podejmowanych czynności oraz nakład pracy organu egzekucyjnego. Zdaniem Trybunału brak określenia maksymalnej wysokości opłat egzekucyjnych oraz brak określenia maksymalnej wysokości opłaty manipulacyjnej w zakwestionowanych przepisach narusza wynikający z art. 2 Konstytucji zakaz nadmiernej ingerencji.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Opłaty za czynności w egzekucji administracyjnej bez limitu niezgodne z Konstytucją

PIT: Brak obowiązków płatnika z tytułu wypłaty zagranicznym zleceniobiorcom wynagrodzenia za usługi wykonane w całości poza granicami Polski

Zgodnie z ostatnim wyrokiem WSA z dnia 28 czerwca br. (sygn. I SA/Kr 530/16), przepis art. 3 ust. 2a i 2b ustawy PIT należy odczytać w ten sposób, że o opodatkowaniu dochodów nierezydentów w Polsce decyduje źródło pochodzenia dochodów, które musi być umiejscowione na terytorium Polski. W przedmiotowej sytuacji, źródłem przychodu podmiotu zagranicznego jest prowadzona przez niego działalność gospodarcza. W związku z powyższym – jeśli wszystkie czynności były wykonywane na terytorium innego państwa niż Polska, to sama wypłata wynagrodzenia na rzecz zagranicznych podmiotów nie może implikować twierdzenia, że powstaje obowiązek podatkowy w Polsce.

VAT: Zasady opodatkowania VAT sprzedaży gotowych posiłków i dań przez restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

Zgodnie z najnowszą ogólną interpretacją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r., (sygn. PT1.050.3.2016.156), posiłki sprzedawane przez różnego rodzaju placówki gastronomiczne, które są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji, nie mogą korzystać z 5% stawki podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 2a w związku z poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy o VAT. Produkty takie, co do zasady są opodatkowane 8% stawką podatku na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 załącznika do rozporządzenia MF z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w tej pozycji załącznika, do których ma zastosowanie podstawowa stawka podatku, której wysokość do 31 grudnia 2016 r. wynosi 23%.

Cło i akcyza: Wprowadzenie zmian w zakresie wymogów dla dokumentów celnych

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów, przewiduje się dostosowanie polskich przepisów do unijnych regulacji, jak również doprecyzowanie wymogów dla danych w poszczególnych dokumentach celnych. Same przepisy oparto na unijnych regulacjach, które były zawarte dotychczas w rozporządzeniu wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego. Rozporządzenie wejdzie w życie najprawdopodobniej w ciągu najbliższych tygodni.

CIT: Zwalczanie nadużyć w CIT nowym priorytetem kontroli skarbowych

Podczas posiedzenia Sejmu w dniu 22 czerwca 2016 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, odpowiadał na pytania posłów dotyczące zmian w zakresie kontroli skarbowej. Z przekazanych informacji wynika, że kontrole skarbowe będą miały na celu nie tylko weryfikacje rozliczeń VAT, ale także zwalczanie nadużyć w CIT. W ocenie wiceministra, kontrole powinny być przeprowadzane przede wszystkim w podmiotach, których obroty przekraczają 1 mld zł, z „częstotliwością, pozwalającą na minimalizację możliwości uniknięcia opodatkowania, czyli nie rzadziej, niż co 5 lat”. Dodatkowo, poszerzono kadrę pracowników kontroli skarbowej, która zajmuje się kontrolami w zakresie cen transferowych.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Zwalczanie nadużyć w CIT nowym priorytetem kontroli skarbowych

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij