Podatkowe podsumowanie tygodnia 18.07 - 25.07.2016 | KPMG | PL

Podatkowe podsumowanie tygodnia 18.07 - 25.07.2016

Podatkowe podsumowanie tygodnia 18.07 - 25.07.2016

Jest 25 lipca 2016 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Kontakt

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

PIT: Moment powstania przychodu z tytułu otrzymania opcji na nabycie akcji

Zgodnie z ostatnim wyrokiem NSA z dnia 21 lipca 2016 r. (sygn. II FSK 1725/14), w przypadku gdy w ramach programu motywacyjnego podatnik otrzymuje opcje na nabycie akcji, przychód podlegający opodatkowaniu powstanie dopiero w momencie zbycia tych akcji. Zdaniem Sądu, w momencie otrzymania akcji na preferencyjnych warunkach przysporzenie jakie z tego tytułu uzyskuje dana osoba, niezależnie od źródła i przyczyny uzyskania tego przysporzenia, jest jedynie potencjalne. Natomiast w momencie sprzedaży akcji po stronie podatnika powstanie przychód z kapitałów pieniężnych, przy czym podstawą opodatkowania będzie różnica pomiędzy osiągniętym przychodem a kosztami uzyskania przychodu, którymi będą wydatki poniesione na nabycie akcji.

CIT: Wynagrodzenie za wzajemne zrzeczenie się roszczeń nie stanowi kosztu uzyskania przychodu

W wyroku z dnia 19 lipca 2016 r. WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 2025/15) orzekł, iż wydatki poniesione przez spółkę, z dochodzenia których spółka zrezygnowała w zamian za analogiczne zrzeczenie się roszczeń przez jej wierzyciela (sytuacja zbliżona do kompensaty), chociaż racjonalne to nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Wyzbycie się swoich roszczeń nie może być utożsamiane z działaniem mającym na cel zachowanie czy zabezpieczenie źródła przychodów i bez znaczenia jest w tym przypadku okoliczność, iż spółka rezygnując z własnych roszczeń równocześnie doprowadza do zrzeczenia się roszczeń przez kontrahenta, a minimalizacja strat pozostaje bez wpływu na kwalifikację wydatków.

VAT: Nowe rozporządzenie dot. obniżonej stawki VAT

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie resortu finansów dotyczące towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług. Ma ono na celu dostosowanie obecnie obowiązującego rozporządzenia do nowego nazewnictwa procedur celnych. Zmiany są niezbędne, gdyż wynikają one z rozporządzenia PE i Rady UE ustanawiającego unijny kodeks celny. W rozporządzeniu przewidziano m.in. zastąpienie dotychczasowej procedury składu celnego procedurą składowania celnego oraz wprowadzenie odpowiednich regulacji przejściowych, które mają docelowo wyeliminować ewentualne wątpliwości dotyczące możliwości stosowania obniżonej stawki. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 27 lipca 2016 r.

Ochrona interesów podatnika: Pakiet 100 zmian dla przedsiębiorców na etapie konsultacji

Ministerstwo Rozwoju przygotowało pakiet ponad stu zmian prawa, których celem jest poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorstw. Proponowane zmiany dotyczą wielu obszarów związanych z działalnością przedsiębiorców i zostały już przekazane do konsultacji publicznych. Jedna z propozycji dotyczy zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Nowelizacja przewiduje bowiem wprowadzenie tzw. klauzuli pewności prawa, zgodnie z którą przedsiębiorca nie może być obciążony żadnymi daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami, jeżeli zastosował się do wcześniejszych decyzji urzędów albo ich „ugruntowanej praktyki".

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Pakiet 100 zmian dla przedsiębiorców na etapie konsultacji

Pozostałe zagadnienia: Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej bez poprawek Senatu

W dniu 22 lipca br. na posiedzeniu Senatu nie wniesiono żadnych poprawek do ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Tym samym, podatnikami tego podatku będą sprzedawcy detaliczni. Przychód ze sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował należnego podatku VAT, a w jego podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. Podstawę opodatkowania stanowić będzie co do zasady, osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł. Ustawa zakłada bowiem wprowadzenie dwóch stawek podatku od handlu tj. 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł, a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij