Podatkowe podsumowanie tygodnia 11.07 - 18.07.2016 | KPMG | PL

Podatkowe podsumowanie tygodnia 11.07 - 18.07.2016

Podatkowe podsumowanie tygodnia 11.07 - 18.07.2016

Jest 18 lipca 2016 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Kontakt

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

CIT: Korekta rentowności powinna być rozliczana na bieżąco

W wyroku z dnia 13 lipca 2016 r. NSA (sygn. akt II FSK 1621/14) orzekł, iż w przypadku korekty rentowności za dany okres, nie występuje korekta żadnej faktury, ani żadnego konkretnego pojedynczego kosztu. Ponadto wyrównanie dochodowości nie musi odnosić się tylko do cen, a może obejmować także wahania walut, koszty stałego zarządu, czy inne koszty stałe. Tym samym, korekta taka nie jest wynikiem błędu ani nie stanowi rabatu i nie ma podstaw, by rozciągać to rozliczenie na poprzednie okresy rozliczeniowe. Zgodnie z powszechnie przyjętą zasadą, koszt taki powinien być potrącony na bieżąco tj. w okresie ujęcia noty w księgach rachunkowych.

Ochrona interesów podatnika: Korzystne zmiany w zakresie zasad naliczania odsetek za zwłokę

Jak wynika z projektu ustawy z dnia 1 lipca 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, przepisy dotyczące sposobu naliczania odsetek za zwłokę w przypadku uchylenia decyzji oraz przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia i stwierdzenia nieważności decyzji zostaną zmienione. Zmiany obejmą co do zasady art. 54 Ordynacji podatkowej. W efekcie, termin 3-miesięczny, w którym możliwe jest naliczanie odsetek za zwłokę, ma być liczony poprzez sumowanie czasookresów trwania postępowania przed organem pierwszej instancji. Pod uwagę brany będzie dzień wszczęcia postępowania oraz dzień doręczenia ponownej decyzji organu pierwszej instancji. W rezultacie podatnik nie będzie obciążany odsetkami za zwłokę, która powstała w wyniku opieszałości urzędu lub wydania wadliwej decyzji. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

VAT: Dostawa wyrobów medycznych wraz z elementami niezbędnymi do ich funkcjonowania stanowi świadczenie kompleksowe

Zgodnie z wyrokiem WSA w Bydgoszczy z dnia 12 lipca br. (sygn. I SA/Bd 231/16) dostawa wyrobów medycznych wraz z innymi elementami niezbędnymi do prawidłowej instalacji i zgodnego z wymaganiami klienta jego działania, takimi jak komputery, systemy, oprogramowania stanowi świadczenie kompleksowe. Zdaniem sądu, pomimo że elementy dodatkowe mogą same w sobie funkcjonować samodzielnie, to wyroby medyczne bez tych elementów nie mogą działać w sposób prawidłowy. Elementy te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sprzętu medycznego. Tym samym, dostawa wyrobów medycznych wraz z dodatkowymi elementami stanowi świadczenie złożone.

Cło i akcyza: Trwa dostosowywanie przepisów krajowych do uregulowań unijnego kodeksu celnego

12 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych. Wprowadzenie nowego rozporządzenia i jednoczesne uchylenie analogicznego rozporządzenia Ministra Finansów z 24 września 2007 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu zostało spowodowane wejściem w życie unijnego kodeksu celnego wraz z rozporządzeniami wykonawczym i delegowanym, które uchyliły dotychczas obowiązujące wspólnotowy kodeks celny i rozporządzenie wykonawcze. Wydanie rozporządzenia stanowi element trwającego nadal procesu mającego na celu pełne dostosowanie polskich przepisów celnych do nowych regulacji celnych.

PIT: Wyższy limit w przypadku opodatkowania w formie ryczałtu

Limit przychodów uprawniających do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu zostanie podniesiony z obecnych 150 do 250 tys. euro. Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy mogą opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie albo prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub też spółki jawnej osób fizycznych, jeśli w roku poprzedzającym dany rok podatkowy przychody z tej działalności nie przekroczyły 150 tys. euro. Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy z dnia 1 lipca 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij