Podatkowe podsumowanie tygodnia 04.07 - 11.07.2016 | KPMG | PL

Podatkowe podsumowanie tygodnia 04.07 - 11.07.2016

Podatkowe podsumowanie tygodnia 04.07 - 11.07.2016

Jest 11 lipca 2016 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Powiązane treści

Ochrona interesów podatnika: Zaostrzenie kar za przestępstwa podatkowe

W środę, 6 lipca 2016 r. Prezes Rady Ministrów oraz ministrowie sprawiedliwości i finansów podczas wspólnej konferencji prasowej zapowiedzieli zaostrzenie kar za przestępstwa podatkowe do nawet 15-25 lat więzienia, poddanie śledztw nadzorowi Prokuratury Krajowej oraz walkę z procederem fałszowania faktur VAT. Zgodnie z przekazanymi informacjami, gdy wartość szkody powstałej w wyniku popełnionego przestępstwa podatkowego będzie wynosiła co najmniej milion złotych albo sprawca uczyni z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, zagrożenie będzie nie niższe niż trzy lata pozbawienia wolności, a sąd nie będzie mógł zawiesić wykonania kary. Jeszcze surowsze sankcje zapowiadane są w przypadku wielomilionowych nadużyć. W takiej sytuacji kara ma wynieść od 5 do nawet 25 lat bezwzględnego pozbawienia wolności.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Zapowiedź zaostrzenia kar za przestępstwa podatkowe

CIT: Wypłata wynagrodzenia przez polskiego usługobiorcę jako źródło przychodów w Polsce

W wyroku z dnia 5 lipca 2016 r. NSA (sygn. akt II FSK 1345/15) orzekł, iż w świetle art. 3 ust. 2 ustawy o CIT jedynym warunkiem, którego spełnienie oznacza obowiązek podatkowy jest uzyskiwanie dochodów na terytorium Polski. Z kolei należności licencyjne to wszelkie należności z tytułu używania m.in. środków transportowych. W rezultacie przychód uzyskiwany przez nierezydentów z tytułu wynagrodzenia za korzystanie przez polskiego rezydenta z wynajmowanych za granicą urządzeń jest osiągany na terytorium Polski, a polska spółka powinna z tego tytułu potrącić zryczałtowany podatek dochodowy.

VAT: Nowa dyrektywa ujednolicająca przepisy w zakresie opodatkowania VAT bonów na usługi i towary

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę Rady (UE) 2016/1065 z 27 czerwca 2016 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi (Dz. Urz. UE L 177/10 z 1.7.2016). W świetle nowej dyrektywy, sposób opodatkowania będzie zależał od rodzaju bonu tj.: bony jednego przeznaczenia – gdzie miejsce świadczenia i należny VAT jest już znany w chwili jego emisji, obowiązek podatkowy powinien być rozpoznany już w chwili jego emisji oraz bony różnego przeznaczenia – tj. takie które w chwili emisji bonu przedmiot transakcji nie jest znany, obowiązek podatkowy powstaje w momencie konkretyzacji bonu (moment dostawy towarów lub świadczenia usługi, nie zaś sprzedaży samego bonu).

PIT: Nowe przepisy ws. przekazywania 1% oraz OPP

Z dniem 19 lipca wejdzie w życie nowe rozporządzenie, które szczegółowo określi zasady zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego (OPP) z zakresu 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W świetle nowych przepisów organizacja pożytku publicznego, która prowadzi promocję, będzie musiała m.in. podać informację o źródle jej finansowania, jeśli finansowanie pochodzi z uzyskanych wcześniej pieniędzy z 1 proc. podatku. Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pozostałe zagadnienia: Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej trafi do Senatu

6 lipca br. Sejm uchwalił ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej. Teraz ustawa trafi do Senatu. Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami, przedmiotem opodatkowania będzie miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów. Przychód ze sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował należnego podatku VAT. W podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców nabywających towary w związku z prowadzoną działalnością. Ustawa przewiduje kwotę wolną od opodatkowania na poziomie 17 mln zł miesięcznie. Podatnicy, którzy przekroczą tę kwotę, będą obowiązani do zapłaty podatku i do złożenia deklaracji podatkowej. W ustawie przewidziano dwie stawki oraz dwa progi podatkowe: 0,8 proc. od nadwyżki przychodu w przedziale od 17 do 170 mln zł miesięcznie oraz 1,4 proc. od nadwyżki przychodu ze sprzedaży przekraczającej 170 mln zł miesięcznie.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Sejm przyjął ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij