BADANIA I ROZWÓJ? Z ulgą! | Kiejstut Żagun | KPMG | PL

BADANIA I ROZWÓJ? Z ulgą! | Kiejstut Żagun

BADANIA I ROZWÓJ? Z ulgą! | Kiejstut Żagun

Polska gospodarka stoi przed wyzwaniem szybkiego zwiększania swojej innowacyjności. Ostatnimi laty nasz kraj podciągnął się w rankingu unijnym Innovation Union Scoreboard, awansując, ze „skromnych innowatorów” do grupy „umiarkowanych innowatorów”. Mimo to wciąż jest wiele do zrobienia.

dyrektor, doradztwo podatkowe, szef zespołu ulg i dotacji

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Innowacyjne produkty i usługi dostarczane klientom są uwarunkowane ponoszeniem przez przedsiębiorców coraz większych nakładów na badania i rozwój. Obecnie w Polsce wskaźnik nakładów na B+R wynosi około 1% PKB i jest jednym z najniższych w Europie. Zmiany wymaga również struktura tych nakładów. Obecnie większość kosztów jest ponoszona przez sektor publiczny. Cele przyjęte przez rząd zakładają zwiększenie nakładów na B+R do 2% PKB i odwrócenie obecnej struktury nakładów – większą część mają czynić przedsiębiorcy, mniejszą instytuty naukowe, uczelnie.
 

Jednym z instrumentów, który ma zachęcić przedsiębiorców do zwiększania nakładów na B+R, jest niedawno wprowadzona nowa ulga podatkowa na ten cel. Funkcjonuje ona w bardzo wielu krajach (np. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Czechach czy Australii), często pod nazwą R&D tax credit. Idea jest prosta – przedsiębiorcy, którzy ponoszą nakłady na B+R, mają prawo do dodatkowych odliczeń podatkowych z tytułu ponoszonych kosztów. Również i w Polsce od 1 stycznia 2016 r. przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z ulgi podatkowej na prowadzone prace B+R. Nowa ulga, razem z istniejącymi możliwościami pozyskania dotacji na prowadzone prace B+R, rozszerza dla przedsiębiorców paletę możliwości wsparcia tego typu działalności.

Prace badawczo-rozwojowe w wielu sektorach

Niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo ma wyodrębniony dział B+R, czy też nie, warto pamiętać, że prace badawczo-rozwojowe nie dzieją się tylko w laboratoriach – w wielu przypadkach są to czynności, które przedsiębiorca może uznawać za codzienne. Należą do nich np. ulepszenie produktu, usprawnienia w procesie produkcji czy testowanie nowych materiałów celem redukcji kosztów. Lista takich czynności jest długa i mogą one być przedmiotem ulgi podatkowej na B+R.

Prace B+R są prowadzone praktycznie w każdej gałęzi przemysłu, m.in. w sektorze:

 • spożywczym,
 • finansowym,
 • produkcyjnym,
 • usługowym,
 • wydobywczym,
 • ICT i w wielu innych.

Jak działa ulga podatkowa na B+R?

Nowa ulga daje możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania pewnej wysokości poniesionych kosztów na B+R. Dzięki temu podatek do zapłaty ulega zmniejszeniu. Premia w postaci dodatkowego odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania może wynosić:

 • 30% wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe (planowane zwiększenie do min. 50% od 2017 r.),
 • 20% (MŚP) lub 10% (duże firmy) innych wydatków związanych z pracami badawczo- rozwojowymi (w tym odpisów amortyzacyjnych). Planowane jest zwiększenie odliczenia odpowiednio do 50% i 30%. Koszty działalności B+R należy wyodrębnić w księgach rachunkowych. Koszty kwalifikowane wykazuje się w zeznaniu podatkowym.

W przeciwieństwie do dotacji, w przypadku ulgi podatkowej na B+R, kontrola zasadności skorzystania z ulgi następuje zasadniczo dopiero podczas kontroli podatkowej (nie ma instytucji uprzedniego certyfikowania, co było zresztą jednym z pomysłów przy pracach legislacyjnych nad nową ulgą).
 

Inne zalety prowadzenia B+R

Poza powyższymi instrumentami istnieje szereg innych możliwości pozwalających dofinansować działalność B+R w przedsiębiorstwie, jak np.:

 • dotacje na sprzęt i infrastrukturę badawczo-rozwojową,
 • programy dotacyjne dla konkretnych sektorów przedsiębiorców,
 • dotacje na projekty realizowane w konsorcjach przedsiębiorców z jednostkami naukowymi,
 • dofinansowanie w ramach programu Horyzont 2020.
   

Przy szerszej palecie możliwości wsparcia kluczowe staje się zidentyfikowanie przez przedsiębiorców projektów mogących uzyskać dofinansowanie oraz dobranie odpowiedniego instrumentu wsparcia – ulgi podatkowej lub dotacji.

Polska w rankingach innowacyjności

Inwestycje w działalność B+R przedsiębiorstw w Polsce rosną z roku na rok. Potwierdzają to statystyki prowadzone m.in. przez Komisję Europejską. Wciąż pozostaje jednak dużo do zrobienia – w raporcie EU Industrial R&D Investment Scoreboard z 2015 r., zawierającym ranking przedsiębiorstw, które najwięcej inwestują w B+R, na 2500 badanych firm żadna nie pochodzi z Polski. W raporcie umieszczono natomiast aneks z rankingiem przedsiębiorstw należących do grupy tzw. umiarkowanych innowatorów w UE28, gdzie na 100 firm inwestujących w B+R 12 z nich to przedsiębiorstwa z Polski. To m.in. branża telefoniczna, IT, sektor bankowy oraz przemysł chemiczny. W porównaniu do poprzednich lat, gdzie wykazywano pojedynczych inwestorów, wynik ten uległ znacznej poprawie. Według raportu Innovation Union Scoreboard 2015 Polska, podobnie jak w 2014 r., klasyfikuje się wśród krajów o umiarkowanej innowacyjności, określanych jako moderate innovators. Mimo tego Polska poprawiła swoje wskaźniki innowacyjności w porównaniu do 2014 r. Do mocnych stron Polski należą m.in. nakłady na innowacyjność, odsetek populacji posiadający pełne wykształcenie wyższe i udział młodzieży z wykształceniem przynajmniej średnim. W klasyfikacji państw UE28 liderami innowacyjności pozostają państwa skandynawskie. Natomiast Polska należy do najszybciej rozwijających się innowatorów wraz z Maltą, Łotwą, Bułgarią, Irlandią i Wielką Brytanią.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij