Zmiany do Wytycznych OECD | KPMG | PL

Zmiany do Wytycznych OECD

Zmiany do Wytycznych OECD

W dniu 15 czerwca 2016 r. Rada Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju („Rada OECD”) zatwierdziła wprowadzenie zmian do „Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych oraz Administracji Podatkowych” („Wytyczne OECD”).

Kontakt

partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu cen transferowych

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Zmiany do Wytycznych OECD

Są one zwieńczeniem prac przedsięwziętych z inicjatywy OECD oraz grupy G20, które począwszy od lipca 2013 r. podejmowały kroki mające na celu przeciwdziałanie zjawisku zmniejszania podstawy opodatkowania i transferu zysków. Zmiany zostały wprowadzone zgodnie z propozycjami działań nr 8, 9, 10 oraz 13 Planu BEPS (BEPS, ang. Base Erosion and Profit Shifting). Zmienione Wytyczne OECD będą obejmowały takie zagadnienia jak stosowanie zasady ceny rynkowej, kwestie transakcji towarowych, problematyka własności intelektualnej, wewnątrzgrupowych usług o niskiej wartości dodanej oraz umów o podziale kosztów.


Elementy Wytycznych OECD, które ulegną zmianie

Wprowadzone zmiany dotyczą w szczególności następujących elementów Wytycznych OECD:

  • Rozdział I „Zasada pełnej konkurencji”, Sekcja D „Wytyczne w sprawie stosowania zasady pełnej konkurencji”

Nowe zapisy wprowadzone do Rozdziału I, dotyczą w szczególności: identyfikacji faktycznej transakcji, odrzucenia/nieuznania transakcji nieracjonalnych biznesowo oraz alokacji ryzyka (i zysków) wspartej podejmowaniem decyzji (ponoszeniem ryzyka).

  • Rozdział II „Metody wyceny transferu”

W Rozdziale II, wprowadzone zostaną zmiany w zakresie zastosowania metody PCN w celu ustalenia ceny w transakcjach materialnych.

  • Rozdział V „Dokumentacja”

W tym rozdziale OECD zamieszcza zupełnie nową treść komentarzy na temat dokumentacji do transakcji z podmiotami powiązanymi zgodnie z wnioskami zawartymi w działaniu nr 13 inicjatywy BEPS np. koncepcje dokumentacji grupowej i lokalnej, raportowania country-by-country itp.

  • Rozdział VI „Zasady szczególne stosowane w zakresie dóbr niematerialnych” wraz z załącznikiem

Proponowana w działaniu nr 8 Planu BEPS nowa definicja własności intelektualnej, wprowadza rozróżnienie na własność intelektualną w sensie ekonomicznym oraz prawnym. W zgodności z nowymi zapisami do Rozdziału VI wykonywanie funkcji zwiększających wartość intelektualną powinno zapewniać odpowiednie wynagrodzenie dla podmiotu pełniącego te funkcje.

  • Rozdział VII „Zasady szczególne stosowane do usług świadczonych wewnątrz grupy przedsiębiorstw”

Zmiany do Rozdziału VII wprowadzają definicję wewnątrzgrupowych usług o niskiej wartości dodanej i możliwości zastosowania uproszczonej metody wyceny takich usług wraz z narzutem.

  • Rozdział VIII „Porozumienia o repartycji kosztów”

Zmiany do tego rozdziału poświęcone są wartości wpłat w ramach umów o podziale kosztu. Tym samym, dokonane zostaje rozróżnienie wpłat na bieżące prace oraz wpłat za już istniejącą wartość (np. opatentowana technologia).

Znaczenie Wytycznych OECD dla Polski

Wytyczne OECD nie są częścią polskiego systemu prawnego, jednak Polska jako członek OECD zobowiązała się do przestrzegania rekomendowanych standardów. Wytyczne OECD stanowią powszechne źródło interpretacji oraz wykładni przepisów z zakresu cen transferowych. W praktyce tworzą punkt odniesienia zarówno dla sądów, organów podatkowych jak i dla podatników, którzy mogą się na nie powoływać oraz zgodnie z nimi interpretować przepisy. Dodatkowo są wskazówką w zakresie oceny transakcji z podmiotami powiązanymi. Mając powyższe na uwadze wszelkie zmiany wprowadzone do treści Wytycznych OECD będą miały realny wpływ na rozstrzyganie sporów dotyczących cen transferowych.
 

Czy chcesz otrzymywać nowe Alerty mailem?

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij