Wsparcie na źródła wysokosprawnej kogeneracji | KPMG | PL

Wsparcie na źródła wysokosprawnej kogeneracji oraz sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

Wsparcie na źródła wysokosprawnej kogeneracji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkursy na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji oraz Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Kontakt

dyrektor, doradztwo podatkowe, szef zespołu ulg i dotacji

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Wsparcie na źródła wysokosprawnej kogeneracji oraz sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

Termin naboru wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od 30 czerwca do 30 września 2016 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogli przedsiębiorcy.

Przedmiot dofinansowania

W ramach Poddziałania 1.6.1 dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów, które obejmują budowę nowych lub zwiększenie mocy istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW.

Premiowane będą projekty o największym potencjale redukcji CO2 na jednostkę dofinansowania umożliwiające także największą redukcję emisji pyłów do powietrza. W przypadku pomocy inwestycyjnej dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji w instalacjach spalania paliw o całkowitej nominalnej mocy cieplnej, liczonej w paliwie wprowadzonym do instalacji, mniejszej lub równej 20 MW wnioskodawcy muszą wykazać, że jednostki te nie zastępują urządzeń o niższej emisyjności, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne.

W ramach Poddziałania 1.6.2 dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów, które obejmują budowę sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (oraz przyłączeń), głównie na cele komunalno-bytowe w obszarach posiadających uprzednio przygotowane plany gospodarki niskoemisyjnej. Przewiduje się wsparcie dla:

 • budowy sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej, wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji,
 • wykorzystania ciepła odpadowego, wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych,
 • budowy sieci cieplnych lub sieci chłodu, umożliwiających wykorzystanie ciepła, wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym także ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także powodującej zwiększenie wykorzystania ciepła wyprodukowanego w takich instalacjach.

Wysokość dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych projektu dla Poddziałania 1.6.1 wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla Poddziałania 1.6.2 wynosi 85 proc. luki w finansowaniu. Budżet konkursów wynosi 300 mln PLN dla Poddziałania 1.6.1 i około 65 mln PLN dla Poddziałania 1.6.2.  

Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG z grupy Ulg i Dotacji posiadają doświadczenie w doradztwie przy skutecznym wnioskowaniu o dofinansowanie projektu ze środków publicznych. Chętnie przedstawimy Państwu dalsze informacje odnośnie warunków pozyskania pomocy publicznej, jak również:

 • ocenimy Państwa działalność, w szczególności pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych, w tym wyboru odpowiednich źródeł dofinansowania,
 • doradzimy jak organizacyjnie i prawnie ukształtować działalność celem optymalizacji pozyskania dotacji,
 • pomożemy w wyborze jednostki naukowej, umowy konsorcjum i podwykonawstwa,
 • przygotujemy wniosek o finansowe wsparcie projektu,
 • będziemy monitorować wniosek w trakcie procedury oceny,
 • będziemy świadczyć pomoc w zakresie prawidłowego rozliczania i dokumentowania poniesionych kosztów, celem uzyskania ich refundacji, a także wprowadzenia odpowiednich zasad ich ewidencji księgowej i podatkowej.
   

Czy chcesz otrzymywać nowe Alerty mailem?

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij