Wpływ UKC na krajowe przepisy | KPMG | PL

Wpływ ustanowienia Unijnego Kodeksu Celnego na krajowe przepisy celne

Wpływ UKC na krajowe przepisy

W dniu 1 maja 2016 r. na terenie całej Unii Europejskiej zaczął obowiązywać nowy Unijny Kodeks Celny. Zmiany wynikające z niniejszej nowelizacji wiążą się z koniecznością dostosowania przepisów krajowych. W celu realizacji tego obowiązku, w dniu 26 kwietnia 2016 r. Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra finansów projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Celne oraz niektórych innych ustaw.

Powiązane treści

Wpływ ustanowienia Unijnego Kodeksu Celnego na krajowe przepisy celne

Błażej Wiencek, konsultant w zespole ds. cła i akcyzy w KPMG w Polsce

Regulacje nowego Unijnego Kodeksu Celnego (dalej: „UKC”) mają na celu ujednolicenie przepisów celnych stosowanych na obszarze celnym Unii Europejskiej, a w konsekwencji poprawę funkcjonowania unii celnej jako zintegrowanej całości. Ma to nastąpić przede wszystkim poprzez większą harmonizację procedur i mechanizmów wymiany danych. W tym celu nowe przepisy UKC zmieniają zarówno zakres obowiązywania istniejących dotychczas instytucji prawa celnego, jak również wprowadzają nowe instytucje. Regulacje UKC będą stosowane w polskim prawie wprost, a w przepisach krajowych znajdą się jedynie rozwiązania, które uzupełnią regulacje kodeksowe. Niemniej niezbędne są zmiany dotychczas obowiązujących przepisów ustawy prawo celne bądź ich częściowe uchylenie.

Wśród najważniejszych regulacji UKC, wymuszających zmiany w prawie krajowym, należy wymienić te, które obejmują:

  • Wymianę informacji – zmiany wynikają z wprowadzenia cyfryzacji tj. elektronicznej obsługi procesów celnych oraz stopniowego eliminowania obiegu dokumentów papierowych (w związku z tym wymiana komunikatów między organami celnymi, a przedsiębiorcami oraz przechowywanie informacji będzie odbywać się przy użyciu elektronicznych technik wymiany danych).
  • Procedury celne – projekt ustawy dostosowuje przepisy krajowe do zmian w obowiązującej terminologii oraz zmiany w ilości i charakterze procedur celnych.
  • Upoważnionego przedsiębiorcę AEO – nowe przepisy przewidują dodatkowe wymogi dla przyznania statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO; z drugiej strony katalog korzyści zarezerwowanych tylko dla upoważnionego przedsiębiorcy AEO został rozszerzony.
  • Dług celny i zabezpieczenia celne – zmiany są związane z możliwością obniżenia wysokości zabezpieczenia oraz dodaniem nowych przypadków wygaśnięcia długu celnego.
  • Postępowanie celne – wynika to z harmonizacji i unifikacji trybów postępowania organów celnych państw członkowskich w zakresie wydawania decyzji celnych.
  • Procedury uproszczone – zmiany obejmują swoim zakresem instytucje uproszczonego zgłoszenia celnego oraz dokonywanie wpisów do rejestru.
  • Inne ułatwienia np. samoobsługę celną (część formalności celnych może być realizowana samodzielnie przez przedsiębiorcę upoważnionego AEO) bądź odprawę scentralizowaną (składanie zgłoszenia celnego towarów w urzędzie celnym właściwym ze względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy upoważnionego AEO, a nie w urzędzie przedstawienia towarów).

Projekt nowelizacji ustawy Prawo Celne zawiera także szereg regulacji dotyczących elektronicznej wymiany informacji oraz dostępu do usług elektronicznych świadczonych przez Służbę Celną. Zgodnie z projektem, wymiana informacji drogą elektroniczną, a w szczególności składanie deklaracji i zgłoszeń, odbywać się będzie poprzez Platformę Usług Elektronicznych Służby Celnej (tzw. PUESC).

Skorzystanie z usług w ramach platformy PUESC  będzie wymagało dokonania rejestracji oraz przedstawienia organom celnym dokumentu potwierdzającego zakres uprawnień. Zgodnie z projektem nowelizacji elektroniczne dokumenty celne będzie można podpisać na trzy sposoby: kwalifikowanym podpisem elektrycznym, zaufanym profilem w ramach platformy ePUAP oraz tzw. podpisem PKI czyli elektronicznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu Służby Celnej.

Jednocześnie, za jedną z najważniejszych zmian wprowadzanych w ramach nowelizacji należy uznać uproszczenie postępowania celnego. Znowelizowane przepisy dopuszczają stosowanie uproszczonego postępowania celnego m.in. w przypadku towarów objętych procedurą TIR (czyli przewozu towarów samochodami ciężarowymi w transporcie międzynarodowym). W przypadku wiarygodnych przedsiębiorców formalności związane z tranzytem zostaną ograniczone do minimum.

Projekt nowelizacji zakłada także zmiany w 21 innych ustawach m.in. o: postępowaniu egzekucyjnym w administracji; izbach gospodarczych; Ordynacji podatkowej, kodeksie karnym skarbowym; podatku od czynności cywilnoprawnych; obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa; dozorze technicznym; systemie oceny zgodności; weterynaryjnej kontroli granicznej; ogólnym bezpieczeństwie produktów; ochronie roślin; podatku od towarów i usług; administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą; swobodzie działalności gospodarczej; administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą; paszach; bezpieczeństwie żywności i żywienia; podatku akcyzowym; Służbie Celnej; wyrobach medycznych; systemie oceny zgodności i nadzoru rynku.

Warto wskazać, że zgodnie z projektem ustawy, zmiany w prawie celnym zaczną obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

© 2018 KPMG Sp. z o.o., a Poland limited company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij