Rozszerzenie uprawnień upoważnionych przedsiębiorców | KPMG | PL

Rozszerzenie uprawnień upoważnionych przedsiębiorców (AEO)

Rozszerzenie uprawnień upoważnionych przedsiębiorców

Unijny kodeks celny przyznaje upoważnionym przedsiębiorcom więcej uprawnień niż to czyniły dotychczas obowiązujące przepisy. Część z przewidzianych w nowych przepisach uprawnień była już wcześniej uregulowana we wspólnotowym kodeksie celnym, ale w nowym stanie prawnym możliwość korzystania z nich została zastrzeżona wyłącznie dla podmiotów AEO. Unijny kodeks celny wprowadził również kilka zupełnie nowych instytucji, z których będą mogli również skorzystać jedynie upoważnieni przedsiębiorcy.

Powiązane treści

 Rozszerzenie uprawnień upoważnionych przedsiębiorców (AEO)

Nowe korzyści dla AEO

Maciej Turżański, młodszy menedżer w zespole ds. cła i akcyzy w KPMG w Polsce

1.   Odprawa scentralizowana

Całkowicie nowym rozwiązaniem, które od 1 maja 2016 r. mogą stosować przedsiębiorcy legitymujący się statusem AEO w zakresie uproszczeń celnych jest instytucja odprawy scentralizowanej. Stosowanie odprawy scentralizowanej, wymagającej uzyskania dodatkowego upoważnienia, pozwoli przedsiębiorcom na dokonywanie większości formalności celnych w urzędach celnych właściwych miejscowo dla ich siedzib. W praktyce oznacza to, że w przypadku przypłynięcia towarów np. do portu w Hamburgu, polski przedsiębiorca chcąc dopuścić je do obrotu w Niemczech, nie będzie musiał składać zgłoszenia celnego w niemieckim urzędzie celnym.

W takim przypadku wystarczające będzie złożenie zgłoszenia celnego w polskim, lokalnym urzędzie celnym, na którym będzie ciążył obowiązek komunikowania się z urzędem celnym niemieckim. W szczególności urzędy będą się wymieniać informacjami niezbędnymi dla weryfikacji zgłoszenia celnego i do zwolnienia towarów do procedury. Na polskim urzędzie celnym będzie również spoczywał obowiązek realizowania formalności związanych z pokrywaniem długów celnych i innych należności przypadających urzędowi niemieckiemu.

Wprowadzenie odprawy scentralizowanej powinno przynieść oszczędności polskim przedsiębiorcom, którzy dotychczas na potrzeby dokonywania odpraw w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej korzystali z usług lokalnych przedstawicieli celnych.

2.   Samoobsługa celna

Jest, to kolejna nowa instytucja wprowadzana przez unijny kodeks celny zarezerwowana wyłącznie dla upoważnionych przedsiębiorców. W ramach udzielonego pozwolenia, podmioty korzystające z samoobsługi celnej mogą zostać upoważnione do:

  1. Samodzielnego kontrolowania zakazów i ograniczeń wskazanych w pozwoleniu.
  2. Załatwiania określonych, przepisanych organom celnym, formalności celnych.
  3. Przeprowadzania określonych kontroli pod dozorem celnym.

Koncepcja samoobsługi celnej wydaje się być dosyć obiecująca, jednak na obecnym etapie trudno jednoznacznie określić praktyczną przydatność tej instytucji. Wiele w tym przypadku będzie zależeć od podejścia organów celnych, a właściwie od chęci do przekazywania przysługujących im uprawnień na rzecz przedsiębiorców.

3.   Korzystanie z zabezpieczenia generalnego

Od 1 maja 2016 r. wyłącznie podmioty legitymujące się certyfikatem AEOC lub AEOF mogą uzyskać pozwolenie na korzystanie z zabezpieczenia generalnego w obniżonej wysokości w odniesieniu do długów celnych i innych należności, które już powstały. Upoważniony przedsiębiorca może w tym przypadku uzyskać pozwolenie na obniżenie zabezpieczenia generalnego do 30% tzw. kwoty referencyjnej, tj. prawidłowo określonej (w pełnej wysokości) kwoty zabezpieczenia.

Istnieje również możliwość uzyskania pozwolenia na korzystanie z zabezpieczenia generalnego w obniżonej wysokości lub nawet do odstąpienia od obowiązku wnoszenia zabezpieczenia w stosunku do długów celnych i innych należności, które mogą powstać. W tym przypadku nie ma konieczności posiadania certyfikatu AEO, niemniej warunki wskazane dla ubiegania się o takie pozwolenia pokrywają się z warunkami, które muszą spełniać upoważnieni przedsiębiorcy. Zatem posiadanie statusu AEO znacząco ułatwia uzyskanie pozwoleń na stosowanie obniżonego (do 50% lub 30% kwoty referencyjnej) zabezpieczenia generalnego lub zwolnienie z obowiązku stosowania zabezpieczenia generalnego.

Opisane uprawnienie nabiera szczególnie istotnego znaczenia w obliczu zmian w zakresie stosowania zabezpieczeń generalnych, które wprowadził unijny kodeks celny. Dotychczas obowiązujące przepisy przewidywały, że decyzja odnośnie złożenia zabezpieczenia leży w gestii organu, natomiast unijny kodeks celny wprowadził obligatoryjność stosowania zabezpieczenia generalnego przy korzystaniu z większości procedur specjalnych.

4.   Nowe warunki stawiane upoważnionym przedsiębiorcom

Unijny kodeks celny wprowadził nowe warunki niezbędne dla uzyskania statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO).

Dodatkowe kryterium dla posiadaczy pozwolenia AEOC i AEOF obejmuje standardy kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, które powinni spełnić bezpośrednio związani z prowadzoną działalnością. Ponadto rozszerzony został warunek przestrzegania przepisów prawa. Od 1 maja 2016 roku upoważnionego przedsiębiorcy dotyczy nie tylko naruszenie przepisów prawa celnego, ale również przepisów podatkowych oraz brak skazania za poważne przestępstwo karne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

5.   Ponowna weryfikacja certyfikatów AEO

Przepisy przejściowe do unijnego kodeksu celnego nakładają na organy celne obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny wszystkich upoważnionych przedsiębiorców, którym przyznano status AEOF, AEOC lub AEOS przed 1 maja 2016 r. Ocena będzie dotyczyć wszystkich wymogów formalnych, które powinni spełniać upoważnieni przedsiębiorcy, w tym także tych, które zostały wprowadzone na mocy nowych przepisów. Weryfikacja ma zostać przeprowadzona z urzędu, według kolejności ustalonej przez każdą izbę celną. Po ponownej ocenie, w przypadku uzyskania oceny pozytywnej, organ cofnie pierwotny certyfikat i wyda nową decyzję nadającą status AEO danemu przedsiębiorcy.

6. Co zmiany w AEO oznaczają dla przedsiębiorców?

Tak znaczące rozszerzenie uprawnień upoważnionych przedsiębiorców prowadzi do nadania rzeczywistego, praktycznego wymiaru statusu AEO w Unii Europejskiej. Bycie upoważnionym przedsiębiorcą może przynieść wymierne oszczędności, odczuwalne ułatwienia, które powinny wpłynąć na istotne przyspieszenie realizacji wszystkich operacji celnych dokonywanych przez podmioty legitymujące się certyfikatem AEO. Status AEO, o który w ostatnich latach ubiegało się coraz więcej przedsiębiorców, stanie się prawdopodobnie jeszcze bardziej popularny wśród unijnych importerów, eksporterów, firm spedycyjnych i logistycznych i innych podmiotów uczestniczących w międzynarodowej wymianie handlowej.

Z drugiej strony, wobec wprowadzanych zmian, które między innymi prowadzą do przekazywania uprawnień, przysługujących do tej pory organom celnym, na rzecz przedsiębiorców, można oczekiwać jeszcze większej skrupulatności izb celnych przy przyznawaniu statusów upoważnionych przedsiębiorców. Należy się również liczyć z drobiazgową weryfikacją wszystkich przedsiębiorców, którym przyznano status AEO przed 1 maja 2016 r.

 

© 2018 KPMG Sp. z o.o., a Poland limited company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij