Tax Alert - Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania | KPMG | PL

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania do polskiego systemu podatkowego

Tax Alert - Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

We wtorek 7 czerwca 2016 r. Prezydent podpisał ustawę nowelizującą Ordynację podatkową oraz niektóre inne ustawy. Nowelizacja wprowadza do polskiego systemu podatkowego klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Ustaw.

Powiązane treści

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania do polskiego systemu podatkowego

Istota nowych regulacji

Mocą podpisanej ustawy Ordynacja podatkowa zostanie uzupełniona o nowy dział – „Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania”, w ramach którego m.in. zdefiniowano klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania oraz określono postępowania podatkowe w przypadku unikaniu opodatkowania.

Zgodnie z wprowadzanym do Ordynacji podatkowej art. 119a § 1 „czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeśli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania)”.

W takiej sytuacji skutki podatkowe czynności będą określane na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano czynności odpowiedniej. Za czynność odpowiednią uznaje się zaś czynność, której podmiot mógłby dokonać, jeżeli działałby rozsądnie i kierował się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem ustawy podatkowej.

Z kolei w sytuacji, gdy osiągnięcie korzyści podatkowej okaże się jedynym celem działań podejmowanych przez podatnika, skutki podatkowe zostaną określone na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby czynności w ogóle nie dokonano.
 

„Sztuczne” działania

Zgodnie z nowymi przepisami klauzula będzie stosowana, jeżeli sposób działania podatnika zostanie uznany za „sztuczny”. Przy ocenie czy sposób działania był sztuczny, należy wziąć pod uwagę występowanie: (i) nieuzasadnionego dzielenia operacji; (ii) angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego; (iii) elementów prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do stanu wyjściowego; (iv) elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących; (v) ryzyka gospodarczego przewyższającego spodziewane korzyści inne niż podatkowe.

Opinia Zabezpieczająca

Klauzula o unikaniu opodatkowania nie będzie miała zastosowania wobec podmiotów, które uzyskały od Ministra Finansów opinię zabezpieczającą lub wystąpiły o nią, ale ich wniosek nie został przez organ załatwiony w przewidzianym terminie.

Wniosek o wydanie takiej opinii będzie podlegał opłacie 20 tysięcy zł, zaś termin jego załatwienia będzie wynosił 6 miesięcy.
 

Limit 100 tysięcy złotych

Zgodnie z ustawą, klauzula nie znajdzie zastosowania, jeśli korzyść podatkowa lub suma korzyści wynikających z wielu czynności podatnika nie przekroczy w okresie rozliczeniowym 100 tysięcy złotych.

Postępowanie przed Ministrem Finansów

Organem właściwym do stosowania klauzuli będzie Minister Finansów. W sytuacji, gdy spełnione zostaną przesłanki do zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, Minister Finansów będzie uprawniony do wszczęcia postępowania podatkowego lub przejęcia do dalszego prowadzenia toczącego się postępowania podatkowego lub postępowania kontrolnego.

Minister Finansów w toku takiego postępowania będzie mógł zasięgnąć opinii co do zasadności zastosowania klauzuli od nowoutworzonego, kolegialnego organu - Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania.

Opinie Rady będą zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Zmiany w przepisie przejściowym

Zgodnie z brzmieniem projektu ustawy pierwotnie przekazanego do Sejmu przepisy klauzuli miały mieć zastosowanie do „czynności dokonanych po dniu wejścia w życie ustawy”, natomiast zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisu przejściowego ustawy, mają mieć zastosowanie do „korzyści podatkowej uzyskanej po dniu wejścia w życie ustawy”.

Modyfikacja przepisu przejściowego otwiera możliwość zmiany w podejściu do stosowania przepisów klauzuli.

Poprzednie brzmienie przepisu przejściowego zasadniczo eliminowało możliwość zastosowania klauzuli do jakiejkolwiek transakcji (czynności) dokonanej w okresie poprzedzającym datę wejścia w życie nowelizacji, natomiast obecne odniesienie do „korzyści podatkowej” może stanowić dla organów podatkowych podstawę do twierdzenia, że przepisy klauzuli znajdują zastosowanie także do korzyści podatkowych będących następstwem transakcji zrealizowanych przed dniem wejścia w życie ustawy.
 

Wejście przepisów w życie

Przepisy dot. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania mają wejść w życie po upływie 30 dni od daty publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw.

Jeżeli mają Państwo pytania w niniejszym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Czy chcesz otrzymywać nowe Alerty mailem?

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij