Podatkowe podsumowanie tygodnia 20.06 - 27.06.2016 | KPMG | PL

Podatkowe podsumowanie tygodnia 20.06 - 27.06.2016

Podatkowe podsumowanie tygodnia 20.06 - 27.06.2016

Jest 27 czerwca 2016 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Kontakt

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

JPK: JPK a podmioty niebędące przedsiębiorcami

W interpretacji ogólnej z dnia 20 czerwca 2016 roku (sygn. PK4.8012.55.2016) rozstrzygnięto wątpliwości dotyczące obowiązku raportowania w formacie JPK przez podmioty nieposiadające statusu przedsiębiorcy w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z zaprezentowanym stanowiskiem podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej (np. stowarzyszenia, fundacje, gminy, etc.) podlegają obowiązkowi raportowania w formacie JPK. Dodatkowo do podmiotów tych stosuje się przepisy przejściowe umożliwiające zastosowanie przedłużonego okresu przystosowawczego analogicznie jak dla przedsiębiorców (kryterium zatrudnienia/aktywów/obrotów).

CIT: 15 procentowy CIT dla firm, których obroty nie przekraczają 1,2 mln euro

W dniu 21 czerwca 2016 r. po posiedzeniu Rady Ministrów Premier poinformowała o przyjęciu przez Rząd projektu nowelizacji ustawy o CIT i PIT, który zakłada m.in. wprowadzenie niższej, 15 procentowej stawki podatku CIT dla przedsiębiorców, u których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro. Preferencja ta miałaby dotyczyć także podatników rozpoczynających działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność. Projekt nowelizacji nie zakłada analogicznych rozwiązań w podatku PIT. Planowane jest, aby zmiana zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

VAT: Pakiet uszczelniający pobór VAT uchwalony przez Sejm

Od 1 sierpnia 2016 r. zacznie obowiązywać tzw. „pakiet paliwowy" stanowiący jeden z elementów całościowego pakietu uszczelniającego VAT. Pakiet (wprowadzony nowelizacjami ustaw o VAT i akcyzie) ma na celu uszczelnienie poboru VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliwa oraz uszczelnienie koncesjonowania obrotu paliwami z zagranicą. Pakiet przewiduje, że w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa VAT powinien być opłacony w ciągu 5 dni od momentu sprowadzenia go do Polski. Ministerstwo Finansów szacuje, że dzięki pakietowi do budżetu wpłynie więcej o ok. 2,5 mld zł rocznie.

Ceny transferowe: Zmiany do Wytycznych OECD

15 czerwca 2016 r. Rada OECD zatwierdziła zmiany do „Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych oraz Administracji Podatkowych”, które wprowadzono zgodnie z propozycjami przedstawionymi w działaniach nr 8, 9, 10 oraz 13 Planu BEPS. Modyfikacje obejmują w szczególności takie zagadnienia jak stosowanie ceny rynkowej, kwestie transakcji towarowych, problematykę własności intelektualnej, wewnątrzgrupowe usługi o niskiej wartości dodanej oraz umowy o podziale kosztów. Mimo, że Wytyczne OECD nie są częścią polskiego systemu prawnego, Polska jako członek OECD zobowiązała się do przestrzegania rekomendowanych standardów. Zmiany wprowadzone do Wytycznych OECD będą miał realny wpływ na rozstrzyganie sporów dotyczących cen transferowych.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Zmiany do Wytycznych OECD

Inne zagadnienia: Nowe przepisy w zakresie delegowania pracowników

Od dnia 18 czerwca 2016 r. obowiązują nowe przepisy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Pracodawca delegujący pracownika do wykonywania usług w Polsce najpóźniej w dniu rozpoczęcia ich świadczenia powinien złożyć w PIP specjalne oświadczenie.
Nowe obowiązki dotyczą zagranicznych pracodawców, którzy delegują pracowników do pracy na terytorium Polski m.in. w związku z realizacją umowy zawartej z podmiotem prowadzącym działalność w Polsce. Ustawa nakłada szereg obowiązków na pracodawców zagranicznych delegujących pracowników na terytorium Polski. Wyróżnić można tutaj obowiązek złożenia w PIP oświadczenia pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP czy też zawiadomienia o zmianie oświadczenia pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP. Zmiany wprowadza ustawa z dnia 10 czerwca 2016 roku o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.
 

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij