Podatkowe podsumowanie tygodnia 13.06 - 20.06.2016 | KPMG | PL

Podatkowe podsumowanie tygodnia 13.06 - 20.06.2016

Podatkowe podsumowanie tygodnia 13.06 - 20.06.2016

Jest 20 czerwca 2016 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Powiązane treści

PIT: Zasady ustalania dochodu ze sprzedaży akcji

Jak wynika z najnowszego wyroku NSA z dnia 16 czerwca br. (II FSK 1163/14), w przypadku sprzedaży akcji nabytych w wyniku realizacji instrumentów finansowych, ustawodawca w jednoznaczny i wyraźny sposób określił w art. 30b ustawy PIT, jakie koszty uzyskania przychodów mogą być brane pod uwagę przy zbywaniu papierów wartościowych. Przepis ten co do zasady nie wymienia, art. 22 ust. 1d ustawy PIT, jako mającego zastosowanie przy ustalaniu dochodu w przypadku sprzedaży akcji. Tym samym, przychód z realizacji instrumentu określony i opodatkowany w pierwszym etapie transakcji, nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu w momencie finalnej sprzedaży akcji, aby nie doszło do podwójnego opodatkowania tego samego dochodu.

Ochrona interesów podatnika: Przepisy w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania opublikowane w Dzienniku Ustaw

W dniu 14 czerwca 2016 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza m.in. tzw. klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Zgodnie z opublikowaną nowelizacją, klauzula ma uniemożliwiać firmom dokonywanie sztucznych czynności oraz takich, które nie mają uzasadnienia gospodarczego. Organy skarbowe będą mogły uznać, że daną czynność podatnik podjął przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 15 lipca br.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania do polskiego systemu podatkowego

 

VAT: Warunki opodatkowania usług świadczonych na podstawie kontraktu menedżerskiego

Zgodnie z wyrokiem NSA z 16 czerwca 2016 r. (sygn. I FSK 83/15), sąd uznał, iż z uwagi na fakt, że w ramach kontraktu menedżerskiego podatnik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, miał obowiązek ubezpieczenia się od tej odpowiedzialności. Ponadto rejestrując swoją działalność podatnik wskazuje, że była ona wyodrębniona i miała charakter samodzielny. Tym samym NSA nie podzielił stanowiska sądu I instancji, a w konsekwencji wskazał, iż w omawianym przypadku nie ma zastosowania art. 15 ust. 3 ustawy VAT, a podatnik w związku z tą działalnością powinien być uznany za podatnika VAT.

Cło i akcyza: Minister Finansów dookreśli zasady dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

Przygotowany przez Ministra Finansów projekt rozporządzenia w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym z dnia 23 maja 2016 roku przewiduje m.in. uproszczenie formalności celnych niezbędnych do uregulowania sytuacji przesyłek pocztowych przewożonych przez operatora pocztowego działającego na podstawie Światowej Konwencji Pocztowej. Projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznych. Należy zaznaczyć, iż ma on charakter uzupełniający unijne prawo celne w zakresie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym.

CIT: Darowizna w ramach PGK nie zawsze neutralna

Na podstawie najnowszego wyroku NSA z dnia 16 czerwca 2016. (sygn. II FSK 1612/14), Sąd uznał, iż w przypadku ustalania wartości darowizny udzielonej w Podatkowej Grupie Kapitałowej (PGK) odnośnie kosztu uzyskania przychodu zastosowanie mają reguły ogólne wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy CIT. W konsekwencji kosztem spółki-darczyńcy uwzględnianym przy ustalaniu dochodu PGK, będzie koszt rzeczywiście poniesiony (w omawianym przypadku koszt na wytworzenie zbywanego w drodze darowizny znaku towarowego) i tylko taki koszt, który nie był uprzednio zaliczony do kosztów podatkowych. Sąd wskazał bowiem, że skoro art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT nie precyzuje, jak ustalać koszt z tytułu darowizn przekazywanych w ramach PGK, to tym samym trzeba sięgnąć do przepisów ogólnych. Kosztem mogą być więc wyłącznie wydatki, które faktycznie zostały poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu darowizny.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij