Podatkowe podsumowanie tygodnia 06.06 - 13.06.2016 | KPMG | PL

Podatkowe podsumowanie tygodnia 06.06 - 13.06.2016

Podatkowe podsumowanie tygodnia 06.06 - 13.06.2016

Jest 13 czerwca 2016 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Kontakt

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Ochrona interesów podatnika: Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania do polskiego systemu podatkowego

We wtorek 7 czerwca 2016 r. Prezydent podpisał ustawę nowelizującą Ordynację podatkową oraz niektóre inne ustawy. Nowelizacja wprowadza do polskiego systemu podatkowego klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z wprowadzonym na jej mocy art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej „czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeśli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania)”. Klauzula ma mieć zastosowanie do „korzyści podatkowej uzyskanej po dniu wejścia w życie ustawy”, a nie jak wcześniej zakładano, do „czynności dokonanych po dniu wejścia w życie ustawy”.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania do polskiego systemu podatkowego

 

CIT: Faktury korygujące dokumentujące udzielenie rabatu potransakcyjnego lub skonta należy rozliczyć na bieżąco

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 czerwca 2016 r. (sygn. II FSK 1307/14), udzielenie przez spółkę swoim kontrahentom rabatów potransakcyjnych lub skont ma charakter nowego zdarzenia gospodarczego, odrębnego od pierwotnej podstawy powstania przychodu. Jak wskazał Sąd, w związku z tym, że ustawa CIT nie reguluje w sposób bezpośredni sposobu korekty przychodu w sytuacji udzielenia rabatu (skonta) należy zastosować zasady ogólne, tj. wynikające z art. 27 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy CIT. W konsekwencji, skutki podatkowe udzielonego rabatu (skonta) powinny zostać określone w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym zdarzenia te wystąpiły (został udzielony rabat lub skonto), a zatem fakturę korygującą należy rozliczyć na bieżąco.

Cło i akcyza: Zakres przedmiotowy pojęcia „użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej” w świetle najnowszego wyroku WSA

Jak wynika z najnowszego wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 7 czerwca br. (sygn. I SA/Bd 234/16), wykładnia pojęcia „użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej” w rozumieniu art. 100 ust. 5 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym nie pozwala na uznanie, że w potocznym rozumieniu tego słowa „użycie” oznacza tylko i wyłącznie fizyczny kontekst. Tym samym zdaniem Sądu przyjmując szerokie rozumienie tego pojęcia należy uznać, iż na spółce - w związku z dokonaniem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podnajmu samochodów osobowych niezarejestrowanych na terytorium Polski na rzecz innych podmiotów, które to samochody uprzednio zostały przez spółkę wynajęte od podmiotu niemieckiego i sprowadzone na terytorium kraju - będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku akcyzowego.

Ulgi i dotacje: Wsparcie na promowanie efektywności energetycznej i korzystanie z OZE

Od 30 czerwca do 30 września przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych na projekty pro-środowiskowe. Konkurs organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera projekty mające na celu m.in. budowę sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu w tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego, jak również ciepła z instalacji OZE. Budżet konkursów to ponad 365 mln PLN.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Wsparcie na źródła wysokosprawnej kogeneracji oraz sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

 

Ceny transferowe: Projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Pod koniec maja br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Zdaniem autorów ma on sprzyjać rozwiązaniu problemu braku wzajemnej współpracy administracji podatkowych, który sprawia, iż przeciwdziałanie oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania jest nieskuteczne. Projektowana ustawa przewiduje uregulowanie, w jednym akcie prawnym, zagadnień związanych z wymianą informacji podatkowych i implementuje do polskiego porządku prawnego m.in. dyrektywę Rady 2014/107/UE, dyrektywę Rady (UE) 2015/2376 oraz znajdującą się na ostatnim etapie uchwalania dyrektywę Rady (UE) zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij