Jak przygotować się na Brexit? | KPMG | PL

Legal Alert - Jak przygotować się na Brexit?

Jak przygotować się na Brexit?

Spółki prawa handlowego z siedzibą w Polsce oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną na terytorium RP korzystają ze swobody świadczenia usług, przepływu kapitału oraz zakładania przedsiębiorstw w każdym z państw Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Podjęta przez Brytyjczyków w referendum decyzja o wystąpieniu Wielkiej Brytanii (UK) z UE spowoduje - po upływie dwuletniego okresu „wygaszania” członkostwa - głęboką zmianę relacji prawnych pomiędzy polskimi przedsiębiorcami a ich brytyjskimi kontrahentami. Zmianie ulegnie także status polskich przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii.

Powiązane treści

Jak przygotować się na Brexit?

Umowa o warunkach wystąpienia

Po notyfikacji zamiaru wystąpieniu z UE Radzie Europejskiej Wielka Brytania rozpocznie negocjacje umowy określającej warunki wystąpienia. Można założyć, że oprócz kwestii instytucjonalnych oraz związanych z opuszczeniem UE rozliczeń finansowych umowa z UK będzie regulowała także (przynajmniej częściowo) prawa przedsiębiorców unijnych, w tym polskich,na terytorium Zjednoczonego Królestwa, po dacie wystąpienia UK z UE.

Zważywszy, iż negocjacje kompleksowej umowy regulującej relacje pomiędzy UE a opuszczającym ją państwem mogą potrwać wiele lat, natomiast sama procedura wyjścia z UE przewidziana jest (co do zasady) na dwa lata, warto by już dziś działający w Polsce przedsiębiorcy zastanowili się, w jaki sposób przygotować się do nowej rzeczywistości, w której przyjdzie im działać za 24 miesiące. W praktyce każdy sektor gospodarki będzie musiał wykonać swoją własną analizę wpływu wystąpienia UK z UE na jego działalność.k

Skutki wystąpienia UK z UE dla polskich przedsiębiorców

 Z dniem wystąpienia UK „opuści” obszar celny Unii, co najprawdopodobniej spowoduje wprowadzenie nowych stawek celnych na poszczególne towary oraz wymagać będzie stosowania procedur celnych tak jak w przypadku eksportu towarów do innych państw nienależących do UE.

Ponadto przedsiębiorcy polscy, działający w UK na podstawie, jednolitego paszportu europejskiego” (single passport), w szczególności domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, banki i inne instytucje kredytowe oraz instytucje ubezpieczeniowe muszą liczyć się z tym, że uzyskane przez nie w kraju licencje i zezwolenia, nie będą po wyjściu UK z UE honorowane na podstawie zasady wzajemnego uznania.

Z dużymi utrudnieniami będą musiały się liczyć przedsiębiorstwa transportowe: linie lotnicze (sloty oraz wykonywanie przewozów w ramach terytorium danego państwa) i przewoźnicy drogowi (przewozy międzynarodowe i kabotaż).

Przedsiębiorcy polscy, którzy wysyłają swoich przedstawicieli do UK na dłuższy okres czasu (powyżej 3 miesięcy) będą prawdopodobnie zobowiązani wystąpić dla nich o wizy pobytowe i pozwolenia na pracę.

Wystąpienie UK z UE będzie miało także wpływ na przepisy dotyczące podatków a zwłaszcza podatku VAT, który w znacznym stopniu regulowany jest prawem unijnym. Nie jest pewne, czy UK zdecyduje się na pozostawienie tych regulacji w dotychczasowym kształcie, zwłaszcza, że sądy brytyjskie nie będą miały możliwości wystąpienia do Trybunału Sprawiedliwości UE o wykładnię unijnych przepisów podatkowych.

Znacznie utrudnione będzie także wykonywania w UK orzeczeń, wydanych przez sądy polskie oraz w Polsce – wyroków sądów brytyjskich.

Wreszcie, co chyba najistotniejsze, przeglądu wymagają długoterminowe umowy zawarte przez polskich przedsiębiorców z kontrahentami z UK. Trzeba mieć bowiem świadomość, że zostały one zawarte w sytuacji, gdy systemy prawne obu państw regulował również unijny porządek prawny. Odpadnięcie tego komponentu po jednej ze stron umowy może skutkować zmianą zakresu i sposobu jej realizacji, zwłaszcza w sytuacji wyboru prawa angielskiego jako prawa właściwego dla ich stosunków umownych. W sytuacji niepewności prawnej co do obowiązujących w UK przepisów strony umowy powinny rozważyć wybór prawa polskiego lub prawa innego państwa UE jako prawa właściwego.

Przedstawione powyżej przykłady nie wyczerpują z pewnością listy problemów, z którymi będą musieli się zmierzyć polscy przedsiębiorcy współpracujący z brytyjskimi kontrahentami. Niewątpliwie, należy przyjąć, że Brexit znacząco wpłynie na ich działalność.
 

© 2018 KPMG Sp. z o.o., a Poland limited company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij