Tax Alert - Wyłudzenia VAT w obrocie paliwami | KPMG | PL

Wyłudzenia VAT w obrocie paliwami – Rząd przyjął projekt nowelizacji

Tax Alert - Wyłudzenia VAT w obrocie paliwami

W dniu 24 maja 2016 r. Rząd przyjął zaproponowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie niektórych innych ustaw, mający na celu ograniczenie zakresu wyłudzeń VAT związanych z obrotem paliwami.

Kontakt

Powiązane treści

Wyłudzenia VAT w obrocie paliwami – Rząd przyjął projekt nowelizacji

Potrzeba wprowadzenia zmian

Jak wskazano w uzasadnieniu do przedmiotowego projektu ustawy, w ostatnich latach wzrasta skala wyłudzeń VAT związanego z obrotem paliwami płynnymi. Proceder ten jest szczególnie nasilony w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw, dokonywanego z wykorzystaniem zarejestrowanego odbiorcy lub składu podatkowego. Zgodnie z opisanym w projekcie schematem, podmioty takie dokonują nabycia paliw przy zastosowaniu procedury zawieszenia poboru akcyzy na rzecz podmiotów określanych mianem „znikających podatników”, które nie deklarują wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw dla celów VAT, a następnie nie rozliczają również podatku należnego z tytułu ich sprzedaży na terytorium kraju. Dodatkowo, struktura ta w ostatnich latach często rozszerzana jest również o podmioty zagraniczne, które uzyskały w Polsce koncesję na obrót paliwami z zagranicą, ale jednocześnie nie są polskimi podatnikami VAT. Nabywają one paliwo na terytorium kraju w ramach tzw. transakcji trójstronnych, a następnie odsprzedają je wspomnianym „znikającym podatnikom”. Taka konstrukcja pozwala na obejście zabezpieczającej funkcji koncesji oraz pozbawia organy celne informacji o podmiotach będących faktycznymi nabywcami paliw, unikającymi opodatkowania VAT. Jak podaje Centrum Informacyjne Rządu, udział szarej strefy w obrocie paliwami płynnymi szacowny jest na kilkanaście procent, zaś straty budżetu państwa z tego tytułu – na co najmniej 2,5 mld zł rocznie. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów, w 2015 r. wartość zidentyfikowanych nieprawidłowości w rozliczeniach VAT z tytułu obrotu paliwami płynnymi wyniosła 5,8 mld zł.

Proponowane zmiany

Zgodnie z zamysłem autorów projektu ustawy, proponowane mają przyczynić się do uszczelnienia poboru VAT związanego z obrotem paliwami płynnymi, poprzez wprowadzenie tzw. „pakietu paliwowego”. Zakłada on szereg rozwiązań mających zapobiegać wyłudzeniom.

Nowe zasady nabywania wewnątrzwspólnotowego paliw przez zarejestrowanych odbiorców i składy podatkowe

Nowelizacja zakłada ograniczenie możliwości nabywania wewnątrzwspólnotowego paliw przez podmioty prowadzące składy podatkowe oraz zarejestrowanych odbiorców na rzecz podmiotów zagranicznych. Nabycia takie będą mogły być dokonywane wyłącznie na rzecz podmiotu posiadającego koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, będącego właścicielem paliwa i posiadającego na terytorium Polski siedzibę lub oddział. Ograniczenia te nie będą dotyczyły paliw lotniczych i żeglugowych zwolnionych z akcyzy, nabywanych na rzecz podmiotów je zużywających.

Zapłata VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw

Obecnie rozliczenie VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw jest co do zasady neutralne. Omawiany projekt nowelizacji zakłada modyfikację dotychczasowego sposobu rozliczeń VAT dla tego rodzaju transakcji poprzez wprowadzenie obowiązku zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw w terminie 5 dni od daty ich wprowadzenia na terytorium kraju. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw realizowanego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z wykorzystaniem zarejestrowanego odbiorcy lub składu podatkowego, płatnikiem VAT z tytułu tej transakcji, zobowiązanym do pobrania podatku oraz wpłacenia go na rachunek właściwego organu, będzie odpowiednio podmiot prowadzący skład podatkowy bądź zarejestrowany odbiorca. Prawo do odliczenia podatku naliczonego, tak jak obecnie, będzie powstawało w dacie wymagalności podatku należnego, i będzie realizowane na zasadach przewidzianych w art. 86 ustawy o VAT.

Nowa deklaracja

Nowelizacja przewiduje również wprowadzenie obowiązku składania naczelnikowi urzędu celnego właściwemu dla celów akcyzy odrębnej deklaracji o kwotach VAT należnych z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw. Deklaracje te będą składane za okresy miesięczne, w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. W przypadku rozliczenia podatku za pośrednictwem płatnika, zobowiązanym do złożenia deklaracji będzie płatnik.

Koncesja tylko dla podatników VAT zarejestrowanych w Polsce

Proponowane zmiany zakładają ponadto ograniczenie możliwości ubiegania się o wydanie koncesji na obrót paliwami wyłącznie do podmiotów mających siedzibę na terenie Polski, bądź prowadzących tu działalność poprzez oddział. Co istotne, konieczna dla wydania koncesji będzie rejestracja takiego podmiotu jako polskiego podatnika VAT.

Termin wprowadzenia

Projektowany zmiany mają wejść w życie 1 sierpnia 2016 r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi projektowanych przepisów, uprzejmie prosimy o kontakt.
 

Chcesz otrzymywać informacje o nowych publikacjach KPMG mailem?

Zapisz się teraz.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij