Tax Alert - klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania | KPMG | PL

Senat przyjął ustawę wprowadzającą klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania do polskiego systemu podatkowego

Tax Alert - klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

W czwartek 19 maja 2016 r. Senat przyjął bez poprawek nowelizację Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw wprowadzającą klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania do polskiego prawa podatkowego. Ustawa została skierowana do Prezydenta RP do podpisu.

Powiązane treści

Senat przyjął ustawę wprowadzającą klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania do polskiego systemu podatkowego

Zmiany w przepisie przejściowym

Zgodnie z brzmieniem projektu ustawy pierwotnie przekazanego do Sejmu przepisy klauzuli miały mieć zastosowanie do „czynności dokonanych po dniu wejścia w życie ustawy”, natomiast zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisu przejściowego ustawy, mają mieć zastosowanie do „korzyści podatkowej uzyskanej po dniu wejścia w życie ustawy”. Za korzyść podatkową w rozumieniu nowelizacji uznaje się: (i) brak powstania obowiązku podatkowego, (ii) odsunięcie w czasie obowiązku podatkowego lub obniżenie jego wysokości, (iii) powstanie lub zawyżenie straty podatkowej, (iv) powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo (v) podwyższenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

Modyfikacja przepisu przejściowego otwiera możliwość zmiany w podejściu do stosowania przepisów klauzuli.

Poprzednie brzmienie przepisu przejściowego zasadniczo eliminowało możliwość zastosowania klauzuli do jakiejkolwiek transakcji (czynności) dokonanej w okresie poprzedzającym datę wejścia w życie nowelizacji, natomiast obecne odniesienie do „korzyści podatkowej” może stanowić dla organów podatkowych podstawę do twierdzenia, że przepisy klauzuli znajdują zastosowanie także do korzyści podatkowych będących następstwem transakcji zrealizowanych przed dniem wejścia w życie ustawy.
 

Wejście przepisów w życie

Przepisy dot. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania mają wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Zakładając podpisanie ustawy przez Prezydenta RP (maksymalnie 21 dni od dnia przedstawienia) bez stosowania procedury tzw. „weta ustawodawczego”, czy złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją, przepisy ustawy mogą zacząć obowiązywać już na przełomie II i III kwartału 2016 r.

Istota nowych regulacji

Mocą przedmiotowej ustawy Ordynacja podatkowa ma zostać uzupełniona o nowy dział – „Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania”, w ramach którego m.in. zdefiniowano klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania oraz określono postępowania podatkowe w przypadku unikaniu opodatkowania.

Zgodnie z wprowadzanym do Ordynacji podatkowej art. 119a § 1 „czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeśli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania)”.

W takiej sytuacji skutki podatkowe czynności miałyby być określane na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano czynności odpowiedniej. Za czynność odpowiednią uznaje się czynność, której podmiot mógłby dokonać, jeżeli działałby rozsądnie i kierował się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem ustawy podatkowej.

Z kolei w sytuacji, gdy osiągnięcie korzyści podatkowej okaże się jedynym celem działań podejmowanych przez podatnika, skutki podatkowe miałyby zostać określone na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby czynności w ogóle nie dokonano.
 

„Sztuczne” działania

Zgodnie z nowymi przepisami klauzula będzie stosowana, jeżeli sposób działania podatnika zostanie uznany za „sztuczny”. Przy ocenie czy sposób działania był sztuczny, należy wziąć pod uwagę występowanie: (i) nieuzasadnionego dzielenia operacji, (ii) angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, (iii) elementów prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do stanu wyjściowego, (iv) elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących, (v) ryzyka gospodarczego przewyższającego spodziewane korzyści inne niż podatkowe.

Opinia Zabezpieczająca

Klauzula o unikaniu opodatkowania nie będzie miała zastosowania wobec podmiotów, które uzyskały opinię zabezpieczającą lub wystąpiły o nią, ale ich wniosek nie został załatwiony w przewidzianym terminie.

Opinie zabezpieczające zgodnie z ustawą wydawał będzie Minister Finansów.

Wniosek o wydanie takiej opinii będzie mógł być złożony przez jeden podmiot lub grupę podmiotów i będzie podlegał opłacie 20 tysięcy złotych.

Termin załatwienia wniosku będzie wynosił 6 miesięcy.

Limit 100 tysięcy złotych

Zgodnie z ustawą, klauzula o unikaniu opodatkowania nie znajdzie zastosowania, jeśli korzyść podatkowa lub suma korzyści wynikających z wielu czynności podatnika nie przekroczy w okresie rozliczeniowym 100 tysięcy złotych.

Postępowanie przed Ministrem Finansów

Organem właściwym do stosowania klauzuli będzie Minister Finansów. W sytuacji, gdy spełnione zostaną przesłanki do zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, Minister Finansów będzie uprawniony do wszczęcia postępowania podatkowego lub przejęcia do dalszego prowadzenia toczącego się postępowania podatkowego lub postępowania kontrolnego.

Minister Finansów w toku takiego postępowania może zasięgnąć opinii Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania co do zasadności zastosowania klauzuli.

Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

Ustawa zakłada utworzenie kolegialnego organu – Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, którego zadaniem będzie opiniowanie zasadności zastosowania klauzuli w indywidualnych sprawach.

Opinie Rady, po usunięciu danych identyfikujących stronę oraz inne podmioty wskazane w jej treści, będą zgodnie z ustawą zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.
 

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij