Podatkowe podsumowanie tygodnia 23.05 - 30.05.2016 | KPMG | PL

Podatkowe podsumowanie tygodnia 23.05 - 30.05.2016

Podatkowe podsumowanie tygodnia 23.05 - 30.05.2016

Jest 30 maja 2016 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Kontakt

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

CIT: Spółka rozpozna przychód w sytuacji wystąpienia jednego ze wspólników

WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 18 maja 2016 r. (sygn. akt. I SA/Gl 1264/15) sformułował tezę, w świetle której przychodem spółki komandytowej (tj. jej wspólnika pozostającego w spółce) będzie wartość wynagrodzenia przekazanego występującemu z tej spółki wspólnikowi w formie niepieniężnej (w opisanej sprawie były to udziały w sp. z o.o.). W ocenie Sądu, zastosowanie znajdzie tutaj art. 14a ustawy CIT, zgodnie z którym w przypadku gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje swoje zobowiązanie, przychodem jest wysokość uregulowanego zobowiązania lub też wartość rynkowa tego świadczenia niepieniężnego.

VAT: Obowiązek comiesięcznego składania ewidencji VAT

Zgodnie z ustawą przegłosowaną przez Sejm w dniu 13 maja 2016 r., podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, będą zobligowani do przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w strukturze Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) do 25. dnia następującego miesiąca. Taki obowiązek wynika wprost z nowego art. 82 par. 1b Ordynacji podatkowej. Duże przedsiębiorstwa będą zobligowane do przesyłania przedmiotowych danych już od lipca 2016 r. Nieco więcej czasu mają pozostałe przedsiębiorstwa – dane małych i średnich przedsiębiorstw mają być przesyłane od stycznia 2017r., zaś mikroprzedsiębiorcy zostaną objęci takim obowiązkiem od stycznia 2018 r.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Jednolity Plik Kontrolny – obowiązek miesięcznego raportowania struktury dla rejestru VAT

PIT: Pobór 70% podatku dochodowego od wypłaconego odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 maja 2016 r. ( znak: IPPB4/4511-344/16-2/MS) obowiązujący od początku tego roku art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy PIT, nakładający 70% podatek od wypłacanych odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji, co prawda ma zastosowanie tylko do wypłat dokonanych po 1 stycznia 2016 r., ale określony w tym przepisie limit, po przekroczeniu którego nakładany jest obowiązek pobierania 70 % podatku, odnosi się do całego wypłaconego dotychczas odszkodowania. Zdaniem organu „odszkodowanie to stanowi jedno całościowe świadczenie”, co oznacza, że kwoty wypłacone w latach wcześniejszych muszą zostać uwzględnione. Organ nie zgodził się z wnioskodawcą, że takie rozumienie przepisu narusza zasadę niedziałania prawa wstecz, wywodzoną z artykułu 2 Konstytucji RP.

Ochrona interesów podatnika: Instrumentalne wszczęcie postępowania karnoskarbowego narusza zasadę zaufania do organów

Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 17 maja 2016 r. (sygn. II FSK 893-894/14, II FSK 974-976/14) zakwestionował działanie organów podatkowych polegające na instrumentalnym wszczęciu postępowania karnoskarbowego jedynie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia i uzyskania czasu na wyegzekwowanie zapłaty daniny publicznoprawnej od podatnika. Zdaniem NSA takie działanie fiskusa narusza zasadę zaufania do organów podatkowych. W ocenie Sądu fiskus od początku dysponował niezbędnymi dokumentami i mógł sprawę zakończyć przed upływem terminu przedawnienia. Orzeczenie uchyla wyroki WSA w Gliwicach oraz decyzje wydane w pierwszej i drugiej instancji.

Pozostałe zagadnienia: Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami

W dniu 23 maja 2016 r. na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami z dnia 19 maja 2016 r. Projekt stanowi implementację szeregu regulacji UE (w tym w szczególności dyrektywy Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania). Zasadniczym celem wskazanego projektu jest uregulowanie zasad i trybu dokonywania wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, w tym m.in. ustalenie procedur automatycznej wymiany informacji o interpretacjach indywidualnych i decyzjach w sprawach cen transakcyjnych.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij