Tax Alert - Jednolity Plik Kontrolny | KPMG | PL

Jednolity Plik Kontrolny – kolejne odpowiedzi Ministerstwa Finansów na temat struktury JPK

Tax Alert - Jednolity Plik Kontrolny

W dniu 12 maja 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) opublikowane zostały kolejne odpowiedzi na pytania, dotyczące struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Kontakt

Powiązane treści

Jednolity Plik Kontrolny – kolejne odpowiedzi Ministerstwa Finansów na temat struktury JPK

Struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych tworzących Jednolity Plik Kontrolny w wersji docelowej, zostały wydane przez Ministerstwo 9 marca bieżącego roku. Przy tej okazji opublikowane zostały także odpowiedzi na wcześniejsza pytania.

Poniżej prezentujemy najistotniejsze w naszej opinii odpowiedzi udzielone przez Ministerstwo Finansów.

Pragniemy jednocześnie podkreślić, że wyjaśniania te nie mają charakteru prawotwórczego, ale stanowią wskazówkę interpretacyjną w zakresie JPK.
 

Definicja „dużego” podatnika

W odpowiedziach MF pojawia się potwierdzenie, że dla uznania podmiotu za podlegającego raportowaniu w formacie JPK wystarczającym warunkiem jest zatrudnianie w odpowiednich okresach co najmniej 250 pracowników. Bez znaczenia będzie w tym zakresie brak spełnienia warunków finansowych dotyczących poziomów obrotu i aktywów.

Definicja „dużego” podatnika – podmioty zagraniczne

Jednocześnie wyjaśnienia wskazują, że w przypadku podmiotów zagranicznych, zarejestrowanych w Polsce dla celów podatkowych, zarówno poziom zatrudnienia, jak i poziomy wskaźników finansowych mają być kalkulowane dla całej działalności takiego podatnika, a nie wyłącznie dla jego działalności prowadzonej w Polsce.

Faktury w walutach obcych

W zakresie struktury dla faktur VAT, MF poinformowało, że w przypadku faktur w walutach obcych, ich wartość w JPK ma być podawana w walucie wystawienia. W efekcie, podatnik będzie zobowiązany przedstawić osobny plik JPK dla każdej waluty.

Wydaje się jednak, że takie podejście nie powinno zostać uznane za jedyne właściwe – biorąc pod uwagę, że podatnik jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg w walucie polskiej, w naszym przekonaniu równie uzasadnione powinno być raportowanie faktur walutowych według ich wartości wyrażonej w złotówkach.
 

Kryterium wyboru faktur

Dodatkowo w odpowiedziach pojawiła się informacja, że organy podatkowe mają być uprawnione do określania w drodze postanowienia rodzaju daty decydującej o ujęciu faktur w JPK – MF wskazał, że datami tymi mogłyby być: data wystawienia faktury, data jej wpływu, data zaksięgowania lub ujęcia faktury dla celów VAT.

Wydaje się, że wprowadzenie możliwości generowania JPK w zależności od rodzaju daty wskazanej przez organ podatkowy mogłoby być niezwykle skomplikowane z technicznego punktu widzenia.
 

Struktura rejestru VAT, a deklaracja VAT

Odpowiedzi potwierdzają także, że oczekiwaniem MF w zakresie struktury dla rejestru VAT jest, aby była ona zgodna z deklaracją VAT-7 składaną przez podatnika.

Struktura rejestru VAT, a struktura faktury VAT

Jedocześnie dozwolone jest, aby struktura dla rejestru VAT nie uzgadniała się ze strukturą dla faktur VAT.

Rachunki bankowe

W odpowiedziach wskazano także, że w przypadku rachunków bankowych nieposiadających numerów IBAN, nie będą one podlegały raportowaniu. Taki obowiązek ma się jednak pojawić w przyszłości wraz z rozszerzeniem struktur, obejmującym także dalsze rodzaje dokumentów magazynowych.

Należy pamiętać, że obowiązek raportowania JPK wchodzi w życie już od 1 lipca 2016 r. Jednocześnie pragniemy poinformować, że w chwili obecnej w Sejmie trwają prace nad nowelizacją Ordynacji Podatkowej, których efektem może być wprowadzenie obowiązku przesyłania struktury JPK dla rejestru VAT bez wezwania w okresach miesięcznych. KPMG śledzi ten proces i w przypadku wprowadzenia takiej zmiany będziemy Państwa informować.
 

Jak możemy pomóc?

W związku z intensyfikowanymi działaniami Ministerstwa Finansów już dziś niezbędne jest przeprowadzenie procesu weryfikacji, tego czy Państwa spółka w swoich systemach informatycznych posiada komplet niezbędnych danych, co umożliwi generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Warto podjąć też pracę nad weryfikacją możliwości pobierania tych danych z systemów oraz nad samym generowaniem JPK.

KPMG jest gotowe wspierać Państwa także w kolejnych etapach wdrażania Jednolitego Pliku Kontrolnego – zarówno w zakresie merytoryki podatkowej, jak i usług informatyczno-technicznych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani takim wsparciem, to bardzo prosimy o kontakt.

 

Czy chcesz otrzymywać informacje o zmianach w przepisach podatkowych mailem?

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij