Projekt ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego | KPMG | PL

Projekt ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych

Projekt ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego

W dniu 5 kwietnia 2016 r. Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez Ministra Finansów projekt ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (dalej: „projekt”). Nowa ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Kontakt

partner, zespół doradztwa podatkowego ds. VAT, szef działu doradztwa podatkowego KPMG w Gdańsku

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Projekt ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze nowe rozwiązania podatkowe przewidziane w projekcie.


1) Możliwość wyboru pomiędzy podatkiem dochodowym od osób prawnych a zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji

Opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji będzie podlegał przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na budowie statków gotowych do eksploatacji lub przebudowie statków, który dokonał wyboru tej formy opodatkowania.

Fakt budowy statku oraz jej zakończenia, a także fakt przebudowy statku oraz jej zakończenia, stwierdzany będzie w formie certyfikatu wydawanego na wniosek przedsiębiorcy przez właściwego dyrektora urzędu morskiego lub dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej.

Podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji stanowić będzie przychód należny przedsiębiorcy z działalności polegającej na budowie gotowych do eksploatacji statków lub przebudowie statków. Przychód z powyższej działalności nie będzie się łączył z innymi przychodami przedsiębiorcy podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie innych ustaw.

Zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji wynosić będzie 1 proc. podstawy opodatkowania.

Wybór opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji następować będzie przez złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia. Oświadczenie składane będzie w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, w którym przedsiębiorca kontynuuje działalność polegającą na budowie statków gotowych do eksploatacji lub przebudowie statków, a jeżeli przedsiębiorca będzie rozpoczynać wykonywanie tej działalności w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności.

Przedsiębiorca podlegać będzie opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji przez okres kolejnych 3 lat podatkowych. W powyższym okresie nie będzie możliwa zmiana formy opodatkowania.

Przedsiębiorcy będą obowiązani za każdy miesiąc roku podatkowego obliczać zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji i wpłacać go bez wezwania do urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za miesiąc grudzień – do dnia 31 stycznia roku następnego.


2) Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Projekt przewiduje rozszerzenie katalogu jednostek pływających, do budowy i wyposażenia których zastosowanie będzie miała stawka VAT w wysokości 0 proc. Dotychczasowy zamknięty katalog jednostek, których dostawa objęta była stawką VAT 0 proc., zostanie zastąpiony katalogiem otwartym. Zgodnie z projektem, stawkę podatku w wysokości 0 proc. będzie się stosować do dostaw:

a) jednostek pływających używanych do żeglugi na pełnym morzu i przewożących odpłatnie pasażerów lub używanych do celów handlowych, przemysłowych lub do połowów (projekt zawiera przykładową listę jednostek tego rodzaju),

b) używanych na morzu statków ratowniczych morskich i łodzi ratunkowych (PKWiU ex 30.11.33.0),

c) jednostek pływających używanych do rybołówstwa przybrzeżnego (PKWiU ex 30.11.31.0).

Co istotne, należy podkreślić, że projekt zakłada rozszerzenie możliwości zastosowania stawki VAT w wysokości 0 proc. dla dostaw statków na przypadki inne niż dostawy bezpośrednio na rzecz armatorów morskich.

Projekt przewiduje, iż stawkę podatku w wysokości 0 proc. stosować się będzie do dostaw części do ww. jednostek pływających i wyposażenia tych jednostek, jeżeli są w nie wbudowywane lub służą ich eksploatacji.


3) Zmiany w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych

Rozwiązania przewidziane w projekcie mają umożliwić objęcie statusem specjalnych stref ekonomicznych gruntów przeznaczonych na działalność w zakresie budownictwa okrętowego lub przemysłów komplementarnych nie będących własnością Skarbu Państwa, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego albo związku komunalnego lub będących w użytkowaniu wieczystym zarządzającego albo jednoosobowej spółki Skarbu Państwa.

Zgodnie z projektem, planowane jest ponadto wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na zwiększanie obszaru specjalnej strefy ekonomicznej, gdy będzie to miało na celu rozwój budownictwa okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Rozwiązania przedstawione w projekcie ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych mogą wywrzeć niezwykle istotny wpływ na rozliczenia podatkowe podmiotów działających w szeroko pojętej branży związanej z budową i przebudową statków.

Jeżeli pragną Państwo uzyskać szczegółowe informacje dotyczące opisanego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt.

Czy chcesz otrzymywać nowe Alerty mailem?

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij