Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania | KPMG | PL

Pierwsze czytanie projektu ustawy wprowadzającej klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

W dniu 30 marca 2016 r. skierowano na pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie Ordynacji podatkowej i innych ustaw, który przewiduje wprowadzenie do systemu podatkowego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Zgodnie z porządkiem obrad sejmowych, pierwsze czytanie ma się odbyć na 16. posiedzeniu Sejmu zaplanowanym na 12 i 13 kwietnia 2016 r.

Powiązane treści

 Pierwsze czytanie projektu ustawy wprowadzającej klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania

W dniu 30 marca 2016 r. skierowano na pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie Ordynacji podatkowej i innych ustaw, który przewiduje wprowadzenie do systemu podatkowego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Zgodnie z porządkiem obrad sejmowych, pierwsze czytanie ma się odbyć na 16. posiedzeniu Sejmu zaplanowanym na 12 i 13 kwietnia 2016 r.


Istota nowych regulacji

Do Ordynacji podatkowej planuje się wprowadzenie nowego działu zatytułowanego „Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania”. Zgodnie z projektem ustawy na mocy projektowanego art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeśli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania).

W takiej sytuacji skutki podatkowe czynności miałyby być określane na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano czynności odpowiedniej. Za czynność odpowiednią uznaje się czynność, której podmiot mógłby dokonać, jeżeli działałby rozsądnie i kierował się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem ustawy podatkowej.

Z kolei w sytuacji, gdy osiągnięcie korzyści podatkowej było jedynym celem działań podejmowanych przez podatnika, skutki podatkowe miałyby zostać określone na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby czynności w ogóle nie dokonano.


„Sztuczne” działania

Zgodnie z projektem klauzula będzie stosowana, jeżeli sposób działania podatnika zostanie uznany za „sztuczny”. Przy ocenie czy sposób działania był sztuczny, należy wziąć pod uwagę występowanie:

 • nieuzasadnionego dzielenia operacji,
 • angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego,
 • elementów prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do stanu wyjściowego,
 • elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących,
 • ryzyka gospodarczego przewyższającego spodziewane korzyści inne niż podatkowe.


Korzyść podatkowa

Korzyścią podatkową w rozumieniu proponowanych przepisów będzie:

 • niepowstanie zobowiązania podatkowego,
 • odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości albo powstanie lub zawyżenie straty podatkowej;
 • powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku,
 • podwyższenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.


Opinia Zabezpieczająca

Klauzula o unikaniu opodatkowania nie będzie miała zastosowania wobec podmiotów, które uzyskały opinię zabezpieczającą lub wystąpiły o nią, ale ich wniosek nie został załatwiony w przewidzianym terminie.

Opinie zabezpieczające zgodnie z projektem wydawał będzie Minister Finansów. Wniosek będzie mógł być złożony przez jeden podmiot lub grupę podmiotów.

Opinia zabezpieczająca będzie zawierać w szczególności:

 • wyczerpujący opis czynności, której lub których dotyczył wniosek,
 • ocenę, że do czynności lub ich zespołu nie ma zastosowania przepis art. 119a,
 • pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Dodatkowo wniosek miałby podlegać opłacie wynoszącej 20.000 zł.


Limit 100 tysięcy złotych

Zgodnie z projektem, klauzula o unikaniu opodatkowania nie znajdzie zastosowania, jeśli korzyść podatkowa lub suma korzyści wynikających z wielu czynności podatnika nie przekroczy w okresie rozliczeniowym 100 tysięcy złotych.


Postępowanie przed Ministrem Finansów

Organem właściwym do stosowania klauzuli będzie Minister Finansów. W sytuacji, gdy stwierdzone zostaną okoliczności, że w sprawie może być wydana decyzja na podstawie klauzuli o unikaniu opodatkowania, Minister Finansów będzie w tym zakresie wszczynać postępowanie podatkowe lub przejmować do dalszego prowadzenia postępowanie podatkowe lub kontrolne.


Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej przewiduje także utworzenie kolegialnego organu - Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, którego zadaniem będzie opiniowanie zasadności zastosowania klauzuli w indywidualnych sprawach.

Opinie Rady, po usunięciu danych identyfikujących stronę oraz inne podmioty wskazane w jej treści, miałyby być zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.


Obowiązywanie klauzuli

Art. 5 projektu ustawy nowelizującej stanowi, że przepisy dot. klauzuli będą miały zastosowanie jedynie do czynności dokonanych po dniu wejścia w życie ustawy.


Vacatio legis

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

Jeżeli mają Państwo pytania w niniejszym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.
 

Czy chcesz otrzymywać nowe Alerty mailem?

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij